Graduate School of Social Development and Management Strategy

Select your language

ac h

Master's Degree Student Achievement : IS

Academic Year IS Student Advisor
2019 ความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Ms.Somsiri Srikomut Asst.Prof.Dr.Ratiporn Teungfung
2019

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Mr.Nattaporn Kieangmano Asst.Prof.Dr.Ratiporn Teungfung
2019 ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ Smart Farmer ในจังหวัดยะลา Mr.Cherdchai Jiasaram Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn
2019 การศึกษาพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในเด็ก ชั้นบริบาล โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี Mr.Krisada Tayeyama Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn
2019 ประสิทธิผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) จังหวัดนราธิวาส Mrs.Laddawan Chantit Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn
2019 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา Ms.Ummene Habe Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn
2019 ความตั้งใจคงอยู่กับองค์การของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา Ms.Juthathip Lanchakawin Asst.Prof.Dr.Ratiporn Teungfung
2019 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง Ms.Nura Doroa Assoc.Prof.Dr.Somsak Samukkethum
2019 วัฒนธรรมกับโรคความดันสูงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ Ms.Pornthip Chaiyasit Assoc.Prof.Dr.Somsak Samukkethum
2019 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จังหวัดยะลา Pol.Capt.Theeradet Khunthong Assoc.Prof.Dr.Supannee Chaiumporn
2019 ปัญหาและอุปสรรคการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก จังหวัดนาราธิวาส Pol.Capt.Hafiz Madarsin Dr.Patcharinruja Juntaronanont
2019 ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา Ms.Phanpapha Phanprom Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin
2019 การศึกษาคุณลักษณะการเป็นองค์การนวัตกรรม กรณีศึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข Ms.Alisa Udomveerakasem  Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket
2019 การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำในกิจการเพื่อสังคม กรณีศึกษาเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม Ms.Ajjima Khajai Dr.Patcharinruja Juntaronanont
2019 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานราชการ Mr.Kuakul Songkroa Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin
2019 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีในองค์การของบุคลากร วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา Ms.Sunisa Waesalae Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree
2019 การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีศึกษาอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี Ms.Methinee Waedoloe Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree
2019 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา Ms.Kamolrat Chaisurajinda Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree
2019 ศักยภาพผู้นำสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา Ms.Jeerawan Ukhosuwan Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree
2019 การประเมินโครงการเวทีเสวนาสันติสุข ภายใต้ชื่อ "เวทีประชาคมอาเซียนกับกระบวนการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมนำสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนใต้" Ms.Rosmawan Saising Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree
2019 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมุ่งอนาคตในนักศึกษาปริญญาตรี Ms.Karnjana Sinma

 Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin

2019 ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา Mr.Kriddikamol Kirdto Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin
2019 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน Ms.Vichayan Payukiri Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin
2019 ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด Ms.Poontip Junprapon Asst.Prof.Dr.Ratiporn Teungfung
2019 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรโรงพยาบาลยะลา Ms.Puttamas Kongprab Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree
2019 ความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี Ms.Daliya Saisahus Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree
2019 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผ้าฝ้ายย้อมคราม จังหวัดสกลนคร Ms.Wichidapat Puchitkraikul Dr.Patcharinruja Juntaronanont
2019 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของพนักงานราชการและรัฐวิสาหกิจ Ms.PEIPEI HUANG Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin
2019 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ Ms.Pittayarat Taweewattanaprayoon Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin
2019 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย Ms.Pancharee Taokaew Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin
2019 ภาวะหนี้สินของข้าราชการในสังกัดสรรพากรภาค12 Ms.Chanchanok Pattamaburin Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin
2019 ความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ Ms.Rattana Chainarin Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree
2019 ประสิทธิผลในการจัดการกลุ่มของสมาชิกองทุนบทบาทสตรี กรณีศึกษา อำเภอทุ่งยาแดง จังหวัดปัตตานี Ms.Hamida Yako Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree
2019 การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี Ms.Pattamaporn Tongchaui Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree

 2018

Operation Policy Procedures: in case Data Systems Research for Land Management Project Ms.Nattaya  Thanapornditsayanan Dr.Li Renliang 
 2018  Factors of success on family development center in the community Mrs.Areeyaporn Arunnate  Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn 
 2018  Successfulness of Community Enterprise that focus on a travel Community Enterprise, Baan Naam Chieow,Laem Ngop,Trat province  Ms.Natthanan Mithkasem  Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket
 2018  Teachers'Opinion on "Decrease the School hours and Increase Learning Project" in
the secondary school,Muang,Phatthalung province
Ms.Phatthrita Tongpul-ierd  Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket 
2018  Physical Therapy with Disability Movement People  Mr.Woranipit Boonmark Dr.Li Renliang 
2018  Community Enterprise Management on family development center in the community Khok Parimeng, Paluru, Su Nghai Padi, Narathiwat province  Mrs.Jaratsri Pinjinda Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree 
2018 Employee Engagement Case study Construction staff of KHANYUWATTANA.,CO.LTD Ms.Phairach Yuwattana Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn 
2018 Quality of work life of personnel of the Office of Royal Development Projects Board (ORDPB) Ms.Sasithorn Imneoy Prof.Dr.Surasit Vajirakachorn 
 2018  Psychosocial Factors Related to Learning Behavior of High School Student Acting Sub Lt.Awirut Khongkuan  Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin 
 2018 Psychosocial Factors Related to Mobile Phone Usage Behavior of Middle School Student   Miss Wimonwan Nilchote  Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin 
2018 Factors Affecting the Decision to Master of Management Program in Aviation Management, Civil Aviation Training Center Mr.Luck Sangkaetjai Asst.Prof.Dr.Li Renliang
2018 Motivation for work that affects the loyalty of the personnel in Sirindhorn College of Public Health, Yala Ms.Sunisa Waesalae Asst.Prof.Dr.Ratiporn Teungfung
2018 Buying behavior of food supplement products of people in Yala Municipality, Muang District, Yala Ms.Kamonrat Chaisurajinda Asst.Prof.Dr.Ratiporn Teungfung
2018 Management of Thai Women Empowerment Funds : Case Study of Yaring District, Pattani Ms.Maythinee Weadolorh Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree
2018 Adaptation of Rubber Farmers to The Rubber Price Crisis : Case Study of Raman District, Yala Ms.Yihan Jenah Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree