คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

ปีการศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาโท ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2566 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ กรณีศึกษาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการแห่งหนึ่ง ในพื้นที่เขตปริมณฑล ปฏิยุทธ บุญผลึก อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์
2566 ประสิทธิผลในการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ดารัณ ชนะสิทธิ์ อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์
2566 บทบาทของระบบอุปถัมภ์กับการกระจายทรัพยากรของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุสลิม จารง อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์
2566 กลยุทธ์ทางการตลาดการเมืองที่สอดคล้องกับพฤติกรรมทางการเมืองของ 4 เจนเนอเรชั่น รัตนพล โตทิพย์ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2566 การศึกษาผลกระทบของหลักการสิทธิมนุษยชนในการดำเนินนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พิชญกิตติ์ บุญปู่ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2566 ภาวะผู้นำและยุทธศาสตร์การบริหารของอังเกลา แมร์เคิล พัทธนาถ รัตนวนิจ รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย
2566 การเป็นผู้ประกอบการและการขยายตัวของร้านอาหารจีนในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร พชร เลิศสรรพทรัพย์ ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2565 แนวทางการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ ศุภโชค สังฆพันธ์ ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง 
2565 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิรูปการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตยของญี่ปุ่น - ไทย จักรวรรดิ อนันต์โชตวงศ์ รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย
2565 บทบาทรัฐต่อนโยบายการรับถือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของแรงงานไทย บุญทวี ดวงนิราช ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
2565 ผู้ใหญ่บ้านหญิง : บทบาทและการใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ กฤตพจน์ เจริญสุข ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
 2562   ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ต่อสกุล พุทธพักตร์  ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์  
2561 การศึกษาพุทธปรัชญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชัชฎาภรณ์ อยู่เย็นเป็นสุข ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2561 ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน : การเปลี่ยนแปลงของขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ. 2549 - 2557 ชยุตม์ พันธุ์สุวรรณ ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

     คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เริ่มจากการเปิดสาขาพัฒนาสังคมในสังกัดของสำนักวิจัยในปี 2526 สำหรับการก่อเกิดสาขาพัฒนาสังคมนั้น สืบเนื่องจากคณาจารย์ของสำนักวิจัยในขณะนั้น เห็นว่าสาขาที่มีการเรียนการสอนอยู่ในสถาบันยังขาดทางด้านพัฒนาสังคม เนื่องจากขณะนั้นมีเพียง 4 คณะ คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และคณะบริหารธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม

  วารสารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

     Vol 25 No 1 2023

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (2566): เมษายน 2566

 

 

ดูเพิ่มเติม

 

สนใจส่งบทความตีพิมพ์ คลิก

 

สายตรง คณบดี

ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล dean.sdas@nida.ac.th หรือฟอร์มติดต่อนี้

สายตรง คณบดี
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ