คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เลือกภาษาของคุณ

ab h

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

line

นางวนิดา ประภาวสิทธิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

โทรศัพท์ : 0-2727-3093
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

line

นางสาวสิริรักษ์ วรรธนะพินทุ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

( หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ )

โทรศัพท์ : 0-2727-3280

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายวีระโชติ คำสินธุ์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0-2727-3096

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายบุญเลิศ ชะอัมพร
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-2727-3098

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางบุญพักตร์ ภูดวงดาษ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-2727-3096

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานการศึกษา

line

นางสาวสิบพร คุปตารักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

( หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา )

โทรศัพท์ : 0-2727-3099
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายมนพิชญา เขมรุจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(Ph.D. SDA English Program)

โทรศัพท์ : 0-2727-3905
อีเมล : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพลอยไทย ประยูรดารา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ปริญญาเอก พค. และ กย.)

โทรศัพท์ : 0-2727-3101
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวปทุมวดี โลศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

( ปริญญาโท พค. และ กย. ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

โทรศัพท์ : 0-2727-3101
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุรัตนา สมบูรณ์พืช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

( ปริญญาโท ภาคพิเศษ จ.ยะลา )

โทรศัพท์ : 093-7687433

โทรสาร : 073-244-417

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

line

นางนัยนา กรุดนาค
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

( หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ )

โทรศัพท์ : 0-2727-3097
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวพันทิวา แก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

(เลขานุการคณบดี)

โทรศัพท์ : 0-2727-3094
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสมใจ ฐิติเมฆินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-2727-3104
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ

line

นายธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ)

โทรศัพท์ : 0-2727-3105
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มงานแผนและพัฒนา

line

นางรัชนาฎ เขียนวงษ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา)

โทรศัพท์ : 0-2727-3102
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เจ้าหน้ากลุ่มงานแผน

line

นางปานวาด เลาะหมุด
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-2727-3100
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.