คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์

อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการเมืองระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน รวมถึงภาษาจีน หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่านได้รับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  คณะรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สาขาการเมืองระหว่างประเทศ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศจีน ขณะที่ศึกษาอยู่นั้น  ท่านได้รับรางวัลที่ 3 จากบทความชื่อว่า “A Study on the Current Trend of Chinese and Thai Integration in Thailand.” ของ ASEAN Forum จัดโดย Peking University และ Guangxi University for Nationalities. ปัจจุบัน อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ สอนในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก สาขา International Politics จาก Peking University ประเทศจีน

» ปริญญาโท สาขา International Politics จาก Peking University ประเทศจีน

» ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขา ภาษาจีน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความเชี่ยวชาญ

» การเมืองระหว่างประเทศ

» ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่