คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปีการศึกษา ชื่อการค้นคว้าอิสระ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
2566 ความขัดแย้งและวิธีการแก้ไขความขัดแย้งด้านทัศนคติในการทำงานระหว่างพนักงานไทยกับจีน: กรณีศึกษา บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด Yang Jiaming ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2566 การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคม และมาตรการรับมือการตลาดผ่านระบบออนไลน์ (E-commerce) ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน Qilan Yang ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2566 การศึกษาผลกระทบของการดำเนินนโยบายที่อยู่อาศัยราคาถูกในซีอาน Zhang Mi ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2566 การวิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ต่อการจ้างงานแรงงานของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาเมืองซีอาน ประเทศจีน Qing Yuyu ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2566 การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ความนิยมในการเข้าสอบราชการของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน Yang Ailing ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2566 การวิเคราะห์ความปราถนาในการมีบุตรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้หญิงในเมืองซีอานภายใต้นโยบายมีลูกสองคนได้โดยไร้เงื่อนไข TIAN WENXI ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2566 นโยบายการขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฌานกร เมาเสม ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2566 ปัจจัยที่มีผลต่อความเข็มแข็งของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนคลองปักหลักพัฒนา เย็นฤดี สมาคม ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2566 บทบาทผู้นำการบริหารการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา คุณปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้บริหารบริษัทดอนเมืองพัมนาจำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง) ประดุจบุญ ทองสว่าง ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2566 นักสร้างสรรค์เนื้อหาทางเพศกับโอกาสการสร้างความเท่าเทียมภายในสังคม สาธิต สัมมาสัจ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินทร์
2566 ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา กาญจนา อ่าวลึกน้อย อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์
2566 จิตลักษณะและสถานการณ์กับการรับรู้สนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า: การวิเคราะห์อภิมาน เรืออากาศโทหญิงสลิลทิพย์ สิทธิหาญ ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2566 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะทะเลของกลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนแหลมรุ่งเรือง สุพรรณา ปิตาระโพธิ์ อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์
2566 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเสียงให้กับผู้อยู่อาศัยโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จิตติ นาคเชียร ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2566 ปัจจัยเชิงเหตุด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันในองค์กร:การสังเคราะห์อภิมาน ลินชิชา อวิรุทธการ ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2566 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน อัจฉรา สุชาตะนันท์ ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2566 ความเหลื่อมล้ำของทรัพยากรทางการศึกษาของเมืองคุนหมิง Pang QingQing ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินทร์
2566 มายาคติของคนในสังคมไทยที่มีต่อพืชกัญชา อัญธิกา คังคายะ ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2566 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการเปิดบ่อนการพนันอย่างถูกกฏหมายในกลุ่มเยาวชนไทยในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุพศิน พรรณรังษี ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2566 ความต้องการสวัสดิการทางสังคมในขณะเป็นผู้สูงวัยของประชาการวัยก่อนสูงอายุ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อรรถพล คู่กระสังข์ ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2565 ประสิทธิผลในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ปารวี แซ่เง้า ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2565 ภาวะผุ้นำกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่11 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา เอกวัฒน์ วงศ์พัทธวุฒิ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินทร์
2565 การตัดสินใจรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในเขตอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อาฮามัส แฉะ ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2565 การรับรู้และการปฎิบัติตัวในการป้องกันโรคของญาติผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อาหะมะ ภูมิบุตร ผศ.ดร.อาแว มะแส
2565 ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบานทักษิณ จังหวัดยะลา อับบาส คำสิงห์ ผศ.ดร.อาแว มะแส
2565 ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี กับการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น กรณีศึกษา : ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถีบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สาน๊ะ เตบสัน ผศ.ดร.อาแว มะแส
2565 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ศตวรรษ อรุณรัตน์ ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2565 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ยะลา กรีน ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา วีระชัย คงพูล ผศ.ดร.อาแว มะแส
2565 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนบนฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนหน้าวังตำบลจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วันฮาซัน สาและ ผศ.ดร.อาแว มะแส
2565 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มะสะแรดี เจ๊ะและ ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2565 ความร่วมมือของภาคธุรกิจในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส ภัทรยุทธ กสิคุณ ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2565 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนกำปงปาเร๊ะ หมูที่8 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ฟิรดาว เบ็ญฮาริษ ผศ.ดร.อาแว มะแส
2565 ความสำเร็จแบบยั่งยืนของกลุ่มอาชีพสตรี กรณีศึกษากลุ่มสตรีอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ฟาซียะห์ หะยีเจ๊ะแว ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินทร์
2565 การปรับตัววิถีใหม่ของประชาชนในช่วงโควิด-19 กรณีศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบ ถูกเลิกจ้าง ชุมชนกรงปินัง ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา นิฟุดดีน ชุมประเวศ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินทร์
2565 ความสุขในการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นาซอรี อาแว ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินทร์
2565 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านเจาะกะพ้อใน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี พาอีซะ บารู ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 
2565 การจัดการกองทุนหมู่บ้านแลแปตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นันทริกา นงนุช ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2565 การศึกษาประสิทธิผลการใช้งานระบบการแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน (e-Compensate) : กรณีศึกษาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา ณัฐชญา ยืนยงสวัสดิ์ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2565 ความสำเร็จในการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.ศรสาคร จ.นราธิวาส นัซรี ปะเต๊ะ ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2565 โอกาสในการส่งเสริมการขายสินค้า OTOP บนตลาดออนไลน์ กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส ซากีย๊ะ เหงบารู ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินทร์
2565 การบริหารหนี้สินข้าราชการทหารของกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 153 ชินดนัย แร่ทอง ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2565 การปรับตัวของผู้ประกอบการ OTOP ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา กลุ่ม OTOP อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พาอีซ๊ะ สาเม๊าะ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินทร์
2565 การจัดการเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษาตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส คอลีเยาะ ลอแม ผศ.ดร.อาแว มะแส
2565 การปรับตัวในการสอนของครูภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดเมืองยะลา จังหวัดยะลา นันทิยา นวลรอด ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2565 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มูฮัมหมัดมัรยาน ลาเต๊ะบือริง ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินทร์
2565 บทบาทของผู้นำในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา ร้อยตำรวจโทอุมา ลาเต๊ะ ผศ.ดร.อาแว มะแส
2565 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมในตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี แวเมาะ แวมามุ ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2565 การรับมือในการแก้ปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มารีนี ใบเย็มหมะ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินทร์
2565 ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแว้งให้มีประสิทธิผล อาหามะ สาและ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2565 แนวคิดการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้าน กรณีศึกษา อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 2565 รสเดช มะ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินทร์
2565 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ณัฐวดี มหาทอง ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2565 การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รุสลัน สือแม ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2565 อิทธิพลของสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและแรงจูงใจในการทํางานที่มีผลต่อ คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานอาหารทะเลส่งออกแห่งหนึ่งใน จังหวัดสงขลา ณัฐพล พันกาแด ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2565 ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา นิปาสตินา กูดือราแม ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2565 การปรับตัวในการทำงานของพนักงานธนาคารภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาโคกโพธิ์ อธิชา พิพิธภักดี ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2565 ความรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ปลาและเศรษฐกิจของชาวประมงพื้นบ้าน ชุมชนมุสลิมคลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ อนิรุทร์ มูลวันดี ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
2565 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สููงอายุ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดนครปฐม ทินกร จังหาร ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
2565 ผลกระทบต่อนโยบายมหภาคของสหรัฐอมริกาและประเทศจีนจากโควิด-19 Jiayue Ge ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
2565 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รมณีย์ มัธยมนันท์ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
2565 การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวจีนในกรุงเทพมหานคร Wei Wei รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย
2565 การศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ตำบลบางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ถาวรีย์ พวงศรีแก้ว ผศ.ดร.จเร สิงห์โกวินท์
2565 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาแพทย์แผนจีนในประเทศไทย Yunyi Li ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2565 ผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของยูนนานและมาตรการฟื้นฟู Yuanyuan Tang ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2565 การพัฒนาสถานบริการดูแลผู้สูงอายุในมณฑลยูนนาน Yuheng Wang ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2565 การศึกษาปัญหาการดูแลผู้สูงอายุในชนบท กรณีศึกษาตำบลชุยโข่ว อำเภอผิงกุ้ย เมืองเห้อโจว Minxin Luo ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2565 มาตรการและประสิทธิผลในการขจัดความยากของหมู่บ้านยากจน ภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชนบท กรณีษึกษาหมู่บ้านต้าล่าง อำเภอช่างหลิน Manyu Luo ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2565 ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างมณฑลยูนนานและประเทศไทยภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง Linjianping Zhang ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2565 การพัฒนาอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจีน-ไทยในยุค covid-19 Dilinuer Mulati ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2565 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน สายธารทิพย์ โสภา ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2565 การพัฒนาชนบทในเถิงชง มณฑลยูนนาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูชนบท Kaiping Yin ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2565 การใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อรวรรณ สิงห์บำรุง รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2565 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อความสำเร็จในการจัดทำแผนรับมือความเสี่ยงภัยพิบัติ: กรณีศึกษาการระบายน้ำผิดปกติของเขื่อนบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รัตนากร มีแก้ว รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย
2565 การศึกษาผลกระทบต่อศรัทธาพุทธศาสนาของคนรุ่นใหม่: กรณีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในเชิงลบของพระสงฆ์จากสื่อ ธนวิศุทธิ์ อยู่สมบูรณ์ รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย
2565 บทบาทของวัดต่อการบริหารจัดการศูนย์พักคอยชุมชน (Community Isolation) เพื่อการส่งต่อในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรณีศึกษาศูนย์พักคอยชุมชนวัดสะพาน เขตคลองเตย บัณฑิต วิริยะวัฒนะ รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย
2565 การศึกษารูปแบบนวัตกรรมทางด้านสังคมที่นำไปสู่ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบรองรับสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ พื้นที่จังหวัดพิจิตร วรารัตน์ หมวกยอด รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย
2565 การศึกษารูปแบบให้บริการกับผู้ป่วยที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กรณีศึกษา นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร คริษฐ์ มหาเมธานนท์ รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย
2565 การศึกษากลุ่มผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ กรณีศึกษาศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ สำนักอนามัย กรุงเทพ เอกรินทร์ ชื่นบาลเย็น รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย
2564 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงวัย อธิตยา มูฮำหมัดยูโซป ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2564 การสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุของการคิดฆ่าตัวตายของนักศึกษาของประเทศจีน Yun Yun ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2564 การสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับค่านิยมการแต่งงานของชาวจีนยุคใหม่ Gou Yu ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2564 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการจัดการขยะ ววิรดา เมืองเงิน ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2564 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รัชพล เพ็งศรี ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
2564 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาปริญญาตรี พนิดา ประเสริฐพลกรัง ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2564 แรงจูงใจของนักลงทุนจีนที่ลงทุนด้านการฉีดพลาสติกในประเทศไทย Yang Qingrong อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
2564 การศึกษาปัจจัยในการกู้ยืมเงินเฉพาะหน้าของผู้มีรายได้น้อย ณิชยานุช บุญเผื่อน อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
2564 การศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเข้ารับบริการและผลที่ได้รับต่อชีวิตและจิตใจในการรับบริการความงาม จิดาภา บูรณะวงศ์สิน อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 
2564 บทบาทด้านการบริการลูกค้าในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของสถานธนานุเคราะห์31 พื้นที่เขตสายไหม กทม. ณิชยานันท์ บุญเผื่อน อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
2564 การเมืองชีวิตและประวัติศาสตร์ชุมชนแออัดไทย ณัฐกิตติ์ สุขสำราญ รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย
2564 บทบาทผู้สูงอายุต่อการพัฒนาชุมชน เขตพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรม ธนิกา ธานิสพงษ์ รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย
2564 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้ยาสมุนไพรไทยในการรักษาโรคของนักศึกษาปริญญาตรี อนัญพร ศรีแสวง ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
2564 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลของนักศึกษาปริญญาตรี อนงค์ เทียนเมาะ ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2564 การมีส่วนร่วมของข้าราชการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล ยูวัยรียะห์ คล้อยวิถี ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2564 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร กัญณรัช กรณ์ธนโชติ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2564 ผลกระทบของการย้ายถิ่นของพ่อ แม่ต่อสุขภาพจิตของลูกที่อาศัยอยู่ในชุมชน Miao Miao ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2564 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกทำงานที่ประเทศไทยของนักศึกษาจีนที่จบการศึกษาในประเทศไทย Liu Shiying ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2564 การประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย Li Yingman ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2564 ความเสี่ยงทางสังคมต่อการขับขี่บนท้องถนนของกลุ่มวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ยศศรัณย์ ก่อเกิด ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2564 การนำนโยบายจัดสรรที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของรัฐบาล โดย คสช. ไปปฏิบัติ พิมพ์พลอย ขจรเดชไพบูลย์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2564 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่เกี่ยวกับการเลือกเพศบุตรของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร Zhang Yunxuan ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
2564 บทบาททางสังคมของผู้สูงอายุในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม หนึ่งฤทัย มิ่งขวัญ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
2564 การนำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปปฏิบัติของเทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ชนากานต์ เห่งยี่ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
2564 เกษตรอินทรีย์กับการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน จุฑารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
2564 วิชาชีพกับการพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยากรวิชาชีพกับการพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยากร พัชรี พลูพิพัฒน์ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
2564 การตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดของคนรุ่นใหม่ ปัณจนิตย์ เตี้ยเนตร์ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2564 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการสมัครงานของนักศึกษาปริญญาตรี Zhou Ying ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
2564 ศึกษาผลการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสพฐ.เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร Zhao Guoxiang ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2564 รูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจัดการขยะพลาสติก โครงการ Upcycling SE สุธาสินี ยมจินดา ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2564 ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับนิสัยเดิมทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี ว่าที่ร้อยเอก ธนวิศิษฎ์ มะลิซ้อน ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
2564 ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อความรับผิดชอบในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นพดล โพธิ์ใบ ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2564 นโยบายการศึกษาทางไกล : การจัดการศึกษาไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรนา 2019 กนกวรรณ สุภาราญ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
2564 วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งกับการควบคุมบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก พันโทหญิงนภัทร ปาลวัฒน์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2563 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความผูกพันในการทำงานของพนักงานของรัฐ อานัดดา อร่ามเรือง  
2563 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเกษตรทฤษฎีใหม่ กรณีศึกษาบ้านดินเสมอ หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา สุภาสินี ศรีประเสิรฐ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2563 การประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรศิลปศาสตรมาหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ พ.ต.ท.จรูญ ชัยกิจกรณ์ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2563 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ต.อ.ภาคิน นิจเศษ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2563 การประเมินระบบเฝ้าระวังไข้เลือดออกในโรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา อารีนา แอเนาะ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2563 การจัดการวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตาเนาะปูโย๊ะ ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา บาดูรียะ เจ๊ะอาแว ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2563 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของตำรวจงานสืบสวนคดีความมั่นคงและคดีพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน จ.ชายแดนภาคใต้ ร.ต.อ.ธเนศน์ แสงหิรัญ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2563 เพิงหมาแหงน : วิถึชีวิตสู่การสร้างรายได้ครัวเรือนแบบพอเพียง ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สุรีรัตน์ ไฝไทร ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2563 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับความเครียดในการทำงานของพนักงานของรัฐ ภัทราพร ถึงโภค ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2563 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการไม่เลือกปฏิบัติของพนักงานของรัฐ ชนากานต์ ศักดิ์เมือง ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2563 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับทัศนคติต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบของนักศึกษาปริญญาตรี สาวพัชรี ลิ้มโป ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2563 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการมีมารยาทของนักศึกษาปริญญาตรี นวรัตน์ ต้องโพธิ์ทอง ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
2563 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อการรับน้องของนักศึกษาปริญญาตรี วาริธร ช่วยสุวรรณ ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
2563 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก วรกิจ ทีสุกะ อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
2563 ผลกระทบจากการเลือกศัลยกรรมความงามจากหมอกระเป๋า สิริรัตน์ วงศ์วิริยางกูร รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย
2563 ประสิทธิผลของมาตรการจัดสวัสดิการในสถานบริการของรัฐ กรณีศึกษา: ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค พิมลัดดา บุญศรี ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2563 การศึกษาประสิทธิผลของนโยบายการจัดระเบียบคนเร่ร่อนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในเขตกรุงเทพมหานคร ธนพนธ์ ดำขำ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2563 การศึกษาประสิทธิผลมาตรการควบคุมขอทานในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พรพิมล ประครองใจ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2563 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญาตรี นพดล ทองปรีชา ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
2562 ความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Somsiri Srikomut ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Nattaporn Kieangmano ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2562 ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ Smart Farmer ในจังหวัดยะลา Cherdchai Jiasaram รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร
2562 การศึกษาพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในเด็ก ชั้นบริบาล โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี Krisada Tayeyama รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร
2562 ประสิทธิผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) จังหวัดนราธิวาส Laddawan Chantit รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร
2562 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา Ummene Habe รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร
2562 ความตั้งใจคงอยู่กับองค์การของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา Juthathip Lanchakawin ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2562 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง Nura Doroa ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2562 วัฒนธรรมกับโรคความดันสูงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ Pornthip Chaiyasit ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2562 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จังหวัดยะลา Pol.Capt.Theeradet Khunthong รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร
2562 ปัญหาและอุปสรรคการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก จังหวัดนาราธิวาส Pol.Capt.Hafiz Madarsin อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
2562 ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา Phanpapha Phanprom ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 การศึกษาคุณลักษณะการเป็นองค์การนวัตกรรม กรณีศึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข Alisa Udomveerakasem รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2562 การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำในกิจการเพื่อสังคม กรณีศึกษาเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม Ajjima Khajai อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
2562 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานราชการ Kuakul Songkroa ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีในองค์การของบุคลากร วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา Sunisa Waesalae ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 
2562 การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีศึกษาอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี Methinee Waedoloe ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 
2562 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา Kamolrat Chaisurajinda ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 
2562 การปรับตัวของชาวสวนยางพาราในวิกฤตโควิด19 ในเขตอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อลิสสา ซากามานิ๊ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 
2562 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมกลุ่มนิยมนักศึกษาปริญญาตรี เฉลิมศิลป์ ปิ่นเพ็ชร์ ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี วาลิด ดางีดิง ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2562 ศักยภาพผู้นำสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จีรวรรณ อักโขสุวรรณ์ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 การประเมินโครงการเวทีเสวนาสันติสุข ภายใต้ชื่อ "เวทีประชาคมอาเซียนกับกระบวนการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมนำสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนใต้" กรณีศึกษาอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โรสมาวัลย์ ไซซิง ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมุ่งอนาคตในนักศึกษาปริญญาตรี กาญจนา สินมา ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กฤดิกมล เกิดโต ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน วิชญาณ พายุคีรี ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พูนทิพย์ ประจันพล ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2562 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรโรงพยาบาลยะลา พุทธมาศ คงปราบ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 ความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ดาร์ลียา สายสหัส ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผ้าฝ้ายย้อมคราม จังหวัดสกลนคร วิชิดาพัชร์ ภูชิชย์ไกรกุล อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
2562 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของพนักงานราชการและรัฐวิสาหกิจ PEIPEI HUANG ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ พิทยรัศมิ์ ทวีวัฒนะประยูร ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย ปัญญ์ชลี ท้าวแก้ว ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ภาวะหนี้สินของข้าราชการในสังกัดสรรพากรภาค12 ฉันชนก ปัทมบุรินทร์ ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัตนา ไชยนรินทร์ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 ประสิทธิผลในการจัดการกลุ่มของสมาชิกองทุนบทบาทสตรี กรณีศึกษา อำเภอทุ่งยาแดง จังหวัดปัตตานี สาวฮามีดะฮ์ ยะโกะ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปัทมาพร ทองช่วย ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2561 กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาโครงการศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน ณัฐธยาน์ ธนพรดิษนันทน์ ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2561 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน อรียาพร อรุณเนตร ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2561 ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด ณัฏฐนันท์ มิตรเกษม รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2561 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อ "โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ.เมือง จ.พัทลุง ภัทริตา ทองพูลเอียด รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 2561 กายภาพบำบัดกับคนพิการทางการเคลื่อนไหว วรนิพิฐ บุญมาก ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง 
2561 การจัดการวิสาหกิจชุมชนโคกปริเม็ง ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จรัสศรี ปิ่นจินดา

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

2561 ความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานก่อสร้าง บริษัท ขันอยู่วัฒนา จำกัด ไพรัช อยู่วัฒนา ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2561 คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศศิธร อิ่มเนย ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2561 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ์ คงควร ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2561 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิมลวรรณ นิลโชติ ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2561 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน ลักษณ์ สังเกตุใจ ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2561 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีในองค์การของบุคลากร วิทยาลัยการสาธรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สุนิสา แวสาและ ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2561 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กมลรัตน์ ชัยสุรจินดา ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2561 การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : กรณีศึกษาอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เมทินี แวดอเลาะ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2561 การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางต่อวิกฤตราคายางตกต่ำ : กรณีศึกษาอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ญีฮานร์ เจะนะ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

     คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เริ่มจากการเปิดสาขาพัฒนาสังคมในสังกัดของสำนักวิจัยในปี 2526 สำหรับการก่อเกิดสาขาพัฒนาสังคมนั้น สืบเนื่องจากคณาจารย์ของสำนักวิจัยในขณะนั้น เห็นว่าสาขาที่มีการเรียนการสอนอยู่ในสถาบันยังขาดทางด้านพัฒนาสังคม เนื่องจากขณะนั้นมีเพียง 4 คณะ คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และคณะบริหารธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม

  วารสารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

     Vol 25 No 1 2023

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (2566): เมษายน 2566

 

 

ดูเพิ่มเติม

 

สนใจส่งบทความตีพิมพ์ คลิก

 

สายตรง คณบดี

ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล dean.sdas@nida.ac.th หรือฟอร์มติดต่อนี้

สายตรง คณบดี
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ