คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์

                                                                   ตำแหน่งบริหาร: ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

     เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนศึกษา  ทัศนวัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมประชานิยม เพศสภาพและเพศวิถีศึกษา และสังคมวิทยาของการสื่อสาร   มีประสบการณ์การสื่อสารมวลชน ตลอดจนการทำงานด้านบริหารองค์การ และเคยดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีผลงานสำคัญมากมาย เช่น ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาผู้รับทุนมหาบัณฑิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ กองบรรณาธิการวารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองบรรณาธิการวารสารอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่น่าสนใจในประเด็นเพศสภาพและเพศวิถีศึกษา เช่น Gender Differences in Face Concerns and Behavioral Responses to Romantic Jealousy. Bangkok, สื่อตีตรา: การผลิตซ้ำมายาคติ เกย์ ในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร และเมื่อร่างกลายเป็นเพศ: อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย อีกด้วย 

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก Sociology, University of London, UK
» ปริญญาโท Master of Arts (Gender Culture and Modernity), University of London, UK
» ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความเชี่ยวชาญ

» สื่อมวลชนศึกษา 
» ทัศนวัฒนธรรมศึกษา 
» วัฒนธรรมประชานิยม
» เพศสภาพและเพศวิถีศึกษา
» สังคมวิทยาของการสื่อสาร 

 

เบอร์โทร : 0 2727 3570

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่