Graduate School of Social Development and Management Strategy

Select your language

ab h

2

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
(ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า)
.
ในโอกาสที่ได้เข้ารับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง "พิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งชีพ"
ในฐานะผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แก่ประเทศชาติ เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
จากกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 27 ก.ย.65