คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง

                                                  ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
                                                                            : ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม.

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา ประชาคมอาเซียนศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนโยบายสาธารณะ ด้วยความเชี่ยวชาญนี้ ท่านจึงได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ปัจจุบัน ไทย-จีน แห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ท่านมีผลงานวิจัยทางวิชาการระดับชาติมากมาย เช่น เรื่อง "Four-decade Cooperation in Education Inheritances Millennium Brotherhood Relationship" ,"The Development of Chinese Society with Innovation Management in the Cause of Reforming Deeply and Widely: Forecasts and Analysis of Chinese Society in the Year 2013-2014",“Dancing with the Dragon: The Trans-Asia Railway and its Impact on Thailand”, “China’s Policy on Development of Modern Agriculture, Famers and Countryside” และ “Political System and Current Situation of Thailand”. ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้หลายองค์การ ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนโยบายสาธารณะ และท่านยังเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการเป็นล่ามไทยจีนที่ดี และหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการพัฒนา 

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Social Development and Environmental Management จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

» ปริญญาโท Master of Arts สาขา Thai Language & Culture จาก Peking University  ประเทศจีน

» ปริญญาตรี Bachelor of Arts  สาขา Thai Language & Culture จาก Peking University  ประเทศจีน

 

ความเชี่ยวชาญ

» จีนศึกษา

» ประชาคมอาเซียนศึกษา

» ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

» นโยบายสารธารณะ

เบอร์โทร : 0 2727 3577

แฟกซ์ : 0 2377 6764

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่