Graduate School of Social Development and Management Strategy

Select your language

ac h

Year 2022

ผู้ให้บริการวิชาการ ประเภทของงาน ชื่อโครงการ/หลักสูตร ผู้ขอรับบริการวิชาการ
Asst.Prof.Dr.Li Renliang External
Expert
Evaluate research report for Pridi Banomyong International College Pridi Banomyong International College,
Thammasat University
Asst.Prof.Dr.Li Renliang External
Expert
Consider the article for Institute of East Asian Studies Institute of East Asian Studies, Thammasat University
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Speaker

Discourse subject: "The Construction of China- ASEAN Science and Technology Community of Green Innovation from the perspective of Global Development Initiative"

ASEAN Research Center, HUST
Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Research
Project
Advisor
Research Project with Boromarajonani College of Nursing SAWANPRACHARAK NAKHONSAWAN Boromarajonani College of Nursing SAWANPRACHARAK NAKHONSAWAN
Asst.Prof.Dr.Awae Masae External
Expert

Developing the Curriculum of Ph.D. and M.A. in Human and Social Development

Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University
Asst.Prof.Dr.Ratiporn Teungfung Committee

Dissertation Defense "การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดานมารยาทไทยของเยาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล"

Doctor of Philosophy in Social Sciences Association, Ramkhamhaeng University
Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Speaker Discourse subject: "Literature Review" (Via Zoom) Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Asst.Prof.Dr.Awae Masae External
Expert
Evaluate academic work, type: book “ทุนทางสังคม “กลไก” สร้างการมีส่วนร่วมต่อการ ยกระดบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา อําเภอเวียงสระ จงหวัดสุราษฎร์ธานี" Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University 
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Speaker Seminar Topic "มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้ ครั้งที่ 4" Thai Journalists Association
Asst.Prof.Dr.Ratiporn Teungfung Speaker Training Workshop Subject: "การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม LISREL" (Via Teams) Graduate School of Social Development and Management Strategy (GSDMS), NIDA
Asst.Prof.Dr.Ratiporn Teungfung Board คณะกรรมการดําเนินการจัดสวัสดิการการประกันสุขภาพกลุ่ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  NIDA
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Advisor National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization) Advisor National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Speaker Attend and give an exclusive interview at "Fitri Live : การสนับสนุนที่ไม่สิ้นสุด" มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Committee Dissertation Defense "แม่กะเทย: ประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นแม่ในสังคมไทยภายใต้ปิตาธิปไตยทุนนิยม” College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta External
Expert
Consider article “Youths’ Cyber-Sexal Harassment: A Review” in 15th National and 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences

Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University

Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Co-Researcher Brainstorm Meeting “การวิพากษ์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและ/หรือเสนอแนะการสร้างแบบวัด” Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Prof.Dr.Duangduen Bhanthumnavin Expert Brainstorm Meeting “การวิพากษ์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและ/หรือเสนอแนะการสร้างแบบวัด” Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Special
Publication Department
Kasetsart Journal Sciences Special Publication Department Kasetsart University
Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Speaker Workshop Subject: "การสร้างเครื่องมือในการวัดและ ประเมินผลการพันาสมรรถนะนักเรียนทหารเหล่าทัพ และ นกเรียนตํารวจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ สังคม และการพัฒนาสัมพันธ์" Royal Thai Naval Academy
Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Speaker Discourse subject: หัวข้อ “เขียนขอเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนอย่างต่อเนื่อง” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ขอทุนวิจัยจากนักวิชาการรุ่นใหญ่และรุ่นกลาง

Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University

Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Speaker Workshop Subject: "Summer School”

Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan

Committee Chairperson

คณะกรรมการขับเคลื่อนภาคีความร่วมมือวิจัยฟิวเจอร์เอิรธ์แห่งประเทศไทย Prince of Songkla University
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Committee คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกิจกรรมสังคม -
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Speaker Workshop to critique draft Science Research and Innovation Plan Ministry of Social Development and Human Security
Dr.Poome Petkanjanapong Speaker Workshop to critique draft Science Research and Innovation Plan Ministry of Social Development and Human Security 
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Speaker Workshop to critique draft Science Research and Innovation Plan Ministry of Social Development and Human Security 
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Speaker Discourse subject: “องค์ประกอบและรูปแบบตําบลนวัตกรรมเขมแข็ง และแนวทางการดําเนินงานร่วมกับชุมชน” (ตลาดนัดความรู้ชุมชนเข้มแข็ง) Community Organizations Development Institute (Public Organization)
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Committee คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน Thai Health
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Subcommittee อนุกรรมาธิการด้านวิชาการและเสริมสร้างการให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยอ้นมีพระมหากษตริย์ทรงเป็นประมุข แทนตําแหน่งว่าง Senate Standing Committee on Political Development and Public Participation
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Committee

Developing the Curriculum of Master of Arts Program in Women, Gender and Sexuality Studies

College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Special
Lecturer
Special lecturer for Creative Thinking for Society Subject Chitralada Technology Institute
Asst.Prof.Dr.Awae Masae External
Expert
Consider research/academic articles Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Srisaket University
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Speaker Speaker and panelist for “ตลาดนัด ความรู้ชุมชนเข้มแข็ง” Community Organizations Development Institute (Public Organization) 
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta

Speaker

Speaker for รายการ “หนี้แผ่นดิน” เรื่อง “พัฒนาชาติ พฒนาคน” รายการหนี้แผ่นดิน
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Advisor Honorary Academic Advisor Member of the Industry for National Defense and Security Association (INDSA) Executive Committee Industry for National Defense and Security Association (INDSA)
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Peer Reviewers Consider the article “Evolving Thai Homoeroticism, Male Nudity andMultiple Masculinities in Gay Magazines Since 1980s-2010s” for Asia Social Issues Thai Journals Online (Thaijo)
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Advisor ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Department of Marine and Coastal Resources
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Committee Evaluate completed research report subject “การสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย” Faculty of Liberal Arts, Mahidol University
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Speaker โครงการ “พัฒนาองค์ความรู้การวิเคราะห์โยบายสาธารณะ ตามแนวทางทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์” School of Political Science and Public Administration, Walailak University
Asst.Prof.Dr.Ratiporn Teungfung Assessor หลักสูตร “การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยวัยเกษียณสู่วัยกระเดาะ" Graduate School of Social Development and Management Strategy (GSDMS), NIDA 
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Committee Dissertation Defense "Research on the Effect of the regulatory focus, Problem Perception and future work self-salience on the bootleg innovation of the millennial generation” ICO NIDA International College
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Committee ประชุมคณะกรรมการจัดการวิสามานยนาม ภาษาไทย-ภาษาจีน Office of the Royal Society

Year 2021

ผู้ให้บริการวิชาการ ประเภทของงาน ชื่อโครงการ/หลักสูตร ผู้ขอรับบริการวิชาการ
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Review Review “IMAGES OF THAI WOMEN IN THAI TRAVEL MAGAZINES IN THAILAND1” MANUSYA: Journal of Humanities MANUSYA: Journal of Humanities
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Critic The 5th Social Development and Management Strategy National Conference on "พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน: Citizen Engagement" Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Subcommittee

คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐานฮาลาล

The Office of Islamic Affairs Committee of Bangkok Metropolis
Assoc.Prof.Dr.Nareenoot Damrongchai External
Expert
Give opinions on the drafting of the mini-book manuscript "บทบาทและสถานภาพในการทำงานของผู้หญิงญี่ปุ่นภายใต้นโยบาย “ญี่ปุ่นที่ผู้หญิงเจิดจรัส” และแนวโน้มในอนาคต" Japan Watch Project, Faculty of Political Science, Thammasat University
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Board

Developing the Curriculum of Master of Arts (Social Development Administration) (2021) (No.1472/2020 on 30 SEP 2021)

Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Speaker

“การวิเคราะห์ SWOT” โครงการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์

Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Speaker โครงการพัฒนาองค์ความรู้การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะตามแนวทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) School of Political Science and Laws, Walailak University
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta External
Expert
Consider the article for Humanities Journal Faculty of Humanities, Kasetsart University
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Committee Consider the article for Thai Khadi Research Institute Thammasat University
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Committee Proposal Defense "วงศาวิทยาเชิงประวัติศาสตร์ของวาทกรรม “หญิงรักหญิง” ในสื่อไทย ปี พ.ศ. 2529-2563" Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Lecturer Lecturer for "ND 4000 Foundation for Graduate Studies" NIDA
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Speaker โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Peer Reviewers Consider the article "การย้ายถิ่นฐานของคนไทย ไปต่างประเทศในปี 2562" for Thammasat University Journal Thammasat University
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Speaker โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ NIDA
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Committee Proposal Defense Graduate School of Language and Communication, NIDA
Assoc.Prof.Dr.Nareenoot Damrongchai Peer Reviewers Evaluate english article "CHEATIVE LIVELIHOOD AND ITS EFFECTS ON IDENTITY FORMA TIONS IN COMMUNITIES AROUND UNESCO WORLD ERITAGE SITES IN THAILAND CASE STUDIES FROM COMMERCIALIZED CULTURAL HEERTIAGES IN SI SATCHANALAI AND SAWANKHALOK DISTRICTS OF SUKHOTHAI PROVINEC" School of Industrial Education and Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Speaker Discourse subject: "สื่อไทยกับมายาคติความเป็นกลาง Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organisation)
Assoc.Prof.Dr.Nareenoot Damrongchai Committee Dissertation Defense "การนำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาของอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี" Mae Fah Luang University
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Speaker โครงการอบรม หัวข้อ “ข้อถกเถียง แนวคิด และวิธีวิทยาของทฤษฎี เควียร์ (On and about Queer Theory)" Southeast Asian Studies program(SEAS), Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Speaker โครงการอบรมเทคนิคการเขียนงานวิจัยและการเขียนบทความวิชาการ Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Srisaket University 
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Committee Dissertation Defense "A Comparative Analysis of Maize-Based Smallhoder Farming Systems (MSFSs) towards Household Food and Nutrition Security in Senqu River Valley (SRV) Agroecological Zone, Lesotho” Faculty of Natural Resourses, Prince of Songkla University
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Curriculum Critic หลักสูตรการอบรมสร้างความ ตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ Department of Women's Affairs and Family Development
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Committee Proposal Defense "เส้นทาง แม่กระเทย: ประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับ ความเป็นแม่ในสังคมไทยภายใต้ทุนนิยมปิตาธิปไตย” College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University
Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta Speaker “วิจัยเพื่อการพัฒนา นิด้าพัฒนา ไทย” ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 ของ สภาคณาจารย์ สพบ. NIDA Faculty Senate
Prof.Dr.Somsak Samukkethum

Book Review

Write a review for the RBRU Journal of Humanities and Social Sciences

Faculty of Humanities and Social Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University
Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Advisor

Sarakham Journal Advisor

Mahasarakham University

Year 2020

Servicer Type Project/ Course Receiver
Asst.Prof.Dr.Nareenoot Damrongchai Committee Proposal Defense "Post Disaster Recovery: A Case study of Permanent Housing in Central Sulawesi" (Mr.Bimo Satryo Wibowo, Master of Arts Program in International Development) Mae Fah Luang University 
Asst.Prof.Dr.Nareenoot Damrongchai Committee Proposal Defense "Impolementation of Disaster Mitigation Policy: A Case Study of The 2019 Flooding in Mueang Ubon Ratchathani, Thailand" (Mr.Chulitsorn Nakornrattanachai, Master of Arts Program in International Development) Mae Fah Luang University
Asst.Prof.Dr.Nareenoot Damrongchai Speaker "นักพัฒนา New Gen : Knowledge Orienttion" program Bangkok Social Development Department
Asst.Prof.Dr.Pongthep Chandasuwan Advisor Journal of the Association of Researchers subcommittee The Association of Researchers of Thailand
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Subcommittee อนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ Ministry of Natural Resources and Environment
Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Committee ประชุมกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม จริยธรรม  Office of the Civil Service Commission (OCSC)
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Speaker รู้สู้ภัย และ สารคดี From Greenland to Bangkok  Thai BPS
Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin

External
Expert

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  Office of the Prime Minister
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Speaker Modern Bangkok Design Lab workshop series  Future Innovative Thailand Institute
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Committee The Information Technology Foundation under the initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn committee meeting The Information Technology Foundation under the initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Asst.Prof.Dr.Nareenoot Damrongchai External
Expert
Japan Watch Project, Faculty of Liberal Arts & Science Mini book “ญี่ปุ่นศึกษา” เรื่อง “การสละราชสมบัติของจักรพรรดิอากิฮิโตะ” Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus
Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Committee
Expert
Dissertation proposal defense International College NIDA
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Academic External
Expert
 Committee
Evaluate academic work for environmental science associate professor position Kasetsart University
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Committee คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  Office of the Prime Minister 
Asst.Prof.Dr.Nareenoot Damrongchai External
Expert
Mini book "นโยบำยควำมร่วมมือของประเทศญี่ปุ่นกับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในกำรจัดกำรภัยพิบัติ"  Japan Wathc Project, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
Assoc.Prof.Dr.Somsak Sammukkeetham Peer Reviewers Consider the article "การตัดสินใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน" for Journal of Social Development  Graduate School of Social Development and Management Strategy, NIDA
Assoc.Prof.Dr.Somsak Sammukkeetham Peer Reviewers Consider the article "เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายเกษตรกรแปลงใหญ่ : การบริหารจัดการ และการประเมินผลนโยบายของกลุ่มผู้ผลิตมังคุด จังหวัดจันทบุรี " for Journal of Social Development  Graduate School of Social Development and Management Strategy, NIDA 

Year 2019

ผู้ให้บริการวิชาการ ประเภทของงาน ชื่อโครงการ/หลักสูตร ผู้ขอรับบริการวิชาการ
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Speaker โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานในการรับรองแขกต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562  Office of International Affairs, Department of Mental Health
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Speaker Special Lecturer for Air Pollution Control subject Faculty of Engineering, Burapha University
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Committee Chairperson Thesis Defense "Community-based Aquatic Animal Resource Management in Pakbara Coastal Area, La-ngu District, Satun Province" Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University
Asst.Prof.Dr.Pongthep Chandasuwan Committee Proposal Defense Faculty of Liberal Arts, Krirk University
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Speaker "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย" Technical Promotion and Support Office, Region 4, Nakhon Pathom
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Assessor Evaluate academic work for assistant professor position Phetchaburi Rajabhat University
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Speaker Discourse subject: "ความรู้สิ่งแวดล้อม พนักงานโรงแรม" Rende Development Co., Ltd.
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Speaker Discourse subject: "สถานการณ์ฝุ่นละอองในปัจจุบันและมองภาพอนาคตของปรเทศไทยอย่างไร"  The Thailand Research Fund
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Meeting "สถานการณ์ญหามลภาวะอากาศจากฝุ่น PM2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย"  National Health Commission Office
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Speaker Seminar on "มัจจุราชในสายหมอก" (subject code: 02743597) Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Meeting "แนวทางแก้ปัญหา ฝุ่น PM ของ กทม." Thai Society of Higher Education Institutes on Environment
Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Speaker Discourse subject: การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง "จิตพฤติกรรมศาสตร์กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์" (subject code: 2720643, M.A. in Mathematics Education) Faculty of Education, Chulalongkorn University
Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Speaker Discourse subject: การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ เรื่อง "งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์" (subject code: 2720762, M.A. in Mathematics Education) Faculty of Education, Chulalongkorn University
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Speaker "รู้เ่ท่าทัน PM 2.5"  Medical Service Department
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Committee/
External Thesis Advisor
Thesis Defense
1. "การกระจายตัวของสารโพีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจากตะกอนทะเลสาบและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในประเทศไทย"
2. การกระจายตัวและแหล่งที่มาของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในดินจากเกาะคิงส์จอร์จทวีปแอนตาร์ติกกาและประเทศชิลี
Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University
Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Committee/
Academic Advisor
Research Project Proposal "การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย"  Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University
Asst.Prof.Dr.Pongthep Chandasuwan Peer Reviewers Research report quality reviewer "ปัจจัยเชิงสาเหตุของทัศนคติผู้บริโภคออนไลน์ต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคออนไลน์ในประเทศไทย"  The Association of Researchers of Thailand
Asst.Prof.Dr.Pongthep Chandasuwan Peer Reviewers Research report quality reviewer "การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่"  The Association of Researchers of Thailand
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Committee/
External Thesis Advisor
Dissertation Defense "พลวัตทานิเวศวิทยาสังคมและการจัดการทรัพยากรประมงในชุมชนหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Committee/
External Thesis Advisor
Dissertation Defense "กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเที่ยวบางปู ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี" นางสาวฮารียานี เจะโซ๊ะ  Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Committee/
External Thesis Advisor
Dissertation Defense "การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมนตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี" นางสาววัมรอฮ ดอเลาะ Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University 
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Committee/
External Thesis Advisor
Dissertation Defense "การสะมของสารโพลีไซคลิกอโรมาติกไฮโดราคาร์บอนในแท่งตะกอนดินทะเลน้อยและทะเลสาบหนองหานกุมภวาปี Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University 
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Peer Reviewers Evaluate academic work and ethics for environmental science assistant professor position Rambhai Barni Rajabhat University
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Committee/
External Thesis Advisor
Dissertation Defense "การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีอิสลาม" สาขาการบริหารการศึกษา Siam University
Dr.Patcharinruja Juntaronanont Committee/
External Thesis Advisor
Dissertation Defense "ผู้นำแบบรับใช้กับการกระตุ้นการบริหารของเจ้าหน้าที่รัฐ"  ICO NIDA International College
Assoc.Prof.Dr.Somsak Sammukkeetham Speaker เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ General public
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Speaker เทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีนที่ดี : มิติวัฒนธรรม General public 
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Speaker โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล  Division of Mental Health Promotion and Development, Department of Mental Health
Dr.Patcharinruja Juntaronanont Peer Reviewers Consider the article for Journal of Chinese Language and Culture  Huachiew Chalermprakiet University
Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Committee/
External Thesis Advisor
Proposal Defense "การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และทฤษฎีการตั้งเป้าหมายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญา"  Faculty of Education, Chulalongkorn University
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Discussion moderator Discussion moderator "ท้องถิ่นสุจริตโปรงใส" program Center for Philanthropy and Civil Society, NIDA
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Academic
Advisor
Chinese interpreter for "วทิยากรผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.)" program students Huachiew Chalermprakiet University
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Speaker Discourse subject: ถอดบทเรียนการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐจากประสบการณ์ของผู้ดำรงตำแหน่งในสภาสถาบันอุดมศึกษา  NIDA HRMD Division
Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Committee Proposal Defense "การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสอดคล้องทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แนวคิดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐาน"  Faculty of Education, Chulalongkorn University
Prof.Dr.Duangduen - Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Speaker Discourse subject: "การใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจริยธรรมให้มีประสิทธิผล"  The Secretariat of the Cabinet
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Committee/
External Thesis Advisor
Thesis Defense "ที่ตั้งและผลกระทบต่อสุขภาพอุตสาหกรรมโรงโม่หิน กรณีศึกษาตำบลหน้ากระดาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุุรี" นายอานนท์ ด่านตระกูล Graduate School, Silpakorn University
Asst.Prof.Dr.Ratiporn Teungfung Speaker Lisrel : ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วยภาษาคำสั่ง Simplis General public 
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Speaker Discourse subject: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PM 2.5  Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Peer Reviewers Disruption: ทำลายล้างหรือสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคม  Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Srisaket University 
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Speaker Discourse subject: "บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  Faculty of Engineering, Burapha University 
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Special
Lecturer
Special lecturer for Geological and Atmospheric Science Subject (ES 2104) Chulachomklao Royal Military Academy
Asst.Prof.Dr.Pongthep Chandasuwan Peer Reviewers Consider the article "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การศึกษากรณีพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย" for Romphruek Journal Romphruek Journal publication department, Krirk University
Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Committee/
External Thesis Advisor
Dissertation Defense Srinakharinwirot University
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Speaker Discourse subject: การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร "สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงทพมหานคร" Bangkok
Dr.Patcharinruja Juntaronanont Committee/
External Thesis Advisor
Dissertation Defense "การศึกษาการพัฒนาการบริการวัฒนธรรมสาธารณะสังคม: แรงผลักดัน คุณภาพ การเชื่อใจและการมีส่วนร่วม" Miss Hua Xiong  ICO NIDA International College
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Speaker โครงการประจำวิชาการระดับชาติการบริหารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ปี 2562 หัวข้อ "Disruption : ทำลายล้างหรือสร้างโอกาสในการพันาสังคม?"  Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Srisaket University

Year 2018

Servicer Type Project / Course Receiver
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Academic
Advisor
โครงการความร่วมมือกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) และโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริฯ The Information Technology Foundation under the initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Special
lecturer
Special Lecturer for Air Pollution Control (512341) subject (Academic Year 2017) Faculty of Engineering, Burapha University 
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Special
Lecturer
Special Lecturer for สัมมนาโรคติดเชื้อ (PHMI 613) Mahidol University
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Committee/
Academic 
Advisor
Foundation for agricultural and environmental conservation (Thailand) academic advisor Foundation for agricultural and environmental conservation (Thailand)
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Special
Lecturer
Special Lecturer for การจัดการวิกฤตการณ์และสาธารณภัย (PA7430) Graduate School of Public Administration, NIDA
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Committee หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากรจัดการสิ่งแวดล้อม กรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงทางดานสุขภาพจากสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดราคาร์บอนในดิต" Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Committee/
External
Thesis Advisor
Dissertation Defense "การสะสมของสารโพลีไซคลิกอะโรมติกไฮโดคาร์บอนในชั้นตะกอนทะเลสาบสงขลา หนองหานกุมวาปี" วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Assessor Evaluate academic work for geology professor position by 2nd method

Chulalongkorn University

Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Committee/
Academic 
Advisor
National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization) academic advisor National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Committee กรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย ของ น.ส.วรนุช ดีละมัน และ น.ส.โฉมศรี ชูช่วย Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Testing, Inspection, Certification Faculty of Political Science Internal Quality Assurance (Academic year 2017) Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
Prof.Dr.Surasit  Vajirakachorn Committee/
Academic 
Advisor
หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 32 Siripattana Training Center, NIDA
Prof.Dr.Surasit  Vajirakachorn Speaker ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำนโยบายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 Department of Disease Control, Ministry of Public Health
Prof.Dr.Surasit  Vajirakachorn Speaker หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 69
1. วิชา เทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นเชิงยุทธศาสตร์ (SWOT)
2. วิชา การจัดทำโครการ และการประเมินโครงการ
Local Personnel Development Institution
Prof.Dr.Surasit  Vajirakachorn Committee/
Academic 
Advisor
Workshop: "ผู้บริหารท้องถิ่น: ประเทศไทย 4.0" รุ่นที่ 6 หัวข้อ การจัดการความรู้ : เสวนาเชิงประสบการณ์หลักสูตร ผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0" รุ่นที่ 6    Siripattana Training Center, NIDA 
Prof.Dr.Surasit  Vajirakachorn Speaker อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายแลแผน รุ่นที่ 70 Local Personnel Development Institution 
Prof.Dr.Surasit  Vajirakachorn Speaker "ผู้บริหารระดับกลาง หัวข้อ การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ" program Siripattana Training Center, NIDA 
Prof.Dr.Surasit  Vajirakachorn Speaker การประชุมเชิงปฏิบัติกาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี Women and Family Development Learning Center, Nonthaburi province
Prof.Dr.Surasit  Vajirakachorn Speaker วิชา สพ.4000 (ND4000) พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา Educational Service Division, NIDA
Prof.Dr.Surasit  Vajirakachorn

External
Expert

ผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำเนื้อหาทักษะวิชา "ความรับผิดชอบต่อสังคม" NIDA
Prof.Dr.Surasit  Vajirakachorn อื่นๆ โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน NIDA Consulting Center
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Speaker หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 ประจำปีงบประมาณ 2561 Discourse subject: "เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ และการเก็บรวบรวมข้อมูล Joint War College
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Peer Reviewers วิชา สศจว 613 สัมมนาโรคติดเชื้อ Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Assessor Evaluate academic work for assistant professor position Srinakharinwirot University
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Peer Reviewers Consider the article "กลุ่มประมงอาสากับการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนท่าหินอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา" Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Assessor Evaluate academic work for assistant professor position Srinakharinwirot University 
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Peer Reviewers Consider the article "ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงแรียนมาตรฐานสากล จังหวัดอุบลราชธานี" for Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn External
Expert
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจอ่านผลงานวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก เรื่อง รูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเกี่ยวกับทางเพศ Educational Service Division, NIDA 
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Testing, Inspection, Certification ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา NIDA Research Center
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Committee/
Academic 
Advisor
Developing the Curriculum of หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) Chaopraya University
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Committee/
Academic 
Advisor
Developing the Curriculum of ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) Chaopraya University 
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Speaker เรื่อง "การเขียนบทความทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ" Krirk University
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Speaker ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนิเทศและตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปี 2561" Ministry of Social Development and Human Security
Assoc.Prof.Dr.Somsak Samukkethum Peer Reviewers Consider the article "สันติวิธีเชิงรุก: กรณีศึกษาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)" for Journal of Social Development Graduate School of Social Development and Management Strategy, NIDA 
Assoc.Prof.Dr.Somsak Samukkethum Peer Reviewers หัวข้อ พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Graduate School of Social Development and Management Strategy, NIDA  
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Speaker สัมมนาวิชาการ เรื่อ "หนึ่งทศวรรษแห่งสังคมอยู่ดีมีสุข: พลวัตการเปลี่ยนแปลงสังคมอิสาน" หัวข้อ "10 ปีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมความอยู่ดีมีสุข" Research Group on Wellbeing and Sustainable Development, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Speaker รายวิชา 2720643 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรมหาบัณฑิต หัวข้อ "จิตพฤติกรรมศาสตร์กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์" Faculty of Education, Chulalongkorn University
Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Speaker รายวิชา 2720762 การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบํัณฑิต หัวข้อ "งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์" Faculty of Education, Chulalongkorn University
Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Testing, Inspection, Certification Research Project "สภาพแวดล้อมทางอาหารภายในมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเพื่่อสุขภาพของนักศึกษาไทย" NIDA Research Center 
Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Peer Reviewers Factors Affecting Teacher Professional Learning of Teachers of English in Secondary Schools under the Office of Basic Education Commission School of Human Resource Development, NIDA
Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Testing, Inspection, Certification ตรวจสอบความเที่ยงตรงงานวิจัย เรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างชาญฉลาดสำหรับผู้สูงอายุุไทย : รูปแบบการบูรณาการสำหรับสังคมผู้สูงอายุ NIDA Research Center  
Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Research
Project
Advisor
Research Project "การวิจัยเพื่อสร้างและประเมินเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพึ่งตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต และคุณภาพชีวิตของแม่วัยใส" Songkhla Rajabhat University
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Speaker สัมมนาการบริหารองค์กรชุมชนอย่างมีธรรรมาภิบาล หัวข้อ "ธรรมาภิบาลขององค์กรชุมชน" Community Organizations Development Institute (Public Organization) , Ministry of Social Development and Human Security 
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Speaker Workshop Subject: "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ หัวข้อ แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์/การวิเคราะห์และจัดทำ SWOT และ การวิเคราะห์ SWOT Matrix เพื่อจัดทำกลยุทธ์และยุทธศาสตร์" Muangyala District, Yala province
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Speaker หลักสูตร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ Dhipaya Training Centre Company Limited
Dr.Li Renliang Speaker โครงการอบรมภาษาจีนพื้นฐาน 1 Marine and Coastal Resources Research and Development Institute
Dr.Patcharinruja Juntaronanont Academic
Advisor
การประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง ยุทธศาสตร์ควมมันคงสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา : ผลกระทบต่อโลก ภูมิภาค และไทย" Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute
Dr.Patcharinruja Juntaronanont Speaker การเสวนาเรื่อง "กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง : ภูมิสถาปัตยกรรมใหม่ในลุ่มน้ำโขง" CTI (Chinese – Thai Institute of RSU)
Dr.Patcharinruja Juntaronanont Committee Proposal Defense "ผู้นำแบบรับใช้กบการกระตุ้นการบริหารของเจ้าหน้าที่รัฐ ICO NIDA International College
Dr.Patcharinruja Juntaronanont Committee/
External Thesis Advisor
Proposal Defense "การศึกษาการพัฒนาของการบริการสาธารณะด้านวัฒนธรรมของชุมชน : แรงจูงใจ คุณภาพ ความเชื่อมั่น และการเป็นพลเมือง ICO NIDA International College 
Dr.Patcharinruja Juntaronanont Peer Reviewers Consider the article "อัตลักษณ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย" for Journal of Educational Administration Faculty of Education, Silpakorn University
Dr.Patcharinruja Juntaronanont Committee/
External Thesis Advisor
Dissertation Defense "ของ Mr.Xiao Lu ICO NIDA International College 
Dr.Ratiporn Teungfung /Asst.Prof.Dr.Pongthep Peer Reviewers Consider the article "กลยุทธ์ร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยในการกระตุ้นอุปสงค์ของนักศึกษา" for Journal of Social Development Graduate School of Social Development and Management Strategy, NIDA 
Dr.Ratiporn Teungfung /Asst.Prof.Dr.Pongthep Peer Reviewers Consider the article "กลยุทธ์ร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยในการกระตุ้นอุปสงค์ของนักศึกษา" for Journal of Social Development Graduate School of Social Development and Management Strategy, NIDA 
Dr.Ratiporn Teungfung /Asst.Prof.Dr.Pongthep Peer Reviewers Consider the article "การบริหารจัดการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ" for Journal of Social Development Graduate School of Social Development and Management Strategy, NIDA
Asst.Prof.Dr.Pongthep  Chandasuwan Committee/
External Thesis Advisor
Proposal Defense " ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ Graduate School, Suansunandha Rajabhat University
Asst.Prof.Dr.Pongthep  Chandasuwan Peer Reviewers Consider the article "การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึกในอาเซียน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ และประเทศไทย" for Romphruek Journal Romphruek Journal, Krirk University 
Asst.Prof.Dr.Pongthep  Chandasuwan Peer Reviewers Consider the article "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่การกำกับดูแลกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลการดำเนินงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย" and "รูปแบบการบริหารจัการขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร" for Romphruek Journal Romphruek Journal, Krirk University  
Asst.Prof.Dr.Pongthep  Chandasuwan Committee/
Academic 
Advisor
กรรมการสอบป้องกันโครงร่างดษฎีนิพนธ์ Krirk University  
Asst.Prof.Dr.Pongthep  Chandasuwan Peer Reviewers ผู้พิจารณาคุณภาพรายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์พระบฏของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา The Association of Researcher of Thailand
Asst.Prof.Dr.Pongthep  Chandasuwan Peer Reviewers ผู้พิจารณาคุณภาพรายงานการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของข้อคำถามทางบวกและลบและการเรียงลำดับของสเกลการประเมินที่ส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยและโครงสร้างองค์ประกอบของแบบประเมินบุคลิกภาพ The Association of Researcher of Thailand
Asst.Prof.Dr.Pongthep  Chandasuwan Peer Reviewers ผู้พิจารณาคุณภาพรายงานการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจชนาดกลางและขนาดย่อม The Association of Researcher of Thailand
School of Social and Environmental Development Peer Reviewers พิจารณาคุณภาพรายงานการวิจัย 3 เรื่อง 1.การประยุกต์ใช้วิถีวัฒนะรรมชุมชนของอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในการควบคุมอาชญากรรม  2.การวิเคราะห์องค์ประกอบของการเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนเขตภาคกลางของไทย" และ 3.ปัจจัย The Association of Researcher of Thailand
School of Social and Environmental Development Testing, Inspection, Certification Research Project "ปัจจัยตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาคนไทยสู่สังคมคุณภาพ ประเทศพัฒนา" NIDA Research Center
School of Social and Environmental Development Peer Reviewers Consider the article for Journal of Chinese Language and Culture Huachiew Chalermprakiet University

Year 2017

Service Type Project Title/Course Organization
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Peer Reviewers บทความวิจัย เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้จังหวัดเพชรบุรี ตามแนวพระราชดำริ"   Eastern Asia University
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Committee/
Academic 
Advisor
ที่ปรึกษาส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2560 The Board of Investment of Thailand
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Speaker การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ศูนย์เรียนรู่การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Speaker หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 67 Local Personnel Development Institution 
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Academic 
Advisor
การประชุมเสนอความก้าวหน้าResearch Project จำนวน 2 โครงการ ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (THAI-GLOB)
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Speaker หลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ระยะที่ 2 Center of Philanthropy and Civil Society, NIDA
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Speaker โครงการปฏิบัติการ เรื่อง "R2R (Routine to Research) จากงานประจำสู่งานวิจัย เพื่อความก้าวหน้าอย่างมีชั้นเชิงสำหรับครูบรรณรักษ์ Library and Information Center, NIDA
Prof.Dr.Somsak Samukkethum Speaker Discourse subject: "คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  Yunnan Minzu University, China
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Speaker หลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 40 หัวข้อ การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ Siripattana Training Center, NIDA 
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Speaker โครงการวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 หัวข้อ ชุมชนกับ Thailand 4.0 Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Srisaket University
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Peer Reviewers พิจารณาคุณภาพงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดตั้งศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก The Association of Researcher of Thailand 
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Speaker นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 66 Local Personnel Development Institution  
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Speaker Research Project "ชุมชนอาเซียนในประเทศไทยมาตรการกลไก เพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม" Technical Promotion and Support Office, Region 4
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Peer Reviewers งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 2560 Graduate School, Khon Kaen University
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Speaker วิชาทรัพยากรที่ดินและการใช้ประโยชน์ (ES 5105) นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 ภาค 1/2560 Chulachomklao Royal Military Academy
xxxxxxxxxxxxxxxx Speaker โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2560 Department of Mental Health
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Academic
Advisor
ประชุมนำเสนอผลการจัดทำ "รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2" The Thailand Research Fund
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Speaker Research Project "ชุมชนอาเซียนในประเทศไทยมาตราการกลไก เพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม" Technical Promotion and Support Office, Region 4 
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Speaker โครงการอบรมภาษาจีนเพื่องานสุขภาพจิตระระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 Department of Mental Health 
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Committee/
Academic 
Advisor
โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และ 69 School of Human Resource Development, NIDA
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Committee ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี The Information Technology Foundation under the initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn  

Year 2016

Service Type Project Title/Course Organization
Asst.Prof.Dr.Ratiporn Teungfung Peer Reviewers Consider the article "ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในชุมชน: การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล" for Journal of Social Development Graduate School of Social Development and Management Strategy, NIDA
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Committee/
External Thesis Advisor
Dissertation Defense "การเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ: กรณีศึกษาจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง" Graduate School of Public Administration, NIDA
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Speaker โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์วัยสูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 Department of Mental Health  
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Speaker วิชา สพ.4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา Educational Service Division, NIDA 
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Speaker โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย จังหวัดสุพรรณบุรี หัวข้อ "หลักสูตรการวิจัยและการประเมินผล" Suphanburi Public Health Office
xxxxxxxxxxxxxxx Academic
Advisor
โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (รุ่นใหม่) ทุนพัฒนานักวิจัย (รุ่นกลาง) และทุนองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (ทุนองค์ความรู้ใหม่ฯ) ประจำปี 2560 The Thailand Research Fund
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Peer Reviewers Consider the article "การจัดการศพตามวิถีอิสลามและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" for Journal of Environmental Management

Graduate School of Environmental Development Administration, NIDA

Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Speaker สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความตระหนักเกี่่ยวกับแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับแหล่งกำเนิดประเภทโรงไฟฟ้าและหม้อน้ำอุตสาหกรรม หัวข้อ ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ Pollution Control Department
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Speaker ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Ministry of Social Development and Human Security 
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Speaker หัวข้อ ความสัมพันธ์ จีน-ไทย จีน-อาเซียน Changzhou University, China
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Speaker โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560 Graduate School, Khon Kaen University
Prof.Dr.Somsak Samukkethum Peer Reviewers Consider five articles for Romphruek Journal Krirk University
Prof.Dr.Somsak Samukkethum Peer Reviewers รายงานการวิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการไร่อ้อยที่มีประสิทธิผลของชาวไรอ้อยโดยการส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย" Chaopraya University
Prof.Dr.Somsak Samukkethum Peer Reviewers Consider two articles for Romphruek Journal Krirk University 
Prof.Dr.Somsak Samukkethum Peer Reviewers ประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ คลุมเครือ เคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์" บทความเรื่อง "วิถีชีวิตในเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ: แนวโน้มและโอกาสของการเปลี่ยนแปลงในประเทศอาเซียน Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Speaker Workshop Subject: "หลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ 17 เรื่อง 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2. ไทยในบริบททางการเมืองและสังคม" Ministry of Justice
Prof.Dr.Somsak Samukkethum Peer Reviewers Consider the article "บทวิพากษ์ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล: ข้อจำกัดในการสร้างคำอธิบายทางสังคมศาสตร์" for Burapha Journal of Political Economy Faculty of Political Science and Law, Burapha University
Prof.Dr.Somsak Samukkethum Peer Reviewers ประชุมวิชาการ "เอกสาพและความหลากหลายในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
บทความเรื่อง "การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี"
Faculty of Humanities and Social Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University
Prof.Dr.Somsak Samukkethum Speaker โครงการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เรื่อง วิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ Faculty of Humanities and Social Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University
Prof.Dr.Somsak Samukkethum Peer Reviewers การสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี หัวข้อ "เศรษฐกิจ ความยากจน กับชีวิตผู้คน : บทบาทและิทศทางงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมอาเซียน" Faculty of Social Administration, Thammasat University
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Speaker หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา" รุ่นที่ 67 Judicial Training Institute
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Speaker การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 39 Siripattana Training Center, NIDA 
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Speaker หลักสุูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 64 Department of Local Administration
Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Speaker รายวิชา 2720686 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางการคณิตศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Faculty of Education, Chulalongkorn University
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Testing,
Inspection, Certification
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2558 Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Speaker การกำหนดผลงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานระดับองค์กรตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง King Prajadhipok's Institute
xxxxxxxxxxxxxxx Committee/
Academic 
Advisor
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) Office of the National Security Council
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Committee/
Academic 
Advisor
กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทียื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ The Eastern University of Management and Technology
Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Curriculum Critic ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา Faculty of Humanities & Social Sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Speaker ประชุมวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 12 Ministry of Social Development and Human Security 
Assoc.Prof.Dr.Jintana Amornsanguansin Peer Reviewers Consider the article for Mahidol University's journal Mahidol University 
Assoc.Prof.Dr.Jintana Amornsanguansin Peer Reviewers Consider the article "การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันอุทกภัย: กรณีศึกษาอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี" Research and Development Institute, Thaksin University
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Speaker เศรษฐกิจภายใต้สภาวะปกติใหม่ Pridi Banomyong International College, Thammasat University
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Committee/
Academic 
Advisor
สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 เรื่อง หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน: ปัจจุบันสู่อนาคต และงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 255 National Research Council of Thailand (NRCT)
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Speaker อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 17 Ministry of Justice
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Speaker โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข่าวสารเพื่อการรายงานสถานการณ์ทางสังคม Ministry of Social Development and Human Security 
Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Testing,
Inspection, Certification
Research Project "ความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในประเทศไทย" NIDA Research Center
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Speaker อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 63 Department of Local Administration
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Peer Reviewers ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่สาธารณะเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร Research and Development Institute, Ramkhamhaeng University
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Peer Reviewers ผู้ประเมินบทความวิจัย เรื่่อง สภาพการทำงานและประสบการณ์ของแรงงานต่างสัญชาติที่เป็นแม่บ้านถูกกฎหมาย Research and Development Institute, Ramkhamhaeng University
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Speaker วิชาธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ (ES 2104) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาค การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Chulachomklao Royal Military Academy 
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Speaker โครงการกิจกรรมจัดระบบมาตรฐานฮาลาลสากล 2559 เรื่อง "ห่วงโซ่การผลิตและบริการรวมทั้งการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ฮาลาล Department of Industrial Promotion
xxxxxxxxxxxxxxx Committee/
Academic 
Advisor
ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน Energy Policy and Planning Office
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Speaker ประชุมเสวนาทางวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมือง ครั้งที่ 5 "พิศ" เรื่อง "สังคมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง" Faculty of Political Science and Law, Burapha University
-Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn
-Assoc.Prof.Dr.Jintana Amornsanguansin
-Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree
Committee/
Academic 
Advisor
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเบตง Betong Town Municipality
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Speaker การวางแผนและการบริหาร Kasetsart University, Kamphaeng Saen campus
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Speaker การสร้างผลงานเชิงวิชาการให้มีประสิทธิภาพ The Revenue Department
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Academic
Advisor
ประชุมร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) UNIDO
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Speaker โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ หัวข้อ สังคมไทยในโลกปัจจุบัน Society and Health Institute
Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn Speaker โครงการสนับสนุนบุคลากรเสนอผลงานทางวิชาการ Rajamangala University of Technology Krungthep
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Speaker การเรียนรู้เรื่อง เรียนรู้โลก เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก Society and Health Institute 
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Speaker มารยาทและเทคนิคการเป็นล่ามไทย - จีนที่ดี General public
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Speaker ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสู่ความมีมาตรฐาน รุ่นที่ 3 Department of Older Persons
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Speaker กิจกรรมงานแสดงสินค้าเมืองคุนหมิง หยุนฝาง แฟร์ สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน - จีน และ กรมการพัฒนาชุมชน
Asst.Prof.Dr.Li Renliang Speaker อนาคต 5 ปี เศรษฐกิจจีนภายใต้แผนพัฒน์ ฉบับที่ 13 Faculty of Economics, Thammasat University and ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin
Prof.Dr.Duangduen Bhanthumnavin
Speaker โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิตจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2559 Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Committee/
Academic
Advisor
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 67 Faculty of Human Resource Development and Ministry of Interior
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Committee/
Academic
Advisor
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66 Faculty of Human Resource Development and Ministry of Interior 
Prof.Dr.Siwatt Pongpiachan Speaker โครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาอากาศและการเกิดภัยพิบัติ Faculty of Science and Technology, Suratthani Rajabhat University
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Speaker ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสู่ความมีมาตรฐาน รุ่นที่ 2 Department of Older Persons 
Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Testing, Inspection, Certification ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอื้อสังคมของนักเรียนโรงเรียนกีฬา Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Speaker โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตามภารกิจใหม่ Ministry of Social Development and Human Security 
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Speaker ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสู่ความมีมาตรฐาน รุ่นที่ 1 Department of Older Persons
Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Speaker รายวิชา 2720762 การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ Faculty of Education, Chulalongkorn University
Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin Speaker รายวิชา 2720643 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ Faculty of Education, Chulalongkorn University
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Speaker แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันตัวชี้่วัดให้บรรจุผลสัมฤทธิ์และปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส National Security Council
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Speaker นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 62/1 และ 62/2 Department of Local Administration
Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket Speaker ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด Ministry of Social Development and Human Security 
Asst.Prof.Dr.Ratiporn Teungfung Speaker การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติงานสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ปีงบประมาณ 2559 Technical Promotion and Support Office, Region 10, Chiangmai province

Year 2015

Service Type Project Title/Course Organization
Prof.Dr.Somsak Samukkethum Peer Reviewers Consider the article in กรรมการประเมินบทความในวารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จำนวน 1 เรื่อง College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University
Prof.Dr.Somsak Samukkethum Speaker รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น Faculty of Humanities and Social Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University
Assoc.Prof.Dr.Jintana Amornsanguansin Peer Reviewers Consider the article for Mahidol University's journal Mahidol University
Asst.Prof.Dr.Awae Masae Speaker ยกระดับสินค้าและบริการสู่อุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อไปตลาดระดับโลก Department of Industrial Promotion
Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree Speaker ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส The Center on Philanthropy and Civil Society, NIDA
Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn Speaker Project Cycle Management Siripattana Training Center, NIDA 
Prof.Dr.Somsak Samukkethum Peer Reviewers

1.การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาหมอ พื้นบ้านอีสาน

2.สถานการณ์และผลกระทบต่อความมั่นคงจากการย้ายถิ่นของคนต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร

3.การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีพื้นบ้านไทยพวนบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทยกับลาวพวนเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4.แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

5.การยกระดับการเมืองพร้อมด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษาในสังคมไทย

NIDA Research Center