คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
ตำแหน่งบริหาร :
ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม  ที่ได้การยกย่องในความเป็นเลิศจากหลากหลายสถาบันชั้นนำทั่วโลก ท่านจึงได้รับเกียรติให้เป็น International Scientific Advisory Committee ด้านมลพิษทางอากาศประจำสถาบัน Wessex Institute of Technology ประเทศอังกฤษ และ International Scientific Advisory Committee ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำให้กับOMICS Group ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นนักวิจัยด้านมลพิษทางอากาศประจำ Institute of Earth Environmental Chinese Academy of Sciences ณ มลฑลซีอาน ประเทศจีน และผู้จัดการโครงการ เสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับแหล่งกำเนิด ประเภทโรงไฟฟ้าและหม้อน้ำอุตสาหกรรม ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติยูนิโด (UN) ปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ และได้รับโปรดเกล้าตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

สำเร็จการศึกษา 

» ปริญญาเอก สาขา Geography & Environmental Sciences ที่ The University of Birmingham ประเทศอังกฤษ

» ปริญญาโท  สาขา Environmental Chemistry ที่ Graduate School of Earth & Environmental Sciences ที่ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

» ปริญญาตรี  สาขา Marine Chemistry ที่ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น


ความเชี่ยวชาญ

» วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

» การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์

เบอร์โทร : 0 2727 3747

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดข้อมูล PDF หรือที่ http://www.pongpiachan.com/

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่