คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์การเมืองจากมหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลียแล้ว อ.สุวิชาเริ่มต้นการทำงานโดยรับราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่อมาในปี 2537 อ.สุวิชาได้ร่วมงานกับแผนก Perspective Section ของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ในตำแหน่งผู้สื่อข่าว ช่วงเวลาเกือบ 8 ปีในตำแหน่งนี้ อ.สุวิชาได้รายงานข่าว, วิเคราะห์ข่าว, และวิจารณ์ประเด็นต่างทางด้านการเมืองไทย, เศรษฐกิจ, การบริหาร, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปัญหายาเสพย์ติด ด้วยประสบการณ์ด้านงานข่าวและความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเมือง อ.สุวิชาจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในตำแหน่งที่สำคัญในหน่วยงานต่างๆ เช่น บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, โครงการมาเลเซียของมูลนิธิ Friedrich Naumann และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ก่อนเข้าร่วมงานกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ในปี 2551 นั้น อ.สุวิชาได้รับหน้าที่เป็น Media Specialist ที่ศูนย์ Open Source Center ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ปัจจุบัน อ.สุวิชาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านรัฐศาสตร์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า อ.สุวิชาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนศึกษา, การบริหารการพัฒนาสังคม, การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา, การเมืองในการกำหนดนโยบายสังคม การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ และการเมืองท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2555 อ.สุวิชาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” โพลแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความถูกต้องแม่นยำในการทำนายผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในปี 2556 ที่ผ่านมา

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก สาขา Development Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

» ปริญญาโท สาขา Politics จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย

» ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ความเชี่ยวชาญ

» อาเซียนศึกษา

» การบริหารการพัฒนาสังคม

» การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

» การเมืองในการกำหนดนโยบายสังคม

» การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ

» การเมืองท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา

เบอร์โทร : 0 2727 3099

แฟกซ์ : 0 2377 6764

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดข้อมูล PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่