ac h

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์

 

ปี 2566 : Year 2023

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "พัฒนาการนโยบายผู้สูงอายุไทย: การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของนโยบาย", วารสารการเมืองการปกครอง, TCI1, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, 2566


รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,
 "ตรรกะเชิงสถาบันในการเลี้ยงดูเด็ก: กรณีศึกษาเด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, TCI1, ปีที่ 17 ฉบับที่ 2, 2566


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Impact of Climate Change on Cassava Yield in Nigeria: An Autoregressive Distributed Lag Bound Approach", Agriculture, Scopus, Vol. 13 Issue No. 1, 2023


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Ecological and health risks of polycyclic aromatic hydrocarbons in the sediment core of Phayao Lake, Thailand", Journal of Environmental Exposure Assessment, Vol. 2 Issue No. 1, 2023


รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "การสร้างตัวแบบภาวะผู้นำที่เหมาะสมสำหรับพระสังฆาธิการในการบริหารคณะสงฆ์: ระเบียบวิธีทฤษฎีฐานราก", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร., TCI1, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3, 2566


าสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, "Community Empowerment and Health Promotion: A Case Study of Phongsathue Community in Thailand", GMSARN International Journal, Scopus Q4, Vol. 17 Issue No. 1, 2023


• รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ดำรงชัย,
 "แนวคิด “เมืองพี่เมืองน้อง” กับยุทธศาสตร์ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว", มนุษยสังคมสาร, TCI1, ปีที่ 21 ฉบับที่ 1, 2566


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง, "ผู้สูงอายุกับความยากจนในครัวเรือนไทย", วารสารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร, TCI2, ปีที่ 25 ฉบับที่ 1, 2566


• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง, 
"ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้", วารสารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร, TCI2, ปีที่ 25 ฉบับที่ 2, 2566


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส, "การปรับตัวในการดำรงชีพตามแนวทางวิสาหกิจเพื่อสังคม ของกลุ่มอาชีพฐานการเกษตรในจังหวัดเชียงราย", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, TCI1, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, 2566


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส,
 "การประกอบการทางสังคมกับการยกระดับการดํารงชีพในชุมชนชนบท:กรณีศึกษา พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, TCI1, ปีที่ 17 ฉบับที่ 1, 2566


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Mitigating Perceived Environment Insignificance Through Information Engagement", Sage Journals, Vol. 45 Issue No. 4, 2023


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์,
 "Applying synchrotron radiation-based attenuated total reflection-fourier transform infrared to chemically characterise organic functional groups in terrestrial soils of King George Island, Antarctica", Heliyon, Scopus, Vol. 9 Issue No. 9, 2023


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์,
 "Factors influencing public support for the individual low-carbon behavior rewarding system: Evidence from a large-scale longitudinal survey in China", Journal of Cleaner Production, Scopus, Vol. 409, 2023


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Thai and Myanmar Rice: Concentrations, Distribution and Health Concerns", Nature Environment and Pollution Technology An International Quarterly Scientific Journal, Scopus, Vol. 22 Issue No. 3, 2023


• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์,
"ดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขกับการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG", วารสารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร, ปีที่ 25 ฉบับที่ 2, 2566

 

 

ปี 2565 : Year 2022

 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง, "Research on Synergistic Effect Evaluation of Merger and Acquisition of Cement Industry of China", วารสารร่มพฤกษ์ ม.เกริก, TCI1, 2565


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง,
 "New Media Disruption: Case Study of Chinese-Language Newspaper in Thailand", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร., TCI1, 2565


• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส, "กระบวนการขับเคลื่อนและการปรับตัวของชุมชนในการดำเนินงานการศึกษาทางเลือกของศูนย์การเรียนหญ้าเป็ดน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน", วารสารชุมชนวิจัย มรภ.นครราชสีมา, TCI1, 2565


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส, "การใช้ภาพเล่าเรื่องซึ่งเป็นการสะท้อนเสียงของพลเมืองในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดินในอุทยานแห่งชาติทับลาน", วารสารสังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์ จุฬา), TCI1, 2565


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส, "ความอยู่ดีมีสุข ของแม่เลี้ยงเดี่ยวในชุมชนแออัด เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ", วารสารศรีนครินืชทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, TCI1, 2565


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง, "ภาพอนาคตของอาเซียนในมิติสังคมและวัฒนธรรมจากมุมมองผลประโยชน์  ของประเทศไทย", วารสารพัฒนาสังคม, TCI2, 2565


• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์,
 "Women at the forefront of social development: of gender acceptance, and trends.", วารสารพัฒนาสังคม, TCI2, 2565


• ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "การวิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมสนับสนุนด้านอารมณ์เมื่อเพื่อนถูกรังแกในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น", วารสารพัฒนาสังคม, TCI2, 2565


ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 
"แรงจูงใจ ความรู้พัฒนาการผู้สูงอายุ และการสนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธ์ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยทำงาน", วารสารพัฒนาสังคม, TCI2, 2565


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์, "การขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองเด็ก: เครือข่ายคุ้มครองเด็กเทศบาล เมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี", วารสารพัฒนาสังคม, TCI2, 2565


ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน,
 "Preventing COVID-19 Spread at Home of Thai University Students through appropriate Psycho-Behavioral Model", EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE, Scopus Q3, 2022


• ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "Preventing COVID-19 Spread at Home of Thai University Students through appropriate Psycho-Behavioral Model", EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE, Scopus Q3, 2022


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์,
 "Effects of PM2.5 and Meteorological Parameters on the Incidence Rates of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in the Upper Northern Region of Thailand", Aerosol Science and Engineering, Scopus Q1, Online 18 April 2022


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์,
 "Emerging Issue of Microplastic in Sediments and Surface Water in South Asia: A Review of Status, Research Needs, and Data Gaps", Microplastic Pollution, Scopus, 2022


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Nanotechnology to treat the environmental micropollutants", Environmental Micropollutants, Scopus, 2022


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Emission factors of PM2.5-Bounded selected metals, organic carbon, elemental carbon, and water-soluble ionic species emitted from combustions of biomass materials for source Apportionment—A new database for 17 plant species", Atmospheric Pollution Research, Scopus, 2022


ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนป่าชายเลนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดแถบภาคใต้", วารสารพัฒนาสังคม, TCI2, 2565


ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, "การจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษางานประเพณีชักพระ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี", วารสารพัฒนาสังคม, TCI2, 2565


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์, "การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของแรงงานไทยผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้: กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี", วารสารพัฒนาสังคม, TCI2, 2565


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "An Application of Artificial Neural Network to Evaluate the Influence of Weather Conditions on the Variation of PM2.5-Bound Carbonaceous Compositions and Water-Soluble Ionic Species", Atmosphere, Scopus Q2, 2022


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Effects of Agricultural Waste Burning on PM2.5-Bound Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Carbonaceous Compositions, and Water-Soluble Ionic Species in the Ambient Air of Chiang-Mai, Thailand", Polycyclic Aromatic Compounds, Taylor & Francis Online / Scopus Q3, 2022


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Latitudinal Transects and Quantitative Ecological Risk Assessments of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Terrestrial Soils of Pakistan and King George Island, Antarctica", Polycyclic Aromatic Compounds, Taylor & Francis Online / Scopus Q3, 2022


ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม"การจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:กรณีศึกษางานประเพณีชักพระ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี", วารสารพัฒนาสังคม, TCI2, 2565


ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม"การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนป่าชายเลนแห่งหนึ่งในจังหวัดแถบภาคใต้", วารสารพัฒนาสังคม, TCI2, 2565


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์, "การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของแรงงานไทยผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้: กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี", วารสารพัฒนาสังคม, TCI2, 2565


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Applying synchrotron radiation-based attenuated total reflection-Fourier transform infrared to evaluate the effects of shipping emissions on fluctuations of PM10-bound organic functional groups and ionic species", Atmospheric Pollution Research, Scopus, 2022


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Concentrations and source identification of priority polycyclic aromatic hydrocarbons in sediment cores from south and northeast Thailand", Heliyon, Scopus, Online 10 October 2022


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Source appointment and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in paddy grain from Thailand and Laos", Environmental Science and Pollution Research, Scopus Q1, Online 5 December 2022

 

ปี 2564 : Year 2021

 

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Spatial distribution, sources and quantitative human health risk assessments of polycyclic aromatic hydrocarbons in urban and suburban soils of Chile", Environmental geochemistry and health, Scimago Q1, online January 2021


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์,
 "A 150-year record of black carbon (soot and char) and polycyclic aromatic compounds deposition in Lake Phayao, north Thailand", Environmental Pollution, Scimago Q1, 2021


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "An application of aromatic compounds as alternative tracers of tsunami backwash deposits", Heiiyon, Science direct, 2021


• ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, "การท่องเที่ยวโดยชุมชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน", วารสารพัฒนาสังคม, TCI2, 2564


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Relationship Between COVID‑19‑Infected Number and PM2.5 Level in Ambient Air of Bangkok, Thailand", Aerosol Science and Engineering, Scopus, 27 May 2021


• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์, "การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง: กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี", วารสารพัฒนาสังคม, TCI2, 2564

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Ecotoxicological risk and health risk characterization of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in terrestrial soils of King George Island, Antarctica", Aerosol Science and Engineering, Polar Science, 16 June 2021


• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์, "Confrontations and exchanges of virtue ethics: a study of dialectical friendship between superman and batman in comic books", Journal of Graphic Novels and Comics, Scopus, 2021


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์,
 "Discrimination of the geographical origins of rice based on polycyclic aromatic hydrocarbons", Environmental geochemistry and health, Scopus, Online 21 July 2021


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Using Synchrotron Radiation X-ray Fluorescence (SRXRF) to Assess the Impacts of Shipping Emissions on the Variations of PM10-bound Elemental Species", Aerosol and Air Quality Research, Scopus, 2021


• รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,
 "พัฒนาการนโยบายผู้สูงอายุไทย: การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของนโยบาย", วารสารการเมืองการปกครอง, TCI1, 2564


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Parameters Influencing Citizens Levels of Satisfaction: Soft Indicators of “Good Governance"", Asian Social Science, Scimago Q3, 2021


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์,
 "Impacts of biomass burning in peninsular southeast asia no pm2.5 concentration and ozone formation in southern china during springtime -A case study", Geophysical Research: Atmospheres, Scopus Q1, 2021


• ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน,
 "PSYCHO-SITUATIONAL PREDICTORS OF KNOWLEDGE EXPLORING BEHAVIOR AMONG TEACHERS", Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, Scopus Q4, December 2021


• ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน,
 "PSYCHO-SITUATIONAL PREDICTORS OF KNOWLEDGE EXPLORING BEHAVIOR AMONG TEACHERS", Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, Scopus Q4, December 2021


• ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน, "การนำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติ:ศึกษากรณี การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ของบริษัทเอฟู๊ด", วารสารพัฒนาสังคม, TCI2, 2021

 

ปี 2563 : Year 2020

 

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Quantifying the contributions of local emissions and regional transport to elemental carbon in Thailand",Environmental Pollution, Scopus,online 26 Feb 2020


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Characteristics of PM2.5 at a High-Altitude Remote Site in the Southeastern Margin of the Tibetan Plateau in Premonsoon Season",Atmosphere,2020


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in coastal soils of Koh Samed Island (Thailand) after the oil spill incident in 2013",Marine Pollution Bulletin, ScienceDirect,2020


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Ambient PM2.5, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Biomass Burning Tracer in Mae Sot District, Western Thailand",Atmosphere Pollution research,ScienceDirect ,2020


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Contributions of aerosol composition and sources to particulate optical properties in a southern coastal city of China"",Atmospheric research, ScienceDirect,2020"


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Latitudinal Transects and Quantitative Ecological Risk Assessments of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Terrestrial Soils of Pakistan and King George Island, Antarctica"",Polycyclic Aromatic Compounds/Taylor & Francis journals, King Abdulaziz City for Science and Technology,2020(Online) Journal homepage"

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Arsenic distribution and metabolism genes abundance in Paddy soils from Punjab and Sindh provinces, Pakistan Arabian", Journal of Geosciences, 2020


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Impacts of PM2.5 sources on variations in particulate chemical compounds in ambient air of Bangkok, Thailand", Atmospheric Pollution Research, 2020


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Parameters Affecting Stakeholder’s Satisfaction Level Towards the Service Quality of the Bangkok Metropolitan Administration Under the Context of United Nations-Sustainable Development Goals (UN-SDGs)", Social Science Review, 2020


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Long-range Transboundary Atmospheric Transport of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Carbonaceous Compositions, and Water-soluble Ionic Species in Southern Thailand", Aerosol and Air Quality Research, 2020


• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ดำรงชัย, "โบซะอิเคียวอิกุ: การให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น", เอเชียปริทัศน์, ปีที่ 40 เล่มที่ 2 (127-157),2562


• รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "Relation between family socioeconomic determinants and Child Development: A discriminant analysis", Journal of Critical Reviews, 2020

 

• รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "Relation between family socioeconomic determinants and Child Development: A discriminant analysis", Journal of Critical Reviews, 2020


• ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของครูกลุ่มประชากรรุ่นเกิดล้านในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1",สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย (11-26), ปืที่ 25 ฉบับที่ 1, 2563


• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส, "การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดำรงชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ", วารสารพัฒนาสังคม (48-68), ปี 22 ฉบับที่ 1


• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง, "Social Capital, Social Enterprise and Community Development: A case Study of Doi Chang Coffee", NIDA Case Research Journal, TCI2, 2020

 

ปี 2562 : Year 2019

 

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Data Relating to Emissions of Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins (PCDDs) and Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs) from Industrial Boilers", Data in Brief, 2562


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Emission Characteristics of Primary Brown Carbon Absorption From Biomass and Coal Burning: Development of an Optical Emission Inventory for China", 2562


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Cr(VI) reduction by an extracellular polymeric substance (EPS) produced from a strain of Pseudochrobactrum saccharolyticum", 3 Biotech, 28 กุมภาพันธ์ 2562


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Data relating to carbonaceous components in songkhla lake sediments thailand", Data in brief, 2562


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Vertical profile of organic and elemental carbon in sediments of Songkhla Lake, Thailand", Limnology, 2562


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "High contribution of secondary brown carbon to aerosol light absorption in the southeastern margin of Tibetan Plateau AGU", journals/Geophysical Research Letters, 29 เมษายน 2562


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Data Relating to Spatial Distribution of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Terrestrial Soils of Pakistan and King George Island, Antarctica", Data in Brief, 2562


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Long-range Transboundary Atmospheric Transport of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Carbonaceous Compositions, and Water-soluble Ionic Species in Southern Thailand", Aerosol and Air Quality Research, 2562


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Ambient PM2.5, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Biomass Burning Tracer in Mae Sot District, Western Thailand", Atmospheric Pollution Research, 2562


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Characteristics of PM2.5 at a High-Altitude Remote Site in the Southeastern Margin of the Tibetan Plateau in Premonsoon Season", Atmospheric, 2562


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in coastal soils of Koh Samed Island (Thailand) after the oil spill incident in 2013", Marine Pollution Bulletin, 2562


• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, ""การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแรงบันดาลใจวัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลองค์การในบริบทของศาลยุติธรรม"", สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย, 2562


• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส, "การพัฒนาพันธกิจความพูกพันมหาวิทยาลัยกับสังคมผ่านงานบริการวิชาการสู่ชุมชน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Humanities, Social Sciences and arts, 2562


• รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, "การจัดการคลัสเตอร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง", การเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีที่ 11 เล่มที่ 1, 2562

 

ปี 2561 : Year 2018

 

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์,  "Variables that influence stakeholder satisfaction with the creation of corporate images of Thailand’s National Housing Authority",Journal of Human Behavior in the Social Environment, Taylor &​ Francis Group, Published online: 27 Dec 2018

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, "Testing Measurement Invariance across Groups: Inspirational Leadership Scale", วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561, หน้า 36-48.

 

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Enhanced light absorption due to the mixing state of black carbon in fresh biomass burning emissions" ,Elsevier, Atmospheric Environment, Volume 180, May 2018, Pages 184-191

 

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Chemical characterization of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in 2013 Rayong oil spill-affected coastal areas of Thailand" ,Elsevier, Environmental Pollution, Volume 233, February 2018, Pages 992-1002

 

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Factors affecting stakeholder’s levels of satisfaction with community partnership association in Rayong Province, Thailand" ,Journal of Human Behavior in the Social Environment , Published online: 24 Jul 2018

 

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Hazard Quotients, Hazard Indexes, and Cancer Risks of Toxic Metals in PM10 during Firework Displays" ,Atmosphere 2018, 9, 144. Pongpiachan , Published online:  20 March 2018

 

• รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร, "Forms and Procedures Driven Bill of Same-Sex Marriage in Thailand" ,Journal of US-China Public Administration, March 2018, Vol. 15, No. 3, 134-141

 

 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส, "การสร้างแบบจำลองเครือข่ายทางสังคมบนเฟซบุ๊กสำหรับการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิง" ,วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2561), หน้า 97-118

 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์, "ผลกระทบของประชาคมอาเซียนที่มีต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม" ,วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2561), หน้า 97-118

 

• อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง, "ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายพัฒนาการศึกษาระหว่างไทยและจีน" ,วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2561), หน้า 145-156

 

• อาจารย์ ดร.หลี่  เหรินเหลียง, "การประเมินผลกระทบทางสังคมจากการสร้างรถไฟทางคู่สายอีสาน: ศึกษากรณีช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ และชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น" ,วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 , หน้า 87-100

 

• รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร, "ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายพัฒนาการศึกษาระหว่างไทยและจีน" ,วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2561), หน้า 145-156

 

• รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "การประเมินผลกระทบทางสังคมจากการสร้างรถไฟทางคู่สายอีสาน: ศึกษากรณีช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ และชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น" ,วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 , หน้า 87-100

 

• รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, "การจัดการป่าชุมชนบนพื้นฐานของการจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่ในภาคตะวันออก" ,วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2561), หน้า 41-56

 

• ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร, "การวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพและความสุขของประชาชนด้วยการใช้เหมืองข้อมูล" ,วารสารร่มพฤกษ์, ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 , หน้า 90-110

 

• ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร, "การประเมินผลกระทบทางสังคมจากการสร้างรถไฟทางคู่สายอีสาน: ศึกษากรณีช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ และชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น" ,วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 , หน้า 87-100

 

• ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร, "ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนา" ,วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

 

ปี 2560 : Year 2017

 

• อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง"The performance of the environmental management of local governments in Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences, Online 2017, Pages 1-9.

 

• ศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน"การถอดบทเรียนการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง หมู่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง", วารสารวิจัยรำไพพรรณี, ปีทีี่ 11, ฉบับที่ 1, หน้า 122-132.

 

• อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์, "From The History of the Future: Relationship between China and Mainland Southeast Asian countries", International Seminar on China is Rising Influence that Will Change the Face of Mainland ASEAN, 2017, Pages 3-36.

 

• อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์, "การทูตสาธารณะ: มุมมองจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบนมราชกุมารี", หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา, ปี 2559, หน้า 58-71.

 

• ศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "การประยุกต์การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในกรุงเทพมหานคร", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีทีี่ 44, ฉบับที่ 4, หน้า 820-839.

 

• ศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "การตรวจวิเคราะห์การตกค้างของสารกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ในตัวอย่างดินจากนาข้าวในพื้นที่จังหวัดชัยนาท", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปีทีี่ 11, ฉบับที่ 2, หน้า 245-258.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Effect of agricultural waste burning season on PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHlevels in Northern Thailand", Atmospheric Pollution Research, online 1 May 2017.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Variation in Day-of-Week and Seasonal Concentrations of Atmospheric PM2.5-Bound Metals and Associated Health Risks in Bangkok, Thailand", Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Volume 72April 2017Issue 3, Pages 364–379.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Assessing human exposure to PM10-bound polycyclic aromatic hydrocarbons during fireworks displays", Atmospheric Pollution Research, Available online 7 February.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Quantitative ecological risk assessment of inhabitants exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons in terrestrial soils of King George Island, Antarctica", Polar Science, Volume 11, March 2017, Pages 19–29.

 

ปี 2559 : Year 2016

 

• อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง, "การดูแลสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทย", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 21 ,ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559, หน้า 94-109.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Assessment of selected metals in the ambient air PM10 in urbansites of Bangkok (Thailand)", Environmental Science and Pollution Research, Volume 23February 2016Issue 3, Pages 2948–2961.

 

• รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "Path Model of Teacher’s Normative Communication and Attitudes toward Nuclear Power Plant among Thai Youth", International Journal of Behavioral Science, Volume 11Issue 1, Pages 77-85.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพที่มีผลจากมลพิษทางอากาศในเขตพื้นที่อยู่อาศัย", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 8ฉบับที่ 2, หน้า 175-200.

 

• อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง และ ศ.ดร.สนิท สมัครการ, "สุขภาพ ความหวังและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 18ฉบับที่ 1, หน้า35-60.

 

• รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร, "การประเมินการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชน", วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, หน้า31-58.

 

• ผศ.ดร.อาแว มะแส, "บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน", เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา, หน้า 98-121.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Impacts of micro-emulsion system on polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) reduction from industrial boilers", Fuel, Volume 172, May 2016, Pages 58–64.

 

ปี 2558 : Year 2015

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Effects of day-of-week trends and vehicle types on PM2.5-boundedcarbonaceous compositions", Science of The Total Environment, Volume 532, November 2015, Pages 484–494.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Assessment of Reliability when Using Diagnostic Binary Ratios of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Ambient Air PM10", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Volume 16, Issue 18, December 2015, Page 8605-8611.

 

• รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม"The Crisis of Deforestation and Public Governance of Community Forests in Thailand", Thammasat Review, Volume 18, Issue 1, Page 27-45.

 

• ผศ.ดร.อาแว มะแส, "กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการดำารงชีพสู่ความยั่งยืน: ศึกษากรณีชุมชนบ้านใจดี", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, หน้า157-170.

 

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "community-based forest management carbon sequestration and sustainable livelihoods", International Journal of Arts & Sciences, Volume 8, Issue 2, Page 151-156.

 

• รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "Development and Validation of Research-based Performance Scale in Thai Scholars", International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, Volume 5, Issue 5, Page 193-200.

 

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "ปัจจัยที่มีผลต่อจิตอาสาของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี", วารสารวิจัยรำไพพรรณี, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, หน้า 5-15.

 

• รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร, "Forms of Social Quality Mobilization in Suburban Communities of a Changing World", International Scholarly and Scientific Research & Innovation, Volume 9, Issue 5, Page 1723-1727.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Impacts of Micro-Emulsion System on PCDD/PCDF Reduction from Industrial Boiler", The Proceeding of 35th International Symposium on Haogenated Persistent Organic Pollutants DIOXIN 2015, August 2015.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Impacts of agricultural waste burning on the enhancement of PM2.5-bounded polycyclic aromatic hydrocarbons in Northern Thailand", Air Pollution XXIII, Volume 198, Page 3-14.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"The Indian Ocean tsunami 2004: Identification of Tsunami Deposits in theAndaman Sea by Different Proxis", The Proceedings of the Coastal Sediments 2015, May 2015.

 

• รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "Development of Research-Like Activities in Everyday Life Measure and Association with Core Self-Evaluation Scale in Thai Undergraduate Students", International Journal of Applied Psychology, Volume 5, Issue 4, Page 103-108.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Incremental Lifetime Cancer Risk of PM2.5 Bound Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Before and After the Wildland Fire Episode", Aerosol and Air Quality Research, Volume 16, Issue 5, Page 2907-2919.

 

• อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง, "ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม กับความสุขของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 17ฉบับที่ 1, หน้า111-113.

 

• ผศ.ดร.อาแว มะแส"การส่งเสริมการดำรงชีพอย่างยั่งยืนในชนบท ด้วยการพัฒนาบนฐานชุมชน", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 17ฉบับที่ 1, หน้า89-110.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Enhanced PM10 bounded PAHs from shipping emissions", Atmospheric Environment, Volume 108, May 2015, Pages 13–19.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Assessing risks to adults and preschool children posed by PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) during a biomass burning episode in Northern Thailand", Science of the total environment, Volume 508, March 2015, Pages 435–444.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Visualizing reactive oxygen species inside cancer cells after stimulation with polycyclic aromatic hydrocarbon via spontaneous formation of Aunanoclusters", Materials Letters, Volume 140, February 2015, Pages 162–165.

ปี 2557 : Year 2014

• รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน"The empirical development of cognitive, affective, and behavioral tendency measures of attitudes toward nuclear power plants in Thai university students", Progress in Nuclear Energy, Volume 73, May 2014, Pages 86–95.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"How to reduce polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from industrial boilers under the context of Thailand?", Journal of Applied Sciences, July 2014, Pages 1–10.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Application of Binary Diagnostic Ratios of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons for Identification of Tsunami 2004 Backwash Sediments in Khao Lak, Thailand", The Scientific World Journal, January 2014, Pages 1–14.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Hospital Out-and-in-Patients as Functions of Trace Gaseous Species and Other Meteorological Parameters in Chiang-Mai, Thailand", Aerosol and Air Quality Research, Volume 15, Issue 2, April 2015, Pages 479-493.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"FTIR Spectra of Organic Functional Group Compositions in PM2.5 Collected at Chiang-Mai City, Thailand during the Haze Episode in March 2012", Journal of Applied Sciences, Volume 14, Issue 22, Pages 2967-2977.

 

• อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง"การศึกษาค่าใช้จ่ายพลังงานของครัวเรือนยากจนในประเทศไทย", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 16ฉบับที่ 2, หน้า47-64.

 

• อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง"ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของครัวเรือน: มิติทางเพศของสมาชิกครัวเรือนนั้นสำคัญไฉน", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 16ฉบับที่ 1, หน้า25-42.

 

• รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร"ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) ของไทย: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ", รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบัน ประจำปี 2557: พัฒนบริหารศาสตร์ในระบบอาเซียน.

 

• รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร"การเชื่อมโยงความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคมท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง", รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบัน ประจำปี 2557: พัฒนบริหารศาสตร์ในระบบอาเซียน.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Hospital out-patients and in-patients as functions of trace gaseous species and other meteorological parameters in Chiang-Mai, Thailand, from 2007 to 2013", รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบัน ประจำปี 2557: พัฒนบริหารศาสตร์ในระบบอาเซียน.

 

• รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร"การสนับสนุนทางสังคม", จับชีพจรประเทศไทย: ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553, Pages 295-344

 

• รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร"สังคมแห่งการเรียนรู้", จับชีพจรประเทศไทย: ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553, Pages 345-390

ปี 2556 : Year 2013

• อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง"การวิเคราะห์โมเดลมิมิค : การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม LISREL รุ่นทดลองใช้เพื่องาวิจัย", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, หน้า 128–140.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Sedimentary features of tsunami backwash deposits as assessed by micro-beam synchrotron X-ray fluorescence (μ-SXRF) at the Siam photon laboratory", Science of tsunami hazards, Volume 32, Issue 2, January 2013, Pages 96 - 105.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Diurnal variation, Vertical Distribution and Source Apportionment of Carcinogenic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Chiang-Mai, Thailand", Asia Pacific Journal of Cancer Prevention, Volume 14, Issue 3, March 2013, Pages 1851-1863.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Temporal and Spatial Distribution of Particulate Carcinogens and Mutagens in Bangkok, Thailand",  Asia Pacific Journal of Cancer Prevention, Volume 14, Issue 3, March 2013, Pages 1879-1887.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Vertical Distribution and Potential Risk of Particulate Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in High Buildings of Bangkok, Thailand", Asia Pacific Journal of Cancer Prevention, Volume 14, Issue 3, March 2013, Pages 1865-1877.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Temporal and spatial distribution of mutagenic index in PM10 collected at Bangkok, Thailand", Air Pollution XXI, Volume 174, Pages 257-267.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Chemical characterization of gaseous species from the pyrolysis process using scrap tires", Air Pollution XXI, Volume 174, Pages 269-278.

 

• ผศ.ดร.อาแว มะแส"Structural Change and Natural Resource-based Livelihood Adjustment among Wetland Settlers in Southern Thailand", International journal of Science Commerce and Humanities, Volume 1, Issue 4, June 2013, Pages 57-67.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Risk assessment of the presence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in coastal areas of Thailand affected by the 2004 tsunami", Marine Pollution Bulletin, Volume 76, Issues 1–2, November 2013, Pages 370–378.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Chemical Characterisation of Organic Functional Group Compositions in PM2.5 Collected at Nine Administrative Provinces in Northern Thailand during the Haze Episode in 2013", Asia Pacific Journal of Cancer Prevention,Volume 14, Issue 6, June 2013, Page 3653-3661.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Occupational Exposure To PCDD/PCDF From Industrial Boilers At A Whisky Factory And Vegetable Oil Factory In Samutsakorn Province, Thailand", Safety and Security Engineering V, Volume 134, Pages 758-799.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"A critical review and evaluation of applying Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCS) as a geochemical tracer to indicate tsunami backwash: The Bilateral, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) and National Research council of Thailand (NRCT) Funded Project "Tsunami Deposits in Near-Shore- and Coastal Waters of Thailand (TUNWAT)" ", Science of Tsunami Hazards, Volume 32, October 2013, Issue 4, Pages 236-280.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Fingerprint of Carcinogenic Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) during Bonfire Night", Asia Pacific Journal of Cancer Prevention,Volume 14, Issue 5, May 2013, Page 3243-3254.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Estimation of Gas-Particle Partitioning Coefficients (Kp) of Carbonaceous Aerosols Collected at Chiang-Mai, Bangkok and Hat-Yai, Thailand", Asia Pacific Journal of Cancer Prevention,Volume 14, Issue 4, April 2013, Page 2461-2476.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"Using Fourier Transform Infrared (FTIR) to Characterize Tsunami Deposits in Near-Shore and Coastal Waters of Thailand", Science of Tsunami Hazards, Volume 32, Issue 1, Pages 39-57.

 

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน"อิสลามกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร", วารสารวิจัยรำไพพรรณี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2556, หน้า 12-20.

 

• ผศ.ดร.อาแว มะแส"Cultures of Aspirational and Poverty? Aspiration Inequalities in Northeast and Southern Thailand", Social Indicators Research, Volume 114, Issue 3, December 2013, Pages 1049–1072.

ปี 2555 : Year 2012

• ผศ.ดร.อาแว มะแส, "กระบวนการพัฒนาชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านเวียงนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง", วารสารการวิจัยกาสะลองคำ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2556, หน้า 139-152.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Using Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) as a chemical proxy to indicate Tsunami 2004 backwash in Khao Lak coastal area, Thailand", Natural Hazards and Earth System Sciences, Volume 12, Issue 5, May 2012, Pages 1441-1451.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Application of air compass software for source identification of semi-volatile organic compounds in Whitbourne,UK", Air Pollution XX, Volume 157, Pages 179-188.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Impacts and preventative measures against Flooding and coastal erosion in Thailand", Flood Recovery,Innovation and Response III, Volume 159, Pages 155-166.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Parameters Influencing Sulfur Speciation in Environmental Samples Using Sulfur K-Edge X-Ray Absorption Near-Edge Structure", Journal of Analytical Methods in Chemistry, November 2012, Pages 1-12.

 

• ผศ.ดร.อาแว มะแส, "การจัดสวัสดิการชุมชนผ่านกลุ่มออมทรัพย์ : ทางเลือกในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในชนบทไทย", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, หน้า 19-38.

 

• ผศ.ดร.อาแว มะแส,  "จากมือบนสู่มือล่าง" การดำเนินงานขององค์การสาธารณะประโยชน์อิสลาม : กรณีศึกษามูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า", วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, หน้า 109-127.

 

• ผศ.ดร.อาแว มะแส, "ทุนทางสังคมกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาตลาดคลองสวนร้อยปี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ", วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ปีที่ 7, ฉบับที่ 20, หน้า 41-52.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Diurnal Variation and Spatial Distribution Effects on Sulfur Speciation in Aerosol Samples as Assessed by X-ray Absorption Near-edge Structure (XANES)", Journal of Analytical Methods in Chemistry, September 2012, Pages 1-10.

 

• รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร, "รูปแบบการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มปัญจวิทยาคารอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด", วารสารวิจัยรำไพพรรณี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2555, หน้า 91-100.

 

• อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง, "Income Inequality in Thai Ageing Households", International Institute of Social and Economic Sciences, Pages 78-79.

ปี 2554 : Year 2011

• รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร, "รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพสังคมของชุมชนชานเมืองท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง", วารสารวิจัยรำไพพรรณี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2554, หน้า 73-84.

 

• ผศ.ดร.อาแว มะแส,  "ชุมชนศรัทธา" : แนวทางการพัฒนาสังคมบนฐานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวักชายแดนภาคใต้", วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2554, หน้า 35-65.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Effects of moisture content in quail litter on the physical characteristics after pelleting using a Siriwan Model machine", Animal Science Journal, Volume 83, Issue 4, April 2012, Pages 350–357

 

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "Consistency in Participation and Community based Forest Conservation and Management in Northern Thailand", International Journal of Arts & Sciences, Volume 4, Issue 7,Pages 113-121.

ปี 2553 : Year 2010

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "การมีส่วนร่วมและศักยภาพของพื้นที่ในการจัดการและอนุรักษ์ป่าของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำกวงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2553, หน้า 54-66.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "ลักษณะการดูดกลืนรังสีอินฟราเร็ดในฝุ่นละอองของชั้นบรรยากาศตัวเมืองกรุงเทพมหานคร", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน 2553, หน้า 111-119.

ปี 2551 : Year 2008

• รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์การราชการ", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2.

ปี 2550 : Year 2007

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, หน้า 220-252.

 

• รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร, "การสังเคราะห์ความสุขของมนุษย์ตามแนวคิดตะวันตก - ตะวันออก เพื่อการพัฒนาดัชนีชี้วัด", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, หน้า 118-156.

 

• ผศ.ดร.ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์, "เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : เปรียบเทียบความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุ และข้อเสนอแนะระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่นับถือศาสนาต่างกัน", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, หน้า 30-84.