คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เลือกภาษาของคุณ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เริ่มจากการเปิดสาขาพัฒนาสังคมในสังกัดของสำนักวิจัยใน ปี 2526 สำหรับการก่อเกิดสาขาพัฒนาสังคมนั้นสืบเนื่องจากคณาจารย์ของสำนักวิจัยในขณะ นั้นเห็นว่า สาขาที่มีการเรียนการสอนอยู่ในสถาบัน ยังขาดทางด้านพัฒนาสังคม เนื่องจากขณะนั้นมีเพียง 4 คณะ คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และคณะบริหารธุรกิจ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  DEAN.SDAS@NIDA.AC.TH  หรือฟอร์มติดต่อนี้

  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ

Contact ติดต่อคณะ

 

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16,17

เลขที่ 148 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2727-3099 (ฝ่ายการศึกษา) : 0-2727-3096 (ฝ่ายธุรการ)

โทรสาร : 0-2375-0941