คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย 952
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 1940
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน 1241
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 2900
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 1837
อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 2659
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 3045
ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 4244
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 2593
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 3445
ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร 2501
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 2954
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง 2576
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส 2363
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง 2123

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่