คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ดร. ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ 656
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส 5308
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง 5138
รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ดำรงชัย 3602
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 6859
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ 3517
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 9422
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 6933
ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 9200
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 4658
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง 5663
ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 7775
ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร 4812
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน 2360
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 3287
อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 8928
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 5101

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่