คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ 401
ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย 1457
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน 1398
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 3356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 1996
อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 3163
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 4131
ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 5031
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 3015
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 3883
ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร 2845
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 3453
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง 2997
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส 2777
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง 2490

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่