คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

Current Student

Activity & Event

Publications & Awards or Honors

 • บทความ (Publications) (ปีที่ได้รับการตีพิมพ์)
  • ปี 2564
   • พ.ต.อ.อภิชาติ อภิชานนท์. (2564). การนำนโยบายอินเทอร์เน็ตสำหรับการคุ้มครองเด็กไปปฏิบัติในประเทศไทย. วารสารปาริชาต, 34(2), (รอเลขหน้า).
  • ปี 2563
   • วิมลมาลย์ สวัสดี. (2563). การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย. วารสารพัฒนาสังคม, 22(2), (รอเลขหน้า).
   • กิรติกาญจน์ สดากร และพงษ์เทพ จันทสุวรรณ. (2563). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของครูกลุ่มประชากรรุ่นเกิดล้านในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1. วารสารสามาคมนักวิจัย, 25(1), (รอเลขหน้า).
   • จงเพ็ชน์ จันทร์ลา. (2563). ความไว้วางใจกับความสำเร็จของคลัสเตอร์ด้านการแปรรูปอาหาร: กรณีศึกษาตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย. วารสารพัฒนาสังคม, 22(2), (รอเลขหน้า)
   • วรภัทร เมฆขจร และดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2563). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารพฤติกรรมการศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 12(1), 74-91.
   • นักสิทธิ์ ศักดาพัฒน์. (2563). ปัจจัยเชิงสาเหตุแบบบูรณาการทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาโท. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 14(1), (รอเลขหน้า).
   • Santhita Phayungphong. (2020). An investigation of Eldercare Practices in Thailand though Institutional Logics Lens. ABAC ODI JOURNAL VISION. ACTION. OUTCOME., 7(1), 116-131.
  • ปี 2562
   • วทัญญู ใจบริสุทธิ์. (2562). การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนนโยบายของนโยบายหนึ่งตาบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) ของไทย และนโยบายหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Village One Product: OVOP) ของญี่ปุ่น. วารสารญี่ปุ่นศึกษา, 36(2), 17-39.
   • กันยารัตน์ เชี่ยวเวช และ อาแว มะแส. (2562). การพัฒนาพันธกิจความผูกพันมหาวิทยาลัยกับสังคมผ่านงานบริการวิชาการสู่ชุมชน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Veridian E-Journal: Humanities, Social Sciences, and Arts, 12(1), 510-530.
   • กฤทจ์พิสิษฐ์ ตั้งจิตปรารถนา กฤษณะโชติ บัวหล้า และกาญจนา สินมา. (2562). ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสนับสนุนบุคคลรอบข้างให้เลือกซื้อสินค้าอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ใน การประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง “พลังคุณธรรม จริยธรรม นำแก้วิกฤตชาติ” วันที่ 14 มิถุนายน 2562. หน้าที่ - . กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.
   • กฤทจ์พิสิษฐ์ ตั้งจิตปรารถนา, ดุจเดือน พันธุมนาวิน, ดวงเดือน พันธุมนาวิน และศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2562). จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University. 12(3), 100-123.
   • ปริศนา กาญจนกันทร และสุพรรณี ไชยอำพร. (2562). ตัวแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวไทย ยุคโลกาภิวัตน์. วารสารพัฒนาสังคม. 21(2), 164-175.
   • Sakdapat, N. (2562). The Greater Bay Area (GBA): Opportunities and Challenges in Thai-Chines Economic Bridging. The Eighth Chinese-Thai Strategic Research Seminar (25-29 June 2019). (pp.60-69). Xiamen, China.
   • Chakkaphong Keyen., Bhanthumnavin,D., Bhanthumnavin, D. & Meekhun, K. (2019). Effects of Reading and Writing Persuasive Messages on Career Intentionto be a Professional Farmer among High School Students in Thailand Rural. Veridian E-Journal,Silpakorn University Humanities, Social Sciences and arts, 12(3), 217-240.
  • ปี 2561
   • สรณัฐ เมืองโคตร และดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2561). ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของพนักงานบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 10(2), 162-182.
   • ชยุต อินทร์พรหม. (2561). เศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ท ทำนํา 1 ไร่ ได้ 1 แสน. วารสารพัฒนาสังคม. 20(2), 1-15.
   • กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้ และอาแว มะแส. (2561). การสร้างแบบจำลองเครือข่ายทางสังคมบนเฟสบุ๊กสำหรับการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิง. วารสารพัฒนาสังคม. 20(1): 97-118.
   • Keyen , C., Bhanthumnavin,D., Bhanthumnavin, D. & Meekhun, K. (2018). Causal Relationship Model of Career Intention to be Professional Farmers Among High School Students in Rural Thailand. International Journal of Education and Psychological Research, 7(4), 34-43. 
  • ปี 2560
   • ศิรินันต์ สุวรรณโมลี. (2560). เส้นทางความเหลื่อมล้ำของชาวเลชุมชนหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 10(1), 89-135.
   • ศิรินันต์ สุวรรณโมลี. (2560). การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุในการลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวระดับหมู่บ้านจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของจังหวัดเชียงราย. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 5(3), 633-642.
   • Jitsupa Kitipadung. (2017). An Analysis of Policy Development: A Case Study of Thailand’s Village and Urban Community Fund. Veridian E-Journal, 10(5), 320 – 336.
  • ปี 2559
   • ศิรินันต์ สุวรรณโมลี. (2559).การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมในการรับมือกับแผ่นดินไหวของจังหวัดเชียงรายในปี 2557. วารสารวิจัยสังคม. 39(1), 109-145.
   • วิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง และสุพรรณี ไชยอำพร. (2559). กระบวนการเสริมพลังอำนาจประชาชนเพื่อการเป็นปึกแผ่นของชุมชน, วารสารพัฒนาสังคม, 18(2), 77-101.
   • ตรงกมล สนามเขต และดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2559). จิตลักษณะ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้วิธีการอบรมเลี้ยงดูในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 8(1), 163-186.
  • ปี2558
   • ศิรินันต์ สุวรรณโมลี. (2558). ชาวเลในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ เพื่อการอยู่รอดของชุมชนและวิถีวัฒนธรรม. วารสารวิจัยสังคม, 38(1), 109-136.
  • ปี 2557
   • สุพรรณี ไชยอำพร และวิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง. (2557). แนวคิดว่าด้วยเรื่องอาหาร...ความท้าทายต่อนโยบายด้านอาหารมนุษย์ของรัฐ. วารสารพัฒนาสังคม, 16(2), 103-117.
 • รางวัล (Awards or Honors)

Contact us

 • คุณจินตนาพร วิชัยดิศฐ์ (ผู้ประสานงานหลักสูตร)
  Mrs.Chintanaporn Wichaidit (Ph.D.Program Coordinator)
  Tel: 02-727-3101
  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Facebook: www.facebook.com/socdev.nida
  Line: @SSED

 • รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน (ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก)
  Assoc.Prof.Duchduen Bhanthumnavin, Ph.D. (Ph.D. Program Director)
  Tel: 02-727-3109
  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่