Graduate School of Social Development and Management Strategy

Select your language

ac h

Continuation Report of the Conference: Social Development Administration (9 JUL 2016)

 

National Conference 2016

สาส์นจากคณบดี

รายชื่อคณะกรรมการจัดงานและคณะทำงาน

รายชื่อกองบรรณาธิการจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

บทความที่

เรื่อง

หน้า

1

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

:ประจวบ ทองศรี 

 

2

การพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการจัดการภาวะฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติ

:พันตรีชัยวัฒน์ จันลีพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

 

3

การก่อเกิด พัฒนาการและการจัดการกลุ่มวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล

:จักรกฤช เรืองทองสุพรรณี ไชยอำพร

 

4

รูปแบบและขั้นตอนการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตในประเทศไทย

:บารมี พาณิชสุพรรณี ไชยอำพร

 

5

การรับรู้คุณความดีแผ่นดินและสถานการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมซื่อสัตย์ในการทำงานของผู้นำท้องถิ่น

:พชรมน นนทภาดุจเดือน พันธุมนาวิน

 

6

การเรียนรู้พฤติกรรมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเชิงพุทธ

:ธงชัย สิงอุดม

 

7

ภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรมแบบวะ: ความกลมเกลียวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

:ณัฐพล จารัตน์

 

8

การมีส่วนร่วมในวิสาหกิจชุมชนกับคุณภาพสังคมของประชาชนในชุมชนท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

:รังสิตา บุญโชติอาแว มะแส

 

9

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมกับพฤติกรรมประหยัดไฟฟ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

:อิงชนก สุวถาวรกุลดุจเดือน พันธุมนาวิน

 

10

พัฒนาการเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี

:ศิรดา เหาะเจริญ

 

11

ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมฉลาดเลือกกินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

:แสงเดือน เหาะสูงเนินดุจเดือน พันธุมนาวิน

 

12

ภูมิปัญญาข้าวกับความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย

:จิรัญภรณ์  เกตสมิงหลี่ เหรินเหลียง

 

13

กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา

สามารถ บุญรัตน์

 

14

การบริหารเชิงจริยธรรมในองค์กรของรัฐตามแนวพุทธศาสนา

:บุศรา โพธิสุข

 

15

ล่ามภาษาญี่ปุ่นที่พึงประสงค์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ผู้ใช้ล่ามญี่ปุ่น กลุ่มความร่วมมือสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

:วิษณุ เพชรไทย

 

16

บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ในทัศนะของพนักงานสอบสวน ศึกษาเฉพาะกรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

:พันตำรวจหญิงสุธินี  เปี่ยมทองสุพรรณี ไชยอำพร

 

17

การพัฒนาภาวะผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียนนายร้อยของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

:พันโทอุทัย สุวรรณวงศ์

 

18

การประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลักสูตร 44 วัน): ศึกษากรณีศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

:ลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยาสุรสิทธิ์ วชิรขจร

 

19

ภูมิปัญญาการทำนาเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตขององค์กรเกษตรกรกลุ่มมดงานสร้างเมือง

:นุชฎา จำเริญสาร

 

20

แนวคิดและงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมของเสถียรธรรมสถาน

:ชมกร เศรษฐบุตร

 

21

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

:กิ่ง ชาเรืองฤทธิ์พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

 

22

นโยบายการเสริมสร้างความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา

:วรรณพร บุญรัตน์

 

23

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษารายหัวระดับประถมศึกษา

:นริญา จันทร์กลับ

 

24

การปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน: กรณีศึกษา คนไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราช

:ภัทรภร สุวรรณจินดาหลี่ เหรินเหลียง

 

25

การจัดการสวัสดิการชุมชนของคนจนเมือง กรณีศึกษา: ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

:ลิสา  ใจสะอาดสมศักดิ์ สามัคคีธรรม

 

26

การจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในกลุ่มชุมชนคนจนเมือง: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

:สุพิชชา  เอกะระสมศักดิ์ สามัคคีธรรม

 

27

พัฒนาการกระบวนการบริหารจัดการและผลกระทบจากการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ้าทอนาหมื่นสี อ.นาโยง จ.ตรัง

:สุนิสา สัจจาเฉลียวสุรสิทธิ์ วชิรขจร

 

28

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมสำหรับผุ้สูงอายุของนักพัฒนาสังคม ในสังกัดสำนักงานเขตกรุงเทพ และสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

:ชนกานต์ ฉ่ำพงษ์ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์

 

29

คุณภาพชีวิตและความมั่นคงในอาชีพนักฟุตบอลไทย

:ศศิน มะกูรดี,อาจารย์คณะ

 

30

การจัดการขยะโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านกะมิยอ ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี

:โสรยา ดาโอะสมศักดิ์ สามัคคีธรรม