Graduate School of Social Development and Management Strategy

Select your language

ab h

2

ขอแสดงความยินดี กับ นายสมจิตร สังข์ชม
(นักศึกษาเก่า ป.โท พค.ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 24)
.
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอตาพระยา
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษจังหวัดสระแก้ว)
.
โดย ไปรายงานตัวปฏิบัติราชการวันที่ 6 ธ.ค.65