คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ตำแหน่งบริหาร: ผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารการพัฒนาสังคม และการประเมินผลนโยบายองค์การและโครงการ   งานวิจัยที่สำคัญ ปัญหาและโอกาสในกระบวนการสร้างความเป็นสถาบันขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: กรณีศึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: ศึกษาเฉพาะกรณีการวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายสังคมในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงสร้างอำนาจท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน  ตำราและหนังสือวิชาการหลักคือ  ปรัชญาสังคมศาสตร์  การบริหารจัดการองค์การ ชนชั้นกับการเลือกตั้ง ระบบทุจริตการเลือกตั้ง และโครงสร้างอำนาจท้องถิ่นความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง” ในการบริการวิชาการต่อสาธารณะอาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้ด้านสังคมและการเมืองทางสื่อมวลชนทั้งวิทยุโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหน่วยงานต่างๆหลายแห่ง เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกรมสุขภาพจิต

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก สาขา Politics จาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย

» ปริญญาโท เกียรตินิยมดีมาก สาขา Social Development จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

» ปริญญาตรี สาขา Public Health จากมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ความเชี่ยวชาญ

» รัฐศาสตร์

» รัฐประศาสนศาสตร์

» การบริหารการพัฒนาสังคม

» ปรัชญาสังคมศาสตร์

» การประเมินผลนโยบายองค์การและโครงการ

เบอร์โทร : 0 2727 3119

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมลล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดข้อมูล PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่