dp h

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร โดยมีการให้ทุนสนับสนุนการเรียนในระดับปริญญาโท รายละเอียดดังนี้


1. ทุนช้างเผือก ยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโท ภาคปกติ โดยศึกษาแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่ำ 2.75 และระหว่างการศึกษาจะต้องมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.30 ต่อภาคการศึกษา

 

2. ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ยกเว้นค่าหน่วยกิตจ่ายตามจริงไม่เกิน 20,000 บาท สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนมาแล้ว 1 ภาคการศึกษา ในระดับปริญญาโท

 

3. ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ เป็นทุนสนับสนุนไม่เกิน 20,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวด โดยต้องศึกษาแผน ก และมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50

 

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. คุณสิบพร (02-7273099/092-909-9945)