dp h

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร โดยมีการให้ทุนสนับสนุนการเรียน ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รายละเอียดดังนี้คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ประเภทและหลักเกณฑ์การให้ทุน (Link กองบริการการศึกษา)

1. ทุนส่งเสริมการศึกษา 

   
    1.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร และได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท ภาคฤดูร้อน ภาคละ 15,000 บาท

  • กรณีระดับปริญญาโท ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่ำ 3.00 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) ระยะเวลาการรับทุนไม่เกิน 2 ปี ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 โดยไม่รวม Proceedings
  • กรณีระดับปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 ระยะการรับทุนไม่เกิน 3 ปี ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้ วารสารระดับนานาชาติต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และ คปก. กำหนด โดยไม่รวม Proceedings

    1.2 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร กรณีระดับปริญญาโท ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และกรณีระดับปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25


    1.3 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร กรณีระดับปริญญาโท ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และกรณีระดับปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25

 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุน

2. ทุนช่วยเหลือการศึกษา (ทุน TA) เป็นทุนที่ช่วยนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ผู้ได้รับทุนต้องผ่านการศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยผู้ได้รับทุนต้องทำงานด้านวิชาการให้แก่สถาบันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง

 

3. ทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และ คปก. หลักสูตรปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2


4. ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน โดยการยกเว้นค่าหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรโดยผู้ได้รับทุนต้องผ่านการศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

  

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. คุณสิบพร 0 2727 3099