คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  ไชยอำพร

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวัฒนธรรม มิติของสังคมและวัฒนธรรม การบริหารองค์การสังคม และการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์ ท่านเป็นเจ้าของผลงานเขียนตำราที่ได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 10 ครั้ง ในเรื่อง "การวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการพัฒนา: แนวความคิดและวิธีการ" “การวิจัยเชิงคุณภาพ: แนวความคิด วิธีการ และการประยุกต์ใช้” และ “ข้าวบนเวทีโลก: การวิจัยการค้าและนโยบายระหว่างไทย-จีน ซึ่งได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ที่วิทยาลัยระหว่างประเทศศึกษา มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน” และท่านยังให้การบริการวิชาการแก่ประชาชนผู้สนใจความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์การ: วิธีการและเทคนิคการถอดความรู้” และบรรยายเรื่อง "วัฒนธรรมไทย" ณ มณฑล Changzhou ประเทศจีน รวมถึงร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ The ICSH 2015: XIII International Conference on Social Sciences and Humanities จัดโดย World Academy and Science, Engineering and Technology ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ด้วยความเป็นครูผู้เสียสละของท่านจึงได้รับคำเถิดทูนว่า “อาจารย์แม่” ยิ่งไปกว่านั้น ท่านจึงได้รับเกียรติจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พิจารณาให้เป็นผู้เหมาะสมให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2557

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก สาขา Rural Study and Community Development จาก University of The Philippines at Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์

» ปริญญาโท สาขา Psychology จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

» ปริญญาตรี สาขา Chemistry จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความเชี่ยวชาญ

» การวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม

» การประเมินผลกระทบทางสังคม

» การบริหารองค์การสังคม

» การวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่