Graduate School of Social Development and Management Strategy

Select your language

ab h

 

เกี่ยวกับ "หลักและวิธีการสร้างเครื่องมือวัดการประเมินผลสมรรถนะของนักเรียนทหารเหล่าทัพและนักเรียนตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติ สังคมและการพัฒนาสัมพันธ์" โดยมี พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือ และคณาจารย์ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายเขิงปฏิบัติการ ให้แก่ ผู้บังคับบัญชา ครูอาจารย์ และนักวิชาการฝ่ายวัดผล และนักวิชาการฝ่ายวัดผล และผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนเตรียมทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ และตำรวจ รวม 60 ท่าน ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น ณโรงเรียนนายเรือ (Royal Thai Navy Academy) จังหวัดสมุทรปราการ