คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ 210
ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย 1268
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2307
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน 1325
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 3111
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 1911
อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 2924
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 3454
ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 4642
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 2819
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 3671
ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร 2666
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 3194
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง 2783
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส 2607
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง 2328

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่