คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศพิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งชีพ

2

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
(ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า)
.
ในโอกาสที่ได้เข้ารับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง "พิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งชีพ"
ในฐานะผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แก่ประเทศชาติ เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
จากกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 27 ก.ย.65

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่