การรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาโท

APP MA

1.2

เอกสารประกอบการรับสมัคร ปริญญาโท

2.1

2.2

คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาเอก

3.1

3.2

เอกสารประกอบการับสมัครปริญญาเอก

4.1

4.2

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

5.1

5.2

ช่องทางการสมัคร

การสมัครทางไปรษณีย์

7

ทุนการศึกษา (คณะและสถาบัน)

8.1

8.2

นักศึกษา

การลงทะเบียนเรียน

1

ลืมรหัสผ่านในการเข้าระบบ

2

การสมัครสอบประมวลความรู้

3

ขั้นตอนการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

4

การประเมินการสอน

5

ผู้สำเร็จการศึกษา

การแสดงความจำนงรับปริญญา

1

การแต่งกายเข้ารับปริญญา

2

การขอเอกสารสำคัญ

3

ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา

การเข้าใช้ Wireless ของ NIDA

1

การใช้งาน Printer ของ NIDA

2

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3

การเข้าใช้งานฐานข้อมูลห้องสมุด

4

การขอใช้ห้องประชุมคณะฯ

5

การจองเพื่อขอใช้ทรัพยากร เช่น จองสนามกีฬา

6