คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

     คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เริ่มจากการเปิดสาขาพัฒนาสังคมในสังกัดของสำนักวิจัยในปี 2526 สำหรับการก่อเกิดสาขาพัฒนาสังคมนั้น สืบเนื่องจากคณาจารย์ของสำนักวิจัยในขณะนั้น เห็นว่าสาขาที่มีการเรียนการสอนอยู่ในสถาบันยังขาดทางด้านพัฒนาสังคม เนื่องจากขณะนั้นมีเพียง 4 คณะ คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และคณะบริหารธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม

  วารสารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

     Vol 25 No 2 2023

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (2566): ตุลาคม 2566

 

 

ดูเพิ่มเติม

 

ส่งบทความตีพิมพ์

 

  หนังสือ โดยคณาจารย์คณะฯ

 

1

ธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบทางสังคม
Good Governance
and Corporate Social Responsibility
โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

สั่งซื้อ

 

 

2

PM 2.5 มัจจุราชเงียบ
โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
และคณะ


สั่งซื้อ

 

 

3

ญี่ปุ่นยุคร่วมสมัย: สังคม การเมือง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
โดย รศ.ดร.นรีนุช ดํารงชัย


สั่งซื้อ

 

 

4

 ปรัชญาสังคมศาสตร์:
การอธิบายทางสังคม
รากฐานสำหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์
โดย รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

สั่งซื้อ

 

สายตรง คณบดี

ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล dean.sdas@nida.ac.th หรือฟอร์มติดต่อนี้

สายตรง คณบดี
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ