คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Vol 20 No 2 (2018)

cover issue 11754 en vol20 2

 วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development (JSD)

บรรณาธิการ Editorial

พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

บทความวิจัย Research Article

ความเป็นไปได้ในการขนส่งเชื่อมโยงแม่น้ำแม่กลองเพื่อลดต้นทุน 
ค่าขนส่งน้ำตาล

สุมาลี สุขดานนท์ , จิตติชัย รุจนกนกนาฏ, วัชระ เพชรดิน

63-86

 

Sufficiency Thinking: Thailand’s Gift to an Unsustainable World

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

173

JSD-vol 20 no 2

 

ผู้ติดต่อประสานงาน (ส่งบทความวารสารพัฒนาสังคม)
คุณธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
โทร. 02-727-3105, 080-296-9635

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่