คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผู้สมัคร

  • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เงื่อนไขของผู้สมัครในกรณีทุน
  • วิธีการคัดเลือกผู้สมัคร
  • ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  • วันเวลาในการเรียนการสอน
  • วิธีการสมัคร
  • ประกาศรับสมัคร
  • ใบสมัคร
  • กำหนดการรับสมัคร
  • เอกสารประกอบการสมัคร

ข้อมูลหลักสูตร

 » สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (nrcseprd )

 

 การสมัครเข้าศึกษาต่อ แบ่งเป็น 2 กรณี

 » การสมัครกรณีปกติ [ download application]

 » การสมัครกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 [ download application ]  

( ผู้สมัครเพื่อรับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 )
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แบบ

» แบบ 1 (1.1) จัดทำวิจัย 371,000 บาท (nrcseprd)

» แบบ 2 (2.1) ศึกษารายวิชาและวิจัย 447,000 บาท (nrcseprd )

 

» เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ (nrcseprd)

» ข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบไล่ (nrcseprd)

» แนวปฏิบัติในการศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์  (summary icon)(ดูรายละเอียด)

» แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ (summary icon)(ดูรายละเอียด)

» แนวปฏิบัติการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) (summary icon)(ดูรายละเอียด)

» ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา (summary icon)(ดูรายละเอียด)

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่