ab h

          คณะพัฒนาสังคมฯ จัดโครงการพัฒนาสังคมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะพัฒนาสังคมฯ เสวนาวิชาการ ประจำปี 2566 โดยมีอาจารย์ประจำคณะ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ และผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ร่วมเสวนา พร้อมนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. และภาคพิเศษ ยะลา และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนศิษย์เก่าคณะฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ภาพกิจกรรม