คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ์ การประเมินโครงการ และการปกครองท้องถิ่น ด้วยประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ์ ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (นิด้า) ถึง 2 วาระการบริหารตั้งแต่ 1ต.ค.50 – 30 ก.ย.56 และท่านได้สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ ของกรมการจัดหางานในจังหวัดสงขลาและปัตตานี นอกจากนี้ ท่านยังให้การบริการวิชาการกับหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ท่านได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาวิชาการ ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใน "โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์” ประจำปี พ.ศ.2555-2559 และโครงการการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทย ณ ประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม (นิด้า)

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Political Science) สาขารัฐศาสตร์ จาก University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา

» ปริญญาโท Master of Public Administration สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก American International College ประเทศสหรัฐอเมริกา

» ปริญญาตรี Bachelor of Politics Science สาขาการปกครอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความเชี่ยวชาญ

» นโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ์

» การประเมินโครงการ

» การปกครองส่วท้องถิ่น

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่