คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เจ้าหน้าที่

เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

line

นางวนิดา ประภาวสิทธิ์

ตำแหน่ง : เลขานุการคณะ

โทรศัพท์ : 0-2727-3093
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

line

นางสาวสิริรักษ์ วรรธนะพินทุ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

( หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ )

โทรศัพท์ : 0-2727-3280
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายวีระโชติ คำสินธุ์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0-2727-3096
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายบุญเลิศ ชะอัมพร
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-2727-3098
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางบุญพักตร์ ภูดวงดาษ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-2727-3096
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานการศึกษา

line

นางสาวสิบพร คุปตารักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

( รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา )

โทรศัพท์ : 0-2727-3099
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางบุษกร อนันทสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ปริญญาโท พค. ภาคปกติ และภาคพิเศษ)

โทรศัพท์ : 0-2727-3126
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวปทุมวดี โลศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

( ปริญญาโท กย. ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
และปริญญาเอก )

โทรศัพท์ : 0-2727-3095
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุรัตนา สมบูรณ์พืช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

( ปริญญาโท ภาคพิเศษ จ.ยะลา )

โทรศัพท์ : 093-7687433

โทรสาร : 073-244-417

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

line

นางนัยนา กรุดนาค
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

( หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ )

โทรศัพท์ : 0-2727-3097
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวพันทิวา แก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

(เลขานุการคณบดี)

โทรศัพท์ : 0-2727-3094
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสมใจ ฐิติเมฆินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-2727-3104
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ

line

นายธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ)

โทรศัพท์ : 0-2727-3105
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มงานแผนและพัฒนา

line

นางรัชนาฎ เขียนวงษ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา)

โทรศัพท์ : 0-2727-3102
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ ภวภูรีนนท์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-2727-3100
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่