คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ดร. ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ 63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส 4495
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง 4293
รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ดำรงชัย 3018
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 5657
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ 2693
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 7706
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 5649
ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 8236
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 3830
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง 4839
ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 6521
ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร 4173
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน 2067
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 3008
อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 7490
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 4753

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่