คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อาจารย์ประจำคณะ

โทรศัพท์ : 0-2727-3094
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3119
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ : 0-2727-3092
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3112
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3109
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3577
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3294
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3113
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3570
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3091
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3294
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3221
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3109
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office hours

ที่ ชื่อ-สกุล วัน เวลา
1 รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
    จันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
2 ผศ.ดร.อาแว มะแส อังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น.
    พุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.
3 ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
4 รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.
5 - อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.
    พุธ เวลา 09.00 – 16.00 น.
6 รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.
    พุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.
7 รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.
8 ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ จันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
    ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
9

ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

พุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
10 ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
11 อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ จันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
12 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ จันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
13 ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน จันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
       

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่