คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ดำรงชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ดำรงชัย

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษา  การจัดการภัยพิบัติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน มีประสบการณ์การศึกษา ตลอดจนการทำงานด้านความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศในประเทศญี่ปุ่นกว่า 10 ปี ทำให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในระดับรากหญ้า มีผลงานที่สำคัญระดับชาติมากมาย เช่น ดำรงตำแหน่งคณะทำงานปฏิรูปด้านการต่อต้านคอรัปชั่น และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น “บริบทของการศึกษาและหน้าที่พลเมืองไทย”เมื่อปี พ.ศ.2557 รวมทั้ง ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Cross-Culture Management Training ให้กับ Mizuho Bank สาขากรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษา การรับมือภัยพิบัติ ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืนหลายชิ้นงาน เช่น 3 องค์ประกอบและ 1 เครื่องมือ สู่ความสำเร็จในการรับมือกับภัยพิบัติของญี่ปุ่น, ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองกับการเปลี่ยนผ่านทางความคิดและค่านิยมภายใต้แนวคิด “เซะดะอิรง”, “โบซะอิเคียวอิกุ”: การให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น, แนวทางการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชนไทยภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง, การบรรเทาภาวะวิกฤติด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษามหาอุทกภัยในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2554 อีกด้วย

 

 

สำเร็จการศึกษา

     » ปริญญาเอก สาขา History and Area Studies จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

     » ปริญญาโท สาขา Behavioral Science จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

     » ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความเชี่ยวชาญ

     » ญี่ปุ่นศึกษา
     » การจัดการภัยพิบัติ
     » การพัฒนาที่ยั่งยืน
    
      

 

เบอร์โทร : 0 2727 3092

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่