Graduate School of Social Development and Management Strategy

Select your language

ac h

cover issue 9045 en US

วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development (JSD)

บรรณาธิการแถลง

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

-

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเลอันดามัน

จิรัชยา เจียวก๊ก Jirachaya Jeawkok, วันชัย ธรรมสัจการ Wanchai Dhammasaccakarn, เกษตรชัย และหีม Kasetchai Laeheem, อุทิต สังขรัตน์ Utit Sangkarat

การศึกษาคุณภาพชีวิตของคนพิการรุนแรง ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว

ธิดารัตน์ นงค์ทอง Tidarat Nongthong, พิมพา ขจรธรรม Pimpa Kachondham

Open Budget: The Political Economy of Transparency, Participation, and Accountability

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม Somsak Samukkethum
 
 
ผู้ติดต่อประสานงาน (ส่งบทความวารสารพัฒนาสังคม)
คุณธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
โทร. 02-727-3105, 080-296-9635