คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา

สอบถามข้อมูลโทร. 073-244-417 , 080-023-5957, 02-727-3099

อัตราค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต

ภาคปกติ
1. ค่าบำรุงสถาบัน (4,000 x 4 ภาค) 16,000 บาท
2. ค่าบำรุงสถาบันภาคฤดูร้อน 2,000 บาท
3. ค่าเทคโนโลยี 2,800 บาท
4. ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 2,400 บาท
5. ลงทะเบียนวิชา สพ.4000 (3 หน่วยกิต) 4,600 บาท
6. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ( 2ภาค รวม 6 หน่วยกิต) 9,000 บาท
7. ค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร แบ่งจ่าย 4 ภาคๆละ 1,500 บาท 6,000 บาท
8. ค่าหน่วยกิต (1,500 x 39 หน่วยกิต) 58,500 บาท
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 101,300 บาท
ภาคพิเศษ กทม.
1. ค่าบำรุงสถาบัน (4,000 x 4 ภาค) 16,000 บาท
2. ค่าบำรุงสถาบันภาคฤดูร้อน 2,000 บาท
3. ค่าเทคโนโลยี 2,800 บาท
4. ค่าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 2,400 บาท
5. ค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร 10,000 บาท
6. ค่าหน่วยกิต (2,200 x 39 หน่วยกิต) 85,800 บาท
(รวมเอกสารตำรา)    
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 119,000 บาท
ภาคพิเศษ ยะลา
1. ค่าบำรุงสถาบัน (4,000 x 4 ภาค)  16,000 บาท
2. ค่าบำรุงสถาบันภาคฤดูร้อน  2,000 บาท
3. ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  1,200 บาท
4. ค่าหน่วยกิต (1,800 x 39 หน่วยกิต)  70,200 บาท
(รวมเอกสารและตำรา)    
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   89,400 บาท