ac h

ปี 2566

ผู้ให้บริการวิชาการ ประเภทของงาน ชื่อโครงการ/หลักสูตร ผู้ขอรับบริการวิชาการ
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ ผู้ประเมิน ประเมินบทความเรื่อง “Exploring Xenophobia in South Africa through Sociocultural Len” สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ ผู้ประเมิน ประเมินบทความเรื่อง “ จาก “กะเทย” สู่ “ผู้หญิงข้ามเพศ” การเปล่ียนแปลงเชิงวาท กรรมว่าดวยอัตลักษณ์ทางเพศในสงคมไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ ผู้ประเมิน ผู้อ่านและผู้ประเมินบทความเรื่อง “ปฏิบัติการรื้อสร้างความเป็นครูไทยใน หลักสูตรการฝึกหัดครู” วารสารไทยคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ ผู้บรรยาย รายวิชา สต.602 วิวฒนการแนวคิด ทฤษฎีสตรีนิยม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา  วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ ผู้บรรยาย รายวิชา สว.435 สงคมวิทยา (ปริญญาตรี) หัวข้อ “เพศสภาพ เพศวิถีและร่างกาย” คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รงสิต
ผศ.ดร.อาแว  มะแส ผู้วิพากษ์ วิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (โท-เอก) (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ กองบรรณาธิการ วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา (Journal of Public Health and Development) ปีที่ 21 - ปีท่ี 22 (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2567) สถาบันพัฒนาสุขภาพ อาเซียน ม.มหิดล
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ กรรมการ สอบวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต เรื่อง “ความรุนแรงบนฐานเพศสภาในซีรีส์วาย” คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย ผู้บรรยาย รายวิชา 2223243 ญี่ปุ่นปัจจุบัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ผู้บรรยาย รายวิชา 2720643 การพัฒนาหลักสูตรและ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ วิทยากร บรรยาย “การดําเนินงานด้านการวิจัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ปี 2565 และทิศทางการ ขับเคลื่อนงานภายใต้แผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2567 – 2570) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง และอ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ วิทยากร บรรยาย “แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัย และกรอบคําของบประมาณ ปี 2567 – 2568 กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ผู้ประเมิน ประเมินบทความวารสาร “Behavioral Science Perspectives on Wellbeing: Exploring Concepts, Theories, Research and Applications” ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน วิทยากร

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. หัวข้อ “การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง”

คณะศึกษาศาสตร์ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ วิชา การคิดสร้างสรรค์เพื่อ สังคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สํานักวิชาศึกษาทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ กรรมการ เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การแสดงออกตาม เพศวิถีในบริบทของการรับราชการ” สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

 

ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ กรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ภาพตัวแทนแม่บ้าน ในละครโทรทศน์ไทยกับความเป็นจริงของ
ชีวิตแม่บ้าน”
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยากร โครงการ “Summer Camp” ครั้งที่ 9 หัวข้อ Creative Tourism of Sustainability and Global Leadership บรรยายหวขอ้ “การเรียนภาษาไทย” กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ วิทยากร โครงการ “Summer School 2023” คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์
และนายธชพงศ์พฒน์ สีหะนาม
วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีวิชาการ (Social Forum) กองมาตรฐานการพัฒนา สังคมและความมัน่  คงของมนุษย์
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา ครั้งที่ 9 เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อความยั่งยืนของเกาหลีศึกษาในประเทศไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา

 

ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม วิทยากร ประชุมวิชาการ International Drug Forum ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง และอ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ วิทยากร

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีวิชาการ (Social Forum) กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์
และนายธชพงศ์พฒน์ สีหะนาม
วิทยากร  ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อผลการศึกษาโครงการจัดทำดัชนีตัวชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ วิทยากร เรื่อง “Environmental Science Research and its application” โรงเรียนกำเนิดวิทย์
ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์
และนายธชพงศ์พฒน์ สีหะนาม
วิทยากร ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์
และนายธชพงศ์พฒน์ สีหะนาม
วิทยากร ประชุมพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับร่าง (Draft Final Report) -
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลี ศึกษา ครังที่ 9 เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อ ความยั่งยืนของเกาหลีศึกษาในประเทศไทย คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ม.บูรพา
ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม วิทยากร

ประชุมวิชาการ International Drug Forum ประจําปี พ.ศ. 2566

สํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง และอ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีวิชาการ (Social Forum)

กองมาตรฐานการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์
และนายธชพงศ์พฒน์ สีหะนาม
วิทยากร ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อผลการศึกษาโครงการจัดทําดัชนีตัวชี้วัดด้าน ที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

คณะกรรมการตรวจรับพสดุ ในงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี คัดเลือก
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมการประชุม เข้าร่วมดูงานต่างประเทศ Scienec Councilof asia ณ เมืองโซล สาธารณรัฐเกาหลี FUTUREARTH
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ วิทยากร

โครงการ พัฒนาองค์ความรู้การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะตามแนวทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมการประชุม เข้าร่วมดูงานประชุม Science Coumcilof Aisa ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส MINAMATA CONVENTION ON MERCURY
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านตำราและเอกสารทางวิชาการ เรื่อง "เพศกับการสื่อสาร" คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ ผู้บรรยาย รายวิชา สว.435 สังคมวิทยาสตรี และ วิชา สว.418 การวิจัยแนวสตรีนิยม คณะสังคมวิทยและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง เก็บข้อมูลวิจัย เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง "Thailand-China Silkworm Breeding Comprehensive Production Chain Techical Cooperation Lmproving People's Liveihood" ม.ขอนแก่น
ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน วิทยากร การพัฒนาคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์
และนายธชพงศ์พฒน์ สีหะนาม
ร่วมการประชุม ประชุม รายงานสถานการณ์และแนวโน้มความยั่งยืนที่ดินฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ร่วมการประชุม

เข้าร่วมงาน Chaina-ASEAN higher Education Coopearation in the Context of the belt and road Initiative

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมการประชุม ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภาคการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ล่าม

ล่ามหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ.) ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน ม.หัวเฉียวฯ

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมการประชุม เข้าร่วมประชุม "The Earth System Science Initiative 2023" สาธารณรัฐอิตาลี The Earth System Science Initiative 2023
ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้บรรยาย

บรรยาย เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ม.ราชภัฎพระนคร
อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ ร่วมการประชุม ประชุม เรื่อง Social Networks and Innovations in Local Sevice : Two Case Studies from Phare Province Thailand HUSO
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ที่ปรึกษา ปฏิบัติงาน ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ และผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ร่วมการประชุม เยือนมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับคณะ อาทิ Shanghai University, Fudan University, East China Normal University, และ Shanghai Acadeny of Social Sciences (SASS) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ กรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง กระบวนการคัดเลือกเด็กฝึกหัดสำหรับเป็นศิลปินเกาหลีในประเทศไทย นางสาวชมพรรษ รัตนพันธุศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้บรรยาย ผู้บรรยายหัวข้อ (พ-14) Climate change สวปอ.มส.SML สวปอ.มส.SML
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ร่วมดูงาน ดูงาน ณ UCSI Unibersity มาเลเซีย UCSI Unibersity มาเลเซีย
รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย JAPANNESE STUDIES AND INNOVATIVE THCHNOLOGY คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย วิทยากร วิทยากร NBTC Academic and Futuristic Conference 2023 กสทช.
รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย ผู้ร่วมเสวนา เข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ Disaster alert system ณ สำนักงาน กสทช. กสทช.

 

ปี 2565

ผู้ให้บริการวิชาการ ประเภทของงาน ชื่อโครงการ/หลักสูตร ผู้ขอรับบริการวิชาการ
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินรายงานการวิจัยฯ วิทยาลัยปรีดีพนมยงค์
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง วิทยากร

บรรยาย The Construction of China- ASEAN Science and Technology Community of Green Innovation from the perspective of Global Development Initiative

ASEAN Research Center, HUST
ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาโครงการวิจัย วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารกษ์ นครสวรรค์
ผศ.ดร.อาแว  มะแส ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปรับปรุงหลักสูตรปรชญา ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง กรรมการ

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดานมารยาทไทยของเยาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล"

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยรามคําแหง
ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน วิทยากร  วิทยากร การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.อาแว  มะแส ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประมินผลงานทางวิชาการ ประเภท หนังสือ เรอง “ทุนทางสังคม “กลไก” สร้างการมีส่วนร่วมต่อการ ยกระดบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา อําเภอเวียงสระ จงหวัดสุราษฎร์ธานี" คณะศิลปะศาสตร์และ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ผู้ร่วมเสวนา เสวนา "มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้ ครั้งที่ 4" สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง วิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม LISREL (ผ่านระบบ Teams) คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง คณะกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการจัดสวัสดิการการประกันสุขภาพกลุ่ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ที่ปรึกษา  ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งขาติ (องค์การมหาชน)  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งขาติ
ผศ.ดร.อาแว  มะแส ผู้ร่วมเสวนา เข้าร่วมงานและให้สัมภาษณ์พิเศษงาน Fitri Live : การสนับสนุนที่ไม่สิ้นสุด  มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ กรรมการ สอบวิทยานิพนธ์เรือง “แม่กะเทย: ประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นแม่ในสังคมไทยภายใต้ปิตาธิปไตยทุนนิยม” วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความเรื่อง “Youths’ Cyber-Sexal Harassment: A Review”งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 15 และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ผู้วิจัยร่วม การประชุมระดมสมอง เรื่อง “การวิพากษ์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและ/หรือเสนอแนะการสร้างแบบวัด” คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ผู้เชี่ยวชาญ การประชุมระดมสมอง เรื่อง “การวิพากษ์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและ/หรือเสนอแนะการสร้างแบบวัด” คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.อาแว  มะแส กองบรรณาการพิเศษ กอบรรณาธิการพิเศษวารสาร Kasetsart Journal Sciences มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน วิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือในการวัดและ ประเมินผลการพันาสมรรถนะนักเรียนทหารเหล่าทัพ และ นกเรียนตํารวจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ด้านคุณ
ธรรม จริยธรรม ทัศนคติ สังคม และการ พัฒนาสัมพันธ์
โรงเรียนนายเรือ ปากน้ํา สมุทรปราการ
ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน วิทยากร บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขอทุนวิจยจากนกวิชาการรุ่นใหญ่และรุ่นกลาง หัวข้อ “เขียนขอเสนอโครงการวิจยั อย่างไรใหไดท้ ุนอย่างต่อเนื่อง”

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนริ นทรวิโรฒ

ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ วิทยากร โครงการฝึกอบรม “Summer School”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนภาคีความร่วมมือวิจัยฟิวเจอร์เอิรธ์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกิจกรรมสังคม -
ผศ.ดร.อาแว  มะแส วิทยากร วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบตั ิการวิพากษ์ร่างแผนวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ วิทยากร วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่างแผน วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ วิทยากร วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่างแผน วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ผศ.ดร.อาแว  มะแส วิทยากร วิทยากรตลาดนัดความรู้ชุมชนเข้มแข็ง หัวข้อ “องค์ประกอบและรูปแบบตําบลนวัตกรรมเขมแข็ง และแนวทางการดําเนินงานร่วมกับชุมชน” สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ อนุกรรมาธิการ แต่งตังอนุกรรมาธิการด้านวิชาการและเสริมสร้างการให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยอ้นมีพระมหากษตริย์ทรงเป็นประมุข แทนตําแหน่งที่ว่าง กมธ. พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ ปชช. วุฒิสภา
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ กรรมการ

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษสอนวิชาการคิดสรางสรรค์เพื่อสังคม สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ผศ.ดร.อาแว  มะแส ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยและ บทความวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผศ.ดร.อาแว  มะแส วิทยากร วิทยากรและผู้ร่วมอภิปราย “ตลาดนัด ความรู้ชุมชนเข้มแข็ง” สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ วิทยากร วิทยากร-ร่วมเสวนา รายการ “หนี้แผ่นดิน” เรื่อง “พัฒนาชาติ พฒนาคน” รายการหนี้แผ่นดิน
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิด้านวิชาการ ประจําคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ ผู้ประเมิน ประเมินบทความ “Evolving Thai Homoeroticism, Male Nudity andMultiple Masculinities in Gay Magazines Since 1980s-2010s” Thai Journals Online (Thaijo)
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมทรัพยากรทางทะเล
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ กรรมการ ประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “การส่ือสารและการ รบรู้ขอมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตสําหรับนกท่องเที่ยว ชาวต่างชาติในประเทศไทย” คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ วิทยากร โครงการ “พัฒนาองค์ความรู้การวิเคราะห์โยบายสาธารณะ ตามแนวทางทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์” สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง ผู้ประเมิน หลักสูตร “การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยวัยเกษียณสู่วัยกระเดาะ" คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง กรรมการ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ “Research on the Effect of the regulatory focus, Problem Perception and future work self-salience on the bootleg innovation of the millennial generation” วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง กรรมการ ประชุมคณะกรรมการจัดการวิสามานยนาม ภาษาไทย-ภาษาจีน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ปี 2564

ผู้ให้บริการวิชาการ ประเภทของงาน ชื่อโครงการ/หลักสูตร ผู้ขอรับบริการวิชาการ
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ Review Review “IMAGES OF THAI WOMEN IN THAI TRAVEL MAGAZINES IN THAILAND1” MANUSYA: Journal of Humanities MANUSYA: Journal of Humanities
ผศ.ดร.อาแว  มะแส วิพากษ์ การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน: Citizen Engagement" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ผศ.ดร.อาแว  มะแส คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐานฮาลาล

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
รศ.ดร.นรีนุช  ดำรงชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นการร่างต้นฉบับพิมพ์มินิบุค เรื่อง บทบาทและสถานภาพในการทำงานของผู้หญิงญี่ปุ่นภายใต้นโยบาย “ญี่ปุ่นที่ผู้หญิงเจิดจรัส” และแนวโน้มในอนาคต โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch Project)  คณะรัฐสาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.อาแว  มะแส คณะกรรมการ

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ที่ 1472/2563 สั่ง ณ 30 กย.63)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.อาแว  มะแส วิทยากร

“การวิเคราะห์ SWOT” โครงการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์

คณะศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ วิทยากร  โครงการพัฒนาองค์ความรู้การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะตามแนวทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) สาขาวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความวารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ กรรมการ พิจารณาบทความ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ กรรมการ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “วงศาวิทยาเชิงประวัติศาสตร์ของวาทกรรม “หญิงรักหญิง” ในสื่อไทย ปี พ.ศ. 2529-2563" คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อาแว  มะแส วิทยากร บรรยายวิชา สพ.4000 พื้นฐานสําหรับ บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ วิทยากร โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความ การย้ายถิ่นฐานของคนไทย ไปต่างประเทศในปี 2562 วารสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง วิทยากร โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ กองงานผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ กรรมการ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความภาษาอังกฤษ CHEATIVE LIVELIHOOD AND ITS EFFECTS ON IDENTITY FORMA TIONS IN COMMUNITIES AROUND UNESCO WORLD ERITAGE SITES IN THAILAND CASE STUDIES FROM COMMERCIALIZED CULTURAL HEERTIAGES IN SI SATCHANALAI AND SAWANKHALOK DISTRICTS OF SUKHOTHAI PROVINEC คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ วิทยากร บรรยายหัวข้อ “สื่อไทยกับมายาคติความเป็นกลาง ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)
รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย กรรมการ สอบป้องกันรายวิชาวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “การนำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาของอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ วิทยากร โครงการอบรม หัวข้อ “ข้อถกเถียง แนวคิด และวิธีวิทยาของทฤษฎี เควียร์ (On and about Queer Theory)" โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปะศาสตร์ ม.ธรรมศาสาตร์ ท่าพระจันทร์
ผศ.ดร.อาแว  มะแส วิทยากร โครงการอบรมเทคนิคการเขียนงานวิจัยและการเขียนบทความวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ
ผศ.ดร.อาแว  มะแส กรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “A Comparative Analysis of Maize-Based Smallhoder Farming Systems (MSFSs) towards Household Food and Nutrition Security in Senqu River Valley (SRV) Agroecological Zone, Lesotho” คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ ผู้วิพากษ์หลักสูตร ประชุมวิพากษ์หลักสูตรการอบรมสร้างความ ตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ กรรมการ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต เรื่อง “เส้นทาง แม่กระเทย: ประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับ ความเป็นแม่ในสังคมไทยภายใต้ทุนนิยมปิตาธิปไตย” วิทยาลัยสหวิทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ วิทยากร เสวนาประเด็น “วิจัยเพื่อการพัฒนา นิด้าพัฒนา ไทย” ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 ของ สภาคณาจารย์ สพบ. สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตฒนบริหารศาสตร์
ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

ผู้เขียนบทวิจารณ์หนังสือ (book review)

เขียนบทวิจารณ์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาวารสารสาระคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปี 2563

ผู้ให้บริการวิชาการ ประเภทของงาน ชื่อโครงการ/หลักสูตร ผู้ขอรับบริการวิชาการ
ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย กรรมการสอบโครงร่างรายวิชาวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "Post Disaster Recovery: A Case study of Permanent Housing in Central Sulawesi" ของ Mr.Bimo Satryo Wibowo  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย กรรมการสอบโครงร่างรายวิชาวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "Impolementation of Disaster Mitigation Policy: A Case Study of The 2019 Flooding in Mueang Ubon Ratchathani, Thailand" ของ นายจุลิศร นครรัตนชัย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย เป็นวิทยากร หลักสูตร "นักพัฒน์ New Gen : Knowledge Orienttion"  สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ เป็นที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายวารสารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ อนุกรรมการ อนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ประชุม ประชุมกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม จริยธรรม  สำนักงาน กพ.
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เสวนา รู้สู้ภัย และ สารคดี From Greenland to Bangkok  Thai BPS
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  สำนักนายก
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร เป็นวิทยากร modern Bangkok Design Lab workshop Series  สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ กรรมการ ประชุมกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch Project) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การจัดทำหนังสือ Mini book “ญี่ปุ่นศึกษา” เรื่อง “การสละราชสมบัติของจักรพรรดิอากิฮิโตะ” คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย กรรมการสอบโครงร่างรายวิชาวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "Post Disaster Recovery: A Case study of Permanent Housing in Central Sulawesi" ของ Mr.Bimo Satryo Wibowo  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย กรรมการสอบโครงร่างรายวิชาวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "Impolementation of Disaster Mitigation Policy: A Case Study of The 2019 Flooding in Mueang Ubon Ratchathani, Thailand" ของ นายจุลิศร นครรัตนชัย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย เป็นวิทยากร หลักสูตร "นักพัฒน์ New Gen : Knowledge Orienttion"  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ   คณะอนุกรรมการฝ่ายวารสารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ อนุกรรมการ อนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ประชุม ประชุมกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม จริยธรรม  สำนักงาน กพ.
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน committee Expert Dissertation proposal defense International College NIDA
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักนำยกรัฐมนตรี 
ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอโครงกำรจัดพิมพ์หนังสือ minibook เรื่อง "นโยบำยควำมร่วมมือของประเทศญี่ปุ่นกับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในกำรจัดกำรภัยพิบัติ"  โครงกำรสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Wathc Project) คณะรัฐศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ 
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้ประเมินบทความ เรื่อง การตัดสินใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  วารสารพัฒนาสังคม
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้ประเมินบทความ เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายเกษตรกรแปลงใหญ่ : การบริหารจัดการ และการประเมินผลนโยบายของกลุ่มผู้ผลิตมังคุด จังหวัดจันทบุรี  วารสารพัฒนาสังคม

ปี 2562

ผู้ให้บริการวิชาการ ประเภทของงาน ชื่อโครงการ/หลักสูตร ผู้ขอรับบริการวิชาการ
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นวิทยากร โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานในการรับรองแขกต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร รายวิชา 512341 การควบคุมภาวะทางอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.อาแว มะแส เป็นวิทยากร ประธานกรรมการสอบวิทยานินพธ์ เรื่อง "การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งปากบารา โดยชุชนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.อาแว มะแส อื่นๆ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนากระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ เป็นวิทยากร กรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร อื่นๆ หัวข้อ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 จ.นครปฐม
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร อื่นๆ ตรวจประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ความรู้สิ่งแวดล้อม ที่พนักงานโรงแรมควร บริษัท เรนด์ เพลินจิต โฮเต็ล จำกัด
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ อื่นๆ เสวนา "สถานการณ์ฝุ่นละอองในปัจจุบันและมองภาพอนาคตของปรเทศไทยอย่างไร"  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ อื่นๆ ประชุมหารือ "สถานการณ์ญหามลภาวะอากาศจากฝุ่น PM2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย"  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร รายวิชา 02743597 สัมมนา หัวข้อ "มัจจุราชในสายหมอก"  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ อื่นๆ ประชุม เรื่อง แนวทางแก้ปัญหา ฝุ่น PM ของ กทม.  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน เป็นวิทยากร สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์(มหาบัณฑิต) รายวิชา 2720643 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง "จิตพฤติกรรมศาสตร์กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์"  ภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน เป็นวิทยากร เป็นวิทยากรบรรยาย สาขาวิขชาการศึกษาคณิตศาสตร์ (มหาบัณฑิต) รายวิชา 2720762 การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ เรื่อง "งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์" ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร หัวข้อ "รู้เ่ท่าทัน PM 2.5"  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก หัวข้อ 1. "การกระจายตัวของสารโพีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจากตะกอนทะเลสาบและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในประเทศไทย"
2. การกระจายตัวและแหล่งที่มาของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในดินจากเกาะคิงส์จอร์จทวีปแอนตาร์ติกกาและประเทศชิลี
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย"  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ผู้พิจารณาคุณภาพรายงานการวิจัย เรื่อง "ปัจจัยเชิงสาเหตุของทัศนคติผู้บริโภคออนไลน์ต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคออนไลน์ในประเทศไทย"  สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ พิจารณาคุณภาพรายงานการวิจัย เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่"  สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.อาแว มะแส เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เรื่อง พลวัตทานิเวศวิทยาสังคมและการจัดการทรัพยากรประมงในชุมชนหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.อาแว มะแส เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวฮารียานี เจะโซ๊ะ เรื่อง "กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเที่ยวบางปู ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.อาแว มะแส เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววัมรอฮ ดอเลาะ เรื่อง "การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมนตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การสะมของสารโพลีไซคลิกอโรมาติกไฮโดราคาร์บอนในแท่งตะกอนดินทะเลน้อยและทะเลสาบหนองหานกุมภวาปี คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมในการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ผศ.ดร.อาแว มะแส เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา (ร่วม) สอบดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีอิสลาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่อง "ผู้นำแบบรับใช้กับการกระตุ้นการบริหารของเจ้าหน้าที่รัฐ"  วิทยาลัยนานาชาติ สพบ.
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ บุคคลผู้สนใจทั่วไป
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย เทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีนที่ดี : มิติวัฒนธรรม บุคคลผู้สนใจทั่วไป
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล  กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ อื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความวารสารชื่อ "วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน"  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และทฤษฎีการตั้งเป้าหมายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญา"  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ อื่นๆ ผู้ดำเนินการอภิปราย หลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปรงใส"  ศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง การให้คำปรึกษาทางวิชาการ ล่ามแปลภาษาจีนให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวทิยากรผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่(วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ อื่นๆ เสวนา เรื่อง ถอดบทเรียนการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐจากประสบการณ์ของผู้ดำรงตำแหน่งในสภาสถาบันอุดมศึกษา  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน อื่นๆ กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสอดคล้องทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แนวคิดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐาน"  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ดวงเดือน - รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน เป็นวิทยากร เรื่อง "การใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจริยธรรมให้มีประสิทธิผล"  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ นายอานนท์ ด่านตระกูล หัวข้อ "ที่ตั้งและผลกระทบต่อสุขภาพอุตสาหกรรมโรงโม่หิน กรณีศึกษาตำบลหน้ากระดาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุุรี"  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง อบรม ประชุม สัมมนา Lisrel : ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วยภาษาคำสั่ง Simplis บุคคลผู้สนใจทั่วไป
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ องค์ปาฐก(Keynote Speaker) หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PM 2.5  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ Disruption: ทำลายล้างหรือสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร บรรยายกาศและสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษวิชาธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ (ES 2104) นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 ภาค 2/2562 ก.ย. - ธ.ค. 62  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ วารสารร่มพฤกษ์ เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การศึกษากรณีพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย"  กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก ประธานกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีบัณฑิต ของ นางสาวภาวิดา มหาวงศ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร สัมมนาหัวข้อ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร
บรรยายหัวข้อ "สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก สอบวิทยานิพนธ์ Miss Hua Xiong ระดับปริญญาเอก เรื่อง "การศึกษาการพัฒนาการบริการวัฒนธรรมสาธารณะสังคม: แรงผลักดัน คุณภาพ การเชื่อใจและการมีส่วนร่วม  วิทยาลัยนานาขาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร โครงการประจำวิชาการระดับชาติการบริหารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ปี 2562 หัวข้อ "Disruption : ทำลายล้างหรือสร้างโอกาสในการพันาสังคม?"  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ปี 2561

ผู้ให้บริการวิชาการ ประเภทของงาน ชื่อโครงการ / หลักสูตร ผู้ขอรับบริการวิชาการ
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ที่ปรึกษาวิชาการ/การค้นคว้าสำรวจ และวิเคราะห์ โครงการความร่วมมือกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) และโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริฯ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร รายวิชา 512341 การควบคุมภาวะทางอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร วิชา สศจว 613 สัมมนาโรคติดเชื้อ บัณฑิตวิทยาลัยสาขา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ ที่ปรึกษาวิชาการมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร วิชา รศ.7430 การจัดการวิกฤตการณ์และสาธารณภัย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากรจัดการสิ่งแวดล้อม กรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงทางดานสุขภาพจากสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดราคาร์บอนในดิต" คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หัวข้อ การสะสมของสารโพลีไซคลิกอะโรมติกไฮโดคาร์บอนในชั้นตะกอนทะเลสาบสงขลา หนองหานกุมวาปี คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ อื่นๆ ประเมินผลงานวิชาการเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาธรณีวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก กรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย ของ น.ส.วรนุช ดีละมัน และ น.ส.โฉมศรี ชูช่วย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 32 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำนโยบายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 กรมควบคุมโรค
ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 69 1. วิชา เทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นเชิงยุทธศาสตร์ (SWOT) 2. วิชา การจัดทำโครการ และการประเมินโครงการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารท้องถิ่น: ประเทศไทย 4.0" รุ่นที่ 6 หัวข้อ การจัดการความรู้ : เสวนาเชิงประสบการณ์หลักสูตร ผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0" รุ่นที่ 6    สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายแลแผน รุ่นที่ 70 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร หลักสูตร "ผู้บริหารระดับกลาง" หัวข้อ การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติกาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร วิชา สพ.4000 (ND4000) พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร การผลิต ประดิษฐ์ และสร้างต้นแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำเนื้อหาทักษะวิชา "ความรับผิดชอบต่อสังคม" กองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร อื่นๆ โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร เป็นวิทยากร หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 ประจำปีงบประมาณ 2561 บรรยายเรื่อง เครืืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ และการเก็บรวบรวมข้อมูล วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ วิชา สศจว 613 สัมมนาโรคติดเชื้อ บัณฑิตวิทยาลัยสาขา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม.
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ วารสารพัฒนาชุมชนและสังคม เรือง กลุ่มประมงอาสากับการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนท่าหินอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการเพิื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม.
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน Peer Review วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงแรียนมาตรฐานสากล จังหวัดอุบลราชธานี"  สำนักงานวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร อื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจอ่านผลงานวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก เรื่อง รูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเกี่ยวกับทางเพศ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ กรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร เรื่อง "การเขียนบทความทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ" มหาวิทยาลัยเกริก
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนิเทศและตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปี 2561" กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ วารสารพัฒนาสังคม เรื่อง "สันติวิธีเชิงรุก: กรณีศึกษาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)"    วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ หัวข้อ พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.อาแว มะแส เป็นวิทยากร สัมมนาวิชาการ เรื่อ "หนึ่งทศวรรษแห่งสังคมอยู่ดีมีสุข: พลวัตการเปลี่ยนแปลงสังคมอิสาน" หัวข้อ "10 ปีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมความอยู่ดีมีสุข" กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน เป็นวิทยากร รายวิชา 2720643 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรมหาบัณฑิต หัวข้อ "จิตพฤติกรรมศาสตร์กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์" ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน เป็นวิทยากร รายวิชา 2720762 การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบํัณฑิต หัวข้อ "งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์" ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน โครงการวิจัยเรื่อง "สภาพแวดล้อมทางอาหารภายในมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเพื่่อสุขภาพของนักศึกษาไทย" สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ Factors Affecting Teacher Professional Learning of Teachers of English in Secondary Schools under the Office of Basic Education Commission คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงงานวิจัย เรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างชาญฉลาดสำหรับผู้สูงอายุุไทย : รูปแบบการบูรณาการสำหรับสังคมผู้สูงอายุ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง "การวิจัยเพื่อสร้างและประเมินเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพึ่งตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต และคุณภาพชีวิตของแม่วัยใส" มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร สัมมนาการบริหารองค์กรชุมชนอย่างมีธรรรมาภิบาล หัวข้อ "ธรรมาภิบาลขององค์กรชุมชน" สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ หัวข้อ แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์/การวิเคราะห์และจัดทำ SWOT และ การวิเคราะห์ SWOT Matrix เพื่อจัดทำกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ อำเภอเมืองยะลา จ.ยะลา
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร หลักสูตร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง การค้นคว้าสำรวจ และวิเคราะห์ โครงการอบรมภาษาจีนพื้นฐาน 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและป่าชายเลน
อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ การให้คำปรึกษาทางวิชาการ การประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง ยุทธศาสตร์ควมมันคงสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา : ผลกระทบต่อโลก ภูมิภาค และไทย" ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ อื่นๆ การเสวนาเรื่อง "กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง : ภูมิสถาปัตยกรรมใหม่ในลุ่มน้ำโขง" สถาบันไทย-จีนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ อื่นๆ กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผู้นำแบบรับใช้กบการกระตุ้นการบริหารของเจ้าหน้าที่รัฐ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาการพัฒนาของการบริการสาธารณะด้านวัฒนธรรมของชุมชน : แรงจูงใจ คุณภาพ ความเชื่อมั่น และการเป็นพลเมือง วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง "อัตลักษณ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย" ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก สอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.Xiao Lu วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อ.ดร.รติพร  ถึงฝั่ง / ผศ.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ผู้ประเมินบทความ เรื่อง กลยุทธ์ร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยในการกระตุ้นอุปสงค์ของนักศึกษา วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อ.ดร.รติพร  ถึงฝั่ง / ผศ.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์ร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยในการกระตุ้นอุปสงค์ของนักศึกษา วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง/ ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ วารสารพัฒนาสังคม เรื่อง "การบริหารจัดการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ" วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ วารสารร่มพฤกษ์ เรื่อง "การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึกในอาเซียน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ และประเทศไทย" ศูนย์วิจัยและพัฒนา วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ วารสารร่มพฤกษ์ 2 เรื่อง 1 "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่การกำกับดูแลกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลการดำเนินงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย"  2 "รูปแบบการบริหารจัการขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์วิจัยและพัฒนา วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ กรรมการสอบป้องกันโครงร่างดษฎีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ผู้พิจารณาคุณภาพรายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์พระบฏของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ผู้พิจารณาคุณภาพรายงานการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของข้อคำถามทางบวกและลบและการเรียงลำดับของสเกลการประเมินที่ส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยและโครงสร้างองค์ประกอบของแบบประเมินบุคลิกภาพ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ผู้พิจารณาคุณภาพรายงานการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจชนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ พิจารณาคุณภาพรายงานการวิจัย 3 เรื่อง 1.การประยุกต์ใช้วิถีวัฒนะรรมชุมชนของอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในการควบคุมอาชญากรรม  2.การวิเคราะห์องค์ประกอบของการเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนเขตภาคกลางของไทย" และ 3.ปัจจัย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน โครงการวิจัยเรื่อง "ปัจจัยตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาคนไทยสู่สังคมคุณภาพ ประเทศพัฒนา" สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ "วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปี 2560

ผู้ให้บริการวิชาการ ประเภทของงาน ชื่อโครงการ / หลักสูตร ผู้ขอรับบริการวิชาการ
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ บทความวิจัย เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้จังหวัดเพชรบุรี ตามแนวพระราชดำริ"   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ ที่ปรึกษาส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ศูนย์เรียนรู่การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 67 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ การให้คำปรึกษาทางวิชาการ การประชุมเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 2 โครงการ ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (THAI-GLOB)
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร หลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ระยะที่ 2 ศูนย์สาธารณประโยชน์ สพบ.
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร เป็นวิทยากร โครงการปฏิบัติการ เรื่อง "R2R (Routine to Research) จากงานประจำสู่งานวิจัย เพื่อความก้าวหน้าอย่างมีชั้นเชิงสำหรับครูบรรณรักษ์ สำนักบรรณสารการพัฒนา สพบ.
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน Yunnan Minzu University
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร หลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 40 หัวข้อ การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ สำนักสิริพัฒนา สพบ.
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร เป็นวิทยากร โครงการวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 หัวข้อ ชุมชนกับ Thailand 4.0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ พิจารณาคุณภาพงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดตั้งศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 66 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร โครงการวิจัยเรื่องชุมชนอาเซียนในประเทศไทยมาตรการกลไก เพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม  สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร วิชาทรัพยากรที่ดินและการใช้ประโยชน์ (ES 5105) นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 ภาค 1/2560 ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)
xxxxxxxxxxxxxxxx เป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2560 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ การให้คำปรึกษาทางวิชาการ ประชุมนำเสนอผลการจัดทำ "รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร โครงการวิจัยเรื่องชุมชนอาเซียนในประเทศไทยมาตราการกลไก เพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 จ.นครปฐม
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นวิทยากร โครงการอบรมภาษาจีนเพื่องานสุขภาพจิตระระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และ 69 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สพบ.
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ การค้นคว้าสำรวจ และวิเคราะห์ ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปี 2559

ผู้ให้บริการวิชาการ ประเภทของงาน ชื่อโครงการ / หลักสูตร ผู้ขอรับบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ เรื่อง "ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในชุมชน: การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล" วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สพบ.
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ: กรณีศึกษาจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง" คณะรัฐประศาสนศาสตร์
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์วัยสูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร วิชา สพ.4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา สพบ.
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย จังหวัดสุพรรณบุรี หัวข้อ "หลักสูตรการวิจัยและการประเมินผล" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
xxxxxxxxxxxxxxx การให้คำปรึกษาทางวิชาการ โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (รุ่นใหม่) ทุนพัฒนานักวิจัย (รุ่นกลาง) และทุนองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (ทุนองค์ความรู้ใหม่ฯ) ประจำปี 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผศ.ดร.อาแว มะแส ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม บทความวิชาการ เรือง การจัดการศพตามวิถีอิสลามและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วารสารจัดการการสิ่งแวดล้อม คณะการบริหารสิ่งแวดล้อม สพบ.
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความตระหนักเกี่่ยวกับแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับแหล่งกำเนิดประเภทโรงไฟฟ้าและหม้อน้ำอุตสาหกรรม หัวข้อ ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ กรมควบคุมมลพิษ
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นวิทยากร หัวข้อ ความสัมพันธ์ จีน-ไทย จีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ วารสารร่มพฤกษ์ ผู้ประเมินบทความจำนวน 5 บทความ ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ รายงานการวิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการไร่อ้อยที่มีประสิทธิผลของชาวไรอ้อยโดยการส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย" วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ประเมินบทความ "วารสารร่วมพฤกษ์" จำนวน 2 บทความ ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ คลุมเครือ เคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์" บทความเรื่อง "วิถีชีวิตในเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ: แนวโน้มและโอกาสของการเปลี่ยนแปลงในประเทศอาเซียน คณะมนุษยศสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ 17 เรื่อง 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2. ไทยในบริบททางการเมืองและสังคม กระทรวงยุติธรรม
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ บทความวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา เรื่อง "บทวิพากษ์ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล: ข้อจำกัดในการสร้างคำอธิบายทางสังคมศาสตร์" คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา
จ.ชลบุรี
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ประชุมวิชาการ "เอกสาพและความหลากหลายในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
บทความเรื่อง "การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี"
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม เป็นวิทยากร โครงการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เรื่อง วิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ การสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี หัวข้อ "เศรษฐกิจ ความยากจน กับชีวิตผู้คน : บทบาทและิทศทางงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมอาเซียน" คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา" รุ่นที่ 67 สถาบันพัฒนาข้้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 39 สำนักสิริพัฒนา สพบ.
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร หลักสุูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 64 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน เป็นวิทยากร รายวิชา 2720686 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางการคณิตศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานประกันคุรภาพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร การกำหนดผลงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานระดับองค์กรตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
xxxxxxxxxxxxxxx เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทียื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร ประชุมวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ประเมินบทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ พิจารณาคุณภาพบทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันอุทกภัย: กรณีศึกษาอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นวิทยากร เศรษฐกิจภายใต้สภาวะปกติใหม่ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 เรื่อง หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน: ปัจจุบันสู่อนาคต และงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 255 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหิงชาติ
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 17 กระทรวงยุติธรรม
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข่าวสารเพื่อการรายงานสถานการณ์ทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน โครงการวิจัยเรื่อง ความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในประเทศไทย สำนักวิจัย สพบ.
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 63 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่สาธารณะเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ผู้ประเมินบทความวิจัย เรื่่อง สภาพการทำงานและประสบการณ์ของแรงงานต่างสัญชาติที่เป็นแม่บ้านถูกกฎหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศ.ดรศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร วิชาธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ (ES 2104) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาค การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผศ.ดร.อาแว มะแส เป็นวิทยากร โครงการกิจกรรมจัดระบบมาตรฐานฮาลาลสากล 2559 เรื่อง "ห่วงโซ่การผลิตและบริการรวมทั้งการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ฮาลาล ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
xxxxxxxxxxxxxxx เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร ประชุมเสวนาทางวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมือง ครั้งที่ 5 "พิศ" เรื่อง "สังคมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง" คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเบตง สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง
ผศ.ดร.อาแว มะแส เป็นวิทยากร การวางแผนและการบริหาร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร เป็นวิทยากร การสร้างผลงานเชิงวิชาการให้มีประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ การให้คำปรึกษาทางวิชาการ ประชุมร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ หัวข้อ สังคมไทยในโลกปัจจุบัน สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร เป็นวิทยากร โครงการสนับสนุนบุคลากรเสนอผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร การเรียนรู้เรื่อง เรียนรู้โลก เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย มารยาทและเทคนิคการเป็นล่ามไทย - จีนที่ดี บุคคลทั่วไป
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสู่ความมีมาตรฐาน รุ่นที่ 3 กรมกิจการผู้สูงอายุ
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นวิทยากร กิจกรรมงานแสดงสินค้าเมืองคุนหมิง หยุนฝาง แฟร์ สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน - จีน และ กรมการพัฒนาชุมชน
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นวิทยากร อนาคต 5 ปี เศรษฐกิจจีนภายใต้แผนพัฒน์ ฉบับที่ 13 คณะเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
เป็นวิทยากร โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิตจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 67 คณะทรัพยากรมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66 คณะทรัพยากรมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร โครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาอากาศและการเกิดภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสู่ความมีมาตรฐาน รุ่นที่ 2 กรมกิจการผู้สูงอายุ
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอื้อสังคมของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตามภารกิจใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสู่ความมีมาตรฐาน รุ่นที่ 1 กรมกิจการผู้สูงอายุ
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน เป็นวิทยากร รายวิชา 2720762 การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน เป็นวิทยากร รายวิชา 2720643 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันตัวชี้่วัดให้บรรจุผลสัมฤทธิ์และปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส สภาความมั่นคงแห่งชาติ
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 62/1 และ 62/2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง เป็นวิทยากร การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติงานสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ปีงบประมาณ 2559 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ปี 2558

ผู้ให้บริการวิชาการ ประเภทของงาน ชื่อโครงการ / หลักสูตร ผู้ขอรับบริการวิชาการ
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ กรรมการประเมินบทความในวารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จำนวน 1 เรื่อง วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม เป็นวิทยากร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ประเมินวารสารของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.อาแว มะแส เป็นวิทยากร ยกระดับสินค้าและบริการสู่อุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อไปตลาดระดับโลก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สพบ.
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร Project Cycle Management สำนักสิริพัฒนา สพบ.
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ

1.การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาหมอ พื้นบ้านอีสาน

2.สถานการณ์และผลกระทบต่อความมั่นคงจากการย้ายถิ่นของคนต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร

3.การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีพื้นบ้านไทยพวนบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทยกับลาวพวนเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4.แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

5.การยกระดับการเมืองพร้อมด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษาในสังคมไทย

สำนักวิจัย สพบ.