คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ดร. ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์

ดร. ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์

     ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม การกระจายอำนาจ การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม การปรับตัวของชุมชนต่อความท้าทายต่างๆ มุ่งเน้นการทำวิจัยทั้งในระดับนโยบายและระดับชุมชน มีโอกาสได้ร่วมงานวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย เช่น Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Institute of Developing Economies-JETRO, และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชุมชนและการกระจายอำนาจ เช่น โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลยสนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, คณะทำงานถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษ (อสมมาตร) ในเขตพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้คณะกรรมการการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก สาขา Integrated science for global society จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

» ปริญญาโทสาขา Sociology จาก University of British Columbia ประเทศแคนาดา

» ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์บัณฑิต(การปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความเชี่ยวชาญ

» สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม

» การกระจายอำนาจ

» การจัดการขยะมูลฝอย

» การพัฒนาชุมชน

 

เบอร์โทร : 0970024384

แฟกซ์ : -

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่