คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน การมีส่วนร่วมกับการจัดการความขัดแย้ง จริยธรรมกับการพัฒนา ภาวะผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง และการจัดการภาคีสาธารณะกับการพัฒนาสังคม งานวิจัยระดับชาติและบทความทางวิชาการที่น่าสนใจของท่าน ได้แก่ "การจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่ของป่าชุมชนภาคตะวันออก" และ "Community, Individuality and Development in the Globalization Era" และยังให้บริการวิชาการแก่สาธารณะ โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันตก (กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี)" ณ จังหวัดเพชรบุรี ยิ่งไปกว่านั้น ท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับนักวิชาการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ University of Canberra ในหัวข้อ “Australian Political Studies Association Annual Conference 2015”

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Politics จาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย

» ปริญญาโท มนุษยวิทยามหาบัณฑิต  สาขา Social Sciences จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา Social Sciences and Humanities จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ความเชี่ยวชาญ

» จริยธรรมกับการพัฒนา

» ภาวะผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง

» การมีส่วนร่วมกับการจัดการความขัดแย้ง

» การจัดการภาคีสาธารณะกับการพัฒนาสังคม


เบอร์โทร : 0-2727-3112

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่