คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาโท

ตารางสอน ปริญญาโท


หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม

ภาคปกติ      ภาคพิเศษ กทม.     ภาคพิเศษ ยะลา  
รุ่น 64 ปี 2563 รุ่น 29 ปี 2562 รุ่น 24 ปี 2562
รุ่น 64 ปี 2562 รุ่น 28 ปี 2562 รุ่น 23 ภาค 2+ภาคฤดูร้อน ปี 2561
รุ่น 62,63 ปี 2561 รุ่น 28 ปี 2561, ภาคฤดูร้อน 2561 รุ่น 22 ปี 2561, ปี 1/2562
รุ่น 60 ปี 2561 รุ่น 27 ปี 2560 รุ่น 21 ปี 2560
รุ่น 59 ปี 2560 รุ่น 26 ปี 2560 รุ่น 20 ปี 2559
รุ่น 58 ปี 2559 รุ่น 26 ปี 2559 รุ่น 20 ปี 2558
รุ่น 57 ปี 2558 รุ่น 25 ปี 2559 รุ่น 20 ปี 2557