ab h

S 210346041 0.1

          คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารร่วมออกบูธ และจัดการเสวนาและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 : 2nd NIC NIDA Conference, 2023 ใน Sub theme “ความเป็นหุ้นส่วนทางสังคมกับการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ (Social Partnership and Gender Equality Promotion)” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

 

ภาพกิจกรรม