ac h

ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ
การติดตามงานจากการประชุมผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Ms.Office 365 (Ms.Excel / Ms.Planner)) กลุ่มงานบริหารและธุรการ
โครงการ Knowledge Management Forum 64 : การให้ข้อมูลคำปรึกษากับนักศึกษา  กัญญ์ณณัฎฐ์ ภวภูรีนนท์ (กลุ่มงานแผนและพัฒนา)
งานวิจัยปัจจัยด้านการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเรียนต่อ ในระดับปริญญาเอก กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สิบพร คุปตารักษ์ (กลุ่มงานการศึกษา)
คู่มือการปรับปรุงหลักสูตร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สิบพร คุปตารักษ์ (กลุ่มงานการศึกษา)
คู่มือการจัดการความรู้ภายในองค์การเพื่อสนับสนุนการทำงานตามมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มงานบริหารและธุรการ