stu h

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 2/2566