คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง
ตำแหน่ง: 
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยประชากรและสังคม การวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ประชากรและการพัฒนา  การพัฒนาสังคม การจัดการความรู้ และการประเมินผลกระทบทางสังคม ด้วยประสบการณ์กว่า 5 ปีในการเป็นพยาบาลประจำหอผู้ป่วย PICU (ไอซียูเด็ก)โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่สำคัญมากมาย ได้แก่ เรื่อง "ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของครัวเรือน: มิติทางเพศของสมาชิกครัวเรือนนั้นสำคัญไฉน" เรื่อง “การวิเคราะห์โมเดลมิมิค: การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม LISREL” และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การวิเคราะห์สถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ด้วยโปรแกรม LISREL" และการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS ให้กับหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (นิด้า)

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขาประชากรและการพัฒนา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

» ปริญญาโท Master of Arts สาขาวิจัยประชากรและสังคม จากมหาวิทยาลัยมหิดล

» ปริญญาตรี Bachelor of Nursing Science จากมหาวิทยาลัยมหิดล


ความเชี่ยวชาญ


» การวิจัยประชากรและสังคม

» การวิจัยเชิงปริมาณ

» การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)

» ประชากรและการพัฒนา

» การพัฒนาสังคม

» การจัดการความรู้

» การประเมินผลกระทบทางสังคม

 

เบอร์โทร : 0 2727 3119

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่