คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา

สอบถามข้อมูลโทร. 097-9922142, 089-2963945, 02-727-3099

อัตราค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต

ภาคพิเศษ ยะลา
1. ค่าบำรุงสถาบัน (4,000 x 4 ภาค)  16,000 บาท
2. ค่าบำรุงสถาบันภาคฤดูร้อน (2,000 x 2 ภาค)  4,000 บาท
3. ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  1,200 บาท
4. ค่ากิจกรรมพิเศษ (2,500 x 4 ภาค) 10,000 บาท
4. ค่าหน่วยกิต (1,800 x 39 หน่วยกิต)  70,200 บาท
(รวมเอกสารและตำรา)    
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   101,400 บาท

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่