ac h

ลำดับ

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้วิจารณ์

1 Managing in Time of Change กลยุทธ์ชนะการเปลี่ยนแปลง24 แนวทางในการบริหารทีมท่ามกลางภาวะวิกฤต นางสาวกชณิชา กันทะวงค์
2 บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน นางสาวกรปวีณ์ แพทย์ดี 
3 THE MAGIC OF THINKING BIG คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก (เทคนิคการคิดที่จะผลักดันให้คุณประสบความสาเร็จเกินกว่าที่คาด) นางขวัญกมล วิจิตรทองแสง
4 ปัดกวาดประเทศไทย ก้าวย่างอีกยาวไกล นางสาวจารุวรรณ์ เอกเอี่ยม 
5 กระบวนการเชิงสร้างสรรค์: คืนพลังชุมชน นางสาวเฉลิมขวัญ พงษ์พิชิต
6 พ.ท.หญิงลัดดา แทมมี ส.ส. หญิงเลือดไทยในสหรัฐ นายอนุชิต อินทรสกุล
7 นโยบาย " จังหวัดสะอาด...คัดแยกขยะ เมืองสะอาด ชาติปลอดภัย"  
8 ระบบการเมือง : ความรู้เบื้องต้น นางสาวฮามีดะฮ์ ยะโกะ
9 การเข้าสู่วาระนโยบายสาธารณะ
นายอนุเทพน์ เกษา
10 ไขปมปริศนาการเมืองไทย เรียกร้องประชาธิปไตย เพื่ออะไรกันแน่? นางสาวชนัฎฐา จันทร์ขาว
11 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างเครือข่าย-การส่งต่อ-การติดตามและประเมินผล  
12 การเมืองต้องนำการทหาร : ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน นายฮุสนัน เจ๊ะอารง
13 เศรษฐกิจพอเพียง เกิดได้ถ้าใจปรารถนา นายวัชรพงษ์ ตราชู
14 การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ร.ต.อ.เดชา วิลาจันทร์
15 การนำนโยบายไปปฏิบัติ นางสาวนิมาเรียม นิและ
16 การเมืองใหม่ ที่ไม่ใช่เงินเป็นใหญ่ นายนพคุณ บุญมาศ
17 พื้นที่ปลอดภัยปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายซะฮ์ดาน มะแตหะ
18 ต้านน้ำมันเถื่อน เพื่อใคร ถ้าไม่ใช่เพื่อคุณ นายเชิดชาย เจียสารัมย์
19 ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณ นางสาวสุชาดา งดงาม
20 การรัฐประหารในประเทศไทย ร.ต.อ.ธีรเดช ขุนทอง
21 การวิจัยชนบทสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ นางมลพิมพ์ วทานิยะกุล
22 ปรัชญากับอนาคตของประชาธิปไตย พ.ต.อ. สะท้านฟ้า วามะสิงห์
23 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ  
24 ประชาธิปไตยท้องถิ่น  
25 ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  
26 วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป นางสาวจุฑาทิพย์ ลัญฉกวิน
27 คิดอย่างไร ใหญ่อย่างอิสราเอล (Start-up Nation) นางสาวภีรตา รัตนสิงหกุล
28 การเมืองการปกครองของไทย นายกิตติศักดิ์ พุฒิวณิชย์
29 นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ นโยบายของไทยต่อมาเลเซีย นางสาวมาลีรัตน์ ภักดีฉนวน
30 ปรัชญาการเมือง : ความรู้ฉบับพกพา นางสาวนูรา ดอเลาะ
31 การวิจัยและพัฒนาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
นางสาวพรทิพย์ ไชยสิทธิ์
32 การเมืองไทย วัยฮอร์โมน นายวาลิด ดางีดิง
33 เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบาย ชุดรวมบทความ เล่มที่ 9 นางลัดดาวัลย์ จันทิตย์
34 ประชาธิปไตยคนไทยไม่เท่ากัน นางสาวอรวรรณ หวังทอง
35 การปฏิบัติราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพูรกร เจ๊ะซอ
36 การเมืองของพลเมือง สู่สหัสวรรษใหม่ นางสาวศุภลักษณ์ บัวแก้ว
37 การประเมินผลนโยบาย หลักการ แนวคิด การประยุกต์ใช้ นายกฤษดา หะยียามา
38 การเมืองการปกครองราชอาณาจักรนอร์เวย์ นางปัทมาพร ทองช่วย
39 นโยบายความสุข (จิต วัตถุ และความต้องการที่ไม่สิ้นสุด) นางสาวอัมมีณี ฮาบิ
40 การเมือง นายอลัน สะมะแอ
41 แรงงานข้ามชาติลาว ภาคอุตสาหกรรม (ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร.ต.ท.แวอาลิฟ แวดีซา
42 Exclusive การเมืองเรื่อง เขาพระวิหาร นายฮาฟิซ หมัดอาสิน
43 นโยบายของไทยต่อพม่า พรพิมล ศรีสมอ่อน
44 สองนคราประชาธิปไตย
แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ เพื่อประชาธิปไตย
นายประพัฒน์ เจียะคง
45 นโยบายการเงิน : ทฤษฏีและหลักปฏิบัติ นางสาวอลิสสา ซากามานิ๊
46 พลวัตของการเมืองไทย นางสาวทิพวรรณ ถนอมคล้าย
47 นโยบายสาธารณะ นางสาวศิริพร แสงมณี