คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส
ตำแหน่งบริหาร : คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน การพัฒนาสังคมชนบทและสังคมเกษตร ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบทและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวคิดเรื่องความอยู่ดีมีสุขและการดำรงชีพในชนบทอย่างยั่งยืน ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา เคยร่วมทำงานวิจัยกับองค์การระหว่างประเทศหลายองค์การ เช่น  Wetlands International, International Centre for Living Aquatic Resources Management ฯลฯ มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ก่อนที่จะย้ายมาร่วมงานกับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมท่านได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร และหัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นนักวิจัยร่วมผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ที่สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยเดียวกัน ด้วยความเชี่ยวชาญนี้เอง ท่านจึงได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สำคัญหลายรื่อง เช่น “การวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายด้านเนื้อหารายการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” และ “ชุมชนศรัทธา: แนวทางการพัฒนาสังคมบนฐานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” นอกจากนี้ ผลงานเขียนบทความทางวิชาการที่น่าสนใจของท่าน ได้แก่ เรื่อง "Community Welfare Provision through Savings Groups: An Alternative Approach to Social Inequality Reduction in Rural Thailand" และเรื่อง “Wellbeing, Development and Social Change in Thailand”. สำหรับการบริการวิชาการแก่สาธารณะนั้น ท่านได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาวิชาการและกรรมการประจำโครงการให้กับ "โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคม ประจำปี พ.ศ.2555-2559 และหัวหน้าคณะที่ปรึกษา “โครงการติดตามประเมินผลแผนแม่บทและยุทธศาสตร์กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับปี พ.ศ.2555-2559 ระยะที่ 1 และระยะที่ 2” และท่านยังเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป) 

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Development Studies จาก  University of Bath ประเทศสหราชอาณาจักร

» ปริญญาโท Master of Agricultural Science สาขา Rural Development, Administration & Management จาก University of Queensland, Brisbane ประเทศออสเตรเลีย

» ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาการเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ความเชี่ยวชาญ

» การพัฒนาสังคมชนบทและสังคมเกษตร

» ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา

» การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

» การวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม

» แนวคิดเรื่องความอยู่ดีมีสุข และการดำรงชีพในชนบทอย่างยั่งยืน


เบอร์โทร : 0 2727 3112

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดข้อมูล PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่