คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม.

สอบถามข้อมูลโทร. 089-2963945, 02-727-3126, 3101, 3099

อัตราค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต

ภาคพิเศษ กทม.
1. ค่าบำรุงสถาบัน (4,000 x 4 ภาค) 16,000 บาท
2. ค่าบำรุงสถาบันภาคฤดูร้อน 2,000 บาท
3. ค่าเทคโนโลยี 2,800 บาท
4. ค่าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 2,400 บาท
5. ค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร 10,000 บาท
6. ค่าหน่วยกิต (2,200 x 39 หน่วยกิต) 85,800 บาท
(รวมเอกสารตำรา)    
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 119,000 บาท

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่