ac h

 

ปีการศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์

นักศึกษาปริญญาเอก

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

2566 การปรับตัวของคนจนเมืองในกรุงเทพมหานครเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีพภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด-19 วัลย์ลิกา ลิ้มสุวรรณ  ผศ.ดร.อาแว มะแส
2565 Developing Model of Healthy Tambon Project Thaihealth Promotion Foundation Implementation นิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2565 Network Learning Process for Smart Farmer’s Self Development ปัณณิกา งามเจริญ ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2565 Nomological Model of Study-life Balance and Sustainable Success in Undergraduate Students กฤษณะ โชติรัตนกมล

ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

2565 A Whistleblowing in Thailand’s Bureaucracy ไสว ศรีไสย ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2565 New Media Disruption: A Case Study of Chinese-language Newspapers in Thailand ZHAO JINGNAN ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2565 Moving Toward Social Enterprise: Dynamics and Development of Agricultural-Based Occupational Groups in Chiang Rai Province สยาม อัจฉริยประภา  ผศ.ดร.อาแว มะแส
2564 Public Speeches of the People's Democratic Reform Committee (PDRC) Leader: The Critical Discourse Analysis on Social Conflict ณพจักร สนธิเณร

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2564 Psycho-social Correlates of Exploring and Exploiting Knowledge for Moral Development in Secondary School Teachers ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ศ.ดร.ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน
2564 Elderly Policy Development: An Analysis of the Punctuated Equilibrium Theory สุธิดา แจ้งประจักษ์

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2564 การเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พินทุสร โพธิ์อุไร ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2564 Constructing Appropriate Leadership Models for the Abbot in Sangha Administration: Grounded Theory Approach พระมหาวิเชษฐ์ สุวฑฒโน (ศรีพรม)

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2564 การทำนายพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยใช้สามทฤษฎีทางจิตสังคมในนักศึกษาปริญญาตรีการทำนายพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยใช้สามทฤษฎีทางจิตสังคมในนักศึกษาปริญญาตรี อนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา

ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

2564 Community-based Social Entrepreneurship and Rural Livelihood Improvement ดุลภาค มณีอินทร์  ผศ.ดร.อาแว มะแส
2563 The Competing of Institutional Logics and Practice Variation on Community Based Rehabilitation Project in Thailand ศราวุฒิ อินทพนม

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2563 Psycho-Social Factors as Correlates of Buddhist Successful Aging in Attendees of Elderly School Projects พระครูสุจิณกัลยาณธรรม ศ.ดร.ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน
2563 Wellbeing of Single Mothers in a Slum Community ธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ  ผศ.ดร.อาแว มะแส
2563 A Struggle for Getting Free from Social Exclusion of Tribe-war Volunteers: A Case Study of Ban Khiangfa of Sa Doe Phong Subdistrict in Khao Kho District of Phetchabun Province ทิพย์ปริญญ์ ปัญญามี ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2563 Human Security in Rights, Fairness and Equality through the Perspectives of Lesbians in Thai Society ฐาปนี โปร่งรัศมี ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2563 Institutional Logics in Child Rearing: A Case Study of Early Childhood with Developmental Delay in Cha-Am District, Phetchaburi Province ธันภัทร โคตรสิงห์

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2563 Capacity Development of Rice Noodles Production through Clustering: A Case Study of Nakhon Pathom Province ณัฐพงษ์ เพชรละออ ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2563 Psychological Characteristics and Situational Factors as Correlate of Preparation for Quality Aging in Undergraduate Students นนทชา ชัยทวิชธานันท์

ศ.ดร.ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน

2563 Antecedents of Behavior Relating to Sufficiency Economy Philosophy and Happiness in Living in Boonniyom Community Members นุชจิรา สุมณฑา

ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

2562 The Success of Community-Based Tourism Management in Chiang Mai Province  นัชชา เพิ่มสุภัคกุล ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2562  The Development of Appropriate Model and Network Management Method for Thailand : A Case Study of Networks within the Ministry of Social Development and Human Security กฤติยา อนุวงศ์  ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 
2562  Deliberative Democracy : The Social Movement of Civil Society in Land Conflict Management in Thaplan National Park, Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima Province จุฬารัต ผดุงชีวิต   ผศ.ดร.อาแว มะแส
2562 Power to People with Disabilities: The Construction of Disable Self-Identities and Social Movements for Self-Determination วาณิชชา จันทสระ 

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2562 The Implementation of Internet Policy for Child Online Protection in Thailand อภิชาติ อภิชานนท์  ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 Development, Success and Potentiality Development of Tourism Social Enterprises in Thailand วิมลมาลย์ สวัสดี ผศ.ดร.อาแว มะแส
2562 A Comparative Study of Policy Process between One Tambon One Product (Otop) of Thailand and One Village One Product (Ovop) of Japan วทัญญู ใจบริสุทธิ์ ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2562 A Study on Relationship between Human Capital and Aging Preparedness of Million Birth Cohort Teachers in Primary School Affiliated with Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1 กิรติกาญจน์ สดากร ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ
2562 An Investigation of Eldercare in Thailand Through the Institutional Logics Lens สันทิตา พยุงพงศ์

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2562 The Creation of Trust Culture in the Organization of Food Cluster in Chiang Rai Province จงเพ็ชน์ จันทร์ลา ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2562 The Development of University Social Engagement Mission Through Community Academic Outreach for Enhancing University Uniqueness: A Case Study of Kasetsart University กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผศ.ดร.อาแว มะแส
2562 Psycho-Social as Correlates of College Adaptive Behavior in Lower-Level Undergraduate Students วรภัทร เมฆขจร

ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

2561 Psychological Characteristics and Situational Factors as Correlates of Buying Behavior Based on Bloom's Taxonomy in Undergraduate Students กฤทจ์พิสิษฐ์ ตั้งจิตปรารถนา

ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

2561 Psychological Factors and Situations Related to Academic Identity of Master's Degree Students นักสิทธิ์ ศักดาพัฒน์

ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

2561 The Effects of Reading and Writing Persuasive Message on Career Intention to be Professional Farmers of High School Students จักรพงษ์ เกเย็น

ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

2561 Psychological Characteristics and Work Situation Factors as Correlates of Participative Corporate Social Responsibility Behavior in Aviation Staffs สรณัฐ เมืองโคตร

ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

2561 Thai Family Relation Models in The Globalization Era ปริศนา กาญจนกันทร รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร  
2561 Successful Application of the New Theory to a One-Rai Plot of Land Generating an Income of 100,000 Baht ชยุต อินทร์พรหม ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2561 การใช้เหมืองข้อมูล (Data Mining) ในการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ธนวรรณ วิสุทธิรัตน์ ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2560 Analysis of Agenda Setting, Public Policy Formulation, Implementation and Development: A Case Study of Thailand's Village and Urban Community Fund จิตสุภา กิติผดุง ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2560 ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ในเขตเทศบาลตำบลไตรรัฐ* ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คทาเทพ พงศ์ทอง รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 
2560 Disaster Mitigation: The Integration of Inter-organizational According to Public Disaster Prevention and Mitigation Strategy Plan to Encourage Earthquake Readiness in Chiangrai Province ศิรินันต์ สุวรรณโมลี ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2560 Building a Social Network on Facebook for Managing Romantic Love Related Problems in Women กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้ ผศ.ดร.อาแว มะแส
2560 พลวัตการปฏิรูประบบราชการ: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจและวาทกรรม ชลธิชา ชัยศิริรัตน์

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2559

การสร้างตัวแบบโรงพยาบาลนวัตกรรม: ระเบียบวิธีทฤษฎีฐานราก

อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2559 People's Empowerment Process for Social of Communities  วิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง

รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร

2558

ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ดิณห์ ศุภสมุทร

ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

2558 Psychological Characteristics, and External and Internal Familial Conditions as Correlates of Perceived Appropriated Child-rearing Practices in Thai Junior High School Students ตรงกมล สนามเขต

ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

2558

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังเพื่อกำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

ธารทิพย์ เศรษฐชาญวิทย์

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

2558 การบริหารแบบเครือข่ายในการจัดการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบัติภัย อังศุมาลิน อังศุสิงห์

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต