คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เจ้าหน้าที่

เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

นางวนิดา ประภาวสิทธิ์

ตำแหน่ง : เลขานุการคณะ

โทรศัพท์ : 0-2727-3093
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

 

ชื่อ : นางสาวสิริรักษ์ วรรธนะพินทุ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

              ( หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ )

โทรศัพท์ : 0-2727-3280
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวีระโชติ  คำสินธุ์ 
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0-2727-3096
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายบุญเลิศ  ชะอัมพร 
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-2727-3098
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ : นางบุญพักตร์ ภูดวงดาษ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-2727-3096
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานการศึกษา

 

นางสาวสิบพร คุปตารักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

( หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา )

โทรศัพท์ : 0-2727-3099
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางบุษกร  อนันทสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ปริญญาโท ภาคปกติ พค. และภาคพิเศษ)

โทรศัพท์ : 0-2727-3126
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางจินตนาพร วิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

( ปริญญาโท ภาคปกติ กย. และปริญญาเอก )

โทรศัพท์ : 0-2727-3101
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวปทุมวดี  โลศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

โทรศัพท์ : 0-2727-3095
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวหทัยรัตน์ ดำรงค์ธรรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

( ปริญญาโท ภาคพิเศษ จ.ยะลา )

โทรศัพท์ :  089-2963945, 097-9922142

โทรสาร : 073-244-417

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

 

นางนัยนา  กรุดนาค
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

              ( หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ )

โทรศัพท์ : 0-2727-3097
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพันทิวา   แก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

(เลขานุการคณบดี)

โทรศัพท์ : 0-2727-3094
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ : นางสาวสมใจ  ฐิติเมฆินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-2727-3104
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ

 

นายธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

(หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ)

โทรศัพท์ : 0-2727-3105
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานแผนและพัฒนา

 

ชื่อ : นางรัชนาฎ เขียนวงษ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา)

โทรศัพท์ : 0-2727-3102
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ : นาย กวินวัชร์ อริยธรธรากิตติ์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-2727-3100
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่