Graduate School of Social Development and Management Strategy (NIDA)

Mr.Naksit Sakdapat has been promoted as an assistant professor at UTCC.

2

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ศักดาพัฒน์
(นักศึกษาเก่า ป.เอก พค.)
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
.
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ อนุสาขาวิชาจิตพฤติกรรมศาสตร์
.
โดย สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 7 ก.พ.65

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่