Graduate School of Social Development and Management Strategy

Select your language

ab h

 

คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัญชลี ชุมนุม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองยโสธร 1
(นักศึกษาเก่า ป.โท พค.ภาคพิเศษ อุบลฯ รุ่น 9)
.
ในโอกาสได้รับรางวัล "สตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566
โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ณ วันที่ 8 มี.ค.66