คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ

สอบถามข้อมูลโทร. 087-0145895 ,02-727-3126, 3101, 3099

อัตราค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต

ภาคปกติ
1. ค่าบำรุงสถาบัน (4,000 x 4 ภาค) 16,000 บาท
2. ค่าบำรุงสถาบันภาคฤดูร้อน 2,000 บาท
3. ค่าเทคโนโลยี 2,800 บาท
4. ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 2,400 บาท
5. ลงทะเบียนวิชา สพ.4000 (3 หน่วยกิต) 4,600 บาท
6. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ( 2ภาค รวม 6 หน่วยกิต) 9,000 บาท
7. ค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร แบ่งจ่าย 4 ภาคๆละ 1,500 บาท 6,000 บาท
8. ค่าหน่วยกิต (1,500 x 39 หน่วยกิต) 58,500 บาท
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 101,300 บาท

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่