stu h

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2566